Перетворення класичних координат. Галілея та його інваріанти- принцип класичної механіки, який твердить, що всі механічні процеси відбуваються однаково в усіх інерціальних системах відліку. Якщо відносна швидкість двох інерціальних систем

Усі рівняння й закони класичної механіки інваріантні (незмінні) відносно цих перетворень. Г. п. в. справджується лише для процесів зі швидкостями, набагато меншими за швидкість світла. Закони рухів зі швидкостями, близькими до швидкості світла, підлягають принципу відносності Ейнштейна (див Відносності теорія).

 

Експериментальні основи спеціальної теорії відносності. Постулати Енштейна. Перетворення координат Лоренца.

Принцип інваріант швидксвітл

 Швидкість розповсюдження світла не залежить від швидкості руху джерела світла або руху самого середовища.

Принцип відносності

 Неможна уявити такий елемент який може підтвердити або спростувати наявність руху тіла в інерціальній системі.

Перетворення корд. Лоренца

Якщо відносний рух двох систем відліку відбувається напрямку їхніх осей х, то значення посторових координат та часу в обох системах пов’язані співвідношенням.

Теорія відносності А. Ейнштейна - одна з основ сучасної фізики, яка вивчає взаємозв'язок властивостей простору і часу (просторових і часових характеристик матерії) у гравітаційному полі і якщо його немає. Її поділяють на загальну теорію відносності простору і часу та спеціальну теорію відносності, без врахування гравітаційного поля.

1Постулат: р-нящовідбиваютьзакониприроди, інваріантні по відношенню до перетворень до координат і часу припереходівідодиничноїінерціальноїсистемивідліку до іншої.

2)Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела.

Перетворення корд. Лоренца

Якщо відносний рух двох систем відліку відбувається напрямку їхніх осей х, то значення посторових координат та часу в обох системах пов’язані співвідношенням.

 

Релятивіський закон додавання швидкості

За швидкості, які значно менші від швидкості світла.

 

Зменшення довжини відрізка

 Під τруху тіл, така довжина у напрямку руху зменшується інше збільшується, чим більша швидкість руху. Розміри тіл у напрямку паралельне до напрямку руху не змінюється.

L довжина тіла, що рухається

L0 власна довжина тіла в системі відліку де знаходиться

Сповільнення часу

 Час відрахований за годинником, що рухається разом з тілом має назву власного часу цього тіла. Власний час завжди менший за час, відрахований за0 годинником що рухається відносно тіла.

Годинник який рухається іде повільніше за годинник що покоїться.

 τ - часовий інтервал відрахований за нерухомим годинниким

τ0 – за рухомий час.

Релятивіський імпульс

 

м- маса частинки в тій системі відліку де вона знаходиться в стані спокою її називають масою спокою і вона збігається з масою частинки в пластичній механіці.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 432; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ