Механічні властивості рідини та газівТверді тіла:густина,маса,форма сталі

Рідкі тіла:густі маса сталі, форма-ні

Газ-не сталий

Повзучість – зміна розміру не прямопопорційна силі.

Тиск-відношення сили до одиниці площі.

( )

Р=ρgh – залежить від густини стопчик

Р – тиск; р –густина.

Механіка рідини :

Гідростатика         гідро(айро) динаміка

Закон Паскаля

 Тиск на який діє на тіло передається в усіх напрямках однаково.

Особливості посудини: не залежить від форми посудини рівень посудини буде однаковий.

Тикс залежить від ρіh

Закон Архімеда

 На тіло занурене в рідину, або газ діє відштовхувальна сила, яка = вазі рідини або газу, яка відповідає об’єму зануреної частини в рідину.

P=ρgV,V-зануреноїчастини.

 - умова плавання тіла

- вага з урахування Архімедової сили

Fарх=Рs

Fарх=ƥgV(V-занурені частинки ; р – густина )

Якби тіло було занурене в рідину так, що його верхня частина була б на одному рівні з вільною поверхнею рідини (а), то сила гідростатичного тиску діяла б лише на основу (адже сили тиску на бічні ділянки поверхні тіла взаємно компенсуються). Ця сила, напрямлена вертикально вгору, називається виштовхувальною силою, або силою Архімеда (на честь грецького вченого) і чисельно дорівнює вазі P стовпчика рідини (висотою h і площею S), тобто вазі рідини в об’ємі зануреної в рідину частини тіла (б):

.

 

Сили в’язкого тертя. Рівняння , неперервності течії. Рівняння Бернулі для стаціонарної течії ідеальної рідини.

Гідродинаміка

 При русі рідини встановлюють силу в’язкого тертя

Гідроаеромеханіка– розділ механіки, пов’язаний з вивченням рівноваги й руху рідинних і газоподібних середовищ, а також їхньої взаємодії між собою і з твердими тілами.

 При русі рідини встановлюють силу в’язкого тертя.Сила в’язкого тертя — виникає під час руху тіла в рідині або газі.

Ідеальна рідина– це рідина, в якій сили в’язкого тертя не враховуються.

Лінія течії – це лінії які з’єднуються вектори швидкості певної кількості молекул.

Рівняння неперервності течії -

Якщо лінії течії не перетинаються то така течії зветься ламінарною

Якщо лінії течії перетинаються одна до одної то така течія зветься турбулентною.

1 закон неперер течії

Рівняння Бернулі

Рівняння Бернулі- залежність тиску від швидкості течії.

(гідродинам, гідростат,статичний тиск)

Чим більше v, тим менший P

Гідростатичний тиск – утворює стовпчики рідини або газу.

Гідроденамічний тиск – тиск який утворюється потоком води або газу.

Рух твердих тіл в рідинах та газах

Молекули газів хаотично рухаються між короткочасними взаємними зіткненнями, внаслідок чого змінюється напрям їх руху. Притяганням і відштовхуванням між молекулами газів, можна нехтувати. 2. Атоми твердих тіл хаотично коливаються відносно своїх стабільних положень. Між атомами твердих тіл виявляються значні притягання і відштовхування. 3. На відміну від твердих тіл у рідинах взаємодія між молекулами значно слабкіша. Молекули рідини переміщуються ніби стрибками: займаючи нове місце, молекула прослизає поміж іншими; між цими стрибками вона хаотично коливається близько певного, відносно стабільного свого положення. 1. Перед тим як вивчати будову речовини ми з’ясували найбільш загальні властивості твердих тіл, рідин і газів і поставили перед собою задачу: Пояснити ці відмінності твердих тіл, рідин і газів. Отримані на попередніх уроках знання, дають нам можливість розв’язати цю задачу. 2. Спочатку розглянемо гази. – Які загальні властивості газів? – Гази не зберігають своєї форми і об’єму, а займають увесь наданий їм об’єм. Гази легко стиснути. Що можна сказати про притягання і відштовхування між молекулами газу? Дійсно, притягання і відштовхування між молекулами газу настільки малі, що ними можна нехтувати.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 641; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ