Апорныя схемы (правапісо, э, а)АРФАГРАФІЯ

Тэма 1: Паняццеарфаграфіі. Прынцыпыарфаграфіі

Арфаграфія(адгрэч. orphographia – правільнапішу) гэта раздзелнавукіабмове, уякімвывучаюццаправілыперадачы вуснай мовынапісьме: правілынапісанняслоўііхзначымыхчастак, ужываннявялікайлітары, напісанняслоўразам, праззлучокіасобна.

 

Уарфаграфііможнавылучыцьнекалькіадноснасамастойныхчастак:

1) літарнаеабазначэннегукавогаскладумовы;

2) напісаннеслоўразам, асобнаіпраззлучок;

3) ужыванневялікайлітары;

4) правілыпераносуслоў;

5) графічнае скарачэнне слоў (правапісабрэвіятур).

 

Арфаграма – правільнаенапісанне, якоевыбіраеццазшэрагумагчымыхіадпавядаеправіламарфаграфіі абопунктуацыі.

Арфаграфічнае правіла – гэта палажэнне, якое ў адпаведнасці зканкрэтным прынцыпам прапануе нарматыўнае напісанне слоў і іх форм.

Апорнае напісанне – абазначэнне на пісьме фанемы ў моцнай пазіцыі.

 

АРФАГРАФІЯ = ПРАВАПІС

 

Прынцыпы беларускагаправапісу (прынцыпыарфаграфіі)

Прынцыпы правапісу – гэтаасноўныязаканамернасці, наякіхгрунтуюццаіаб’ядноўваюццаўгрупыканкрэтныяпраыілынапісання.

Фанетычныпрынцып (напісанне словаадпавядаеяголітаратурнамувымаўленню: бяроза, калоссе) Марфалагічны прынцып (прадугледжваеаднастайнаенапісаннемарфем; вымаўленнеінапісаннеслованесупадаюць: прсьба, добрушскі)

ПРЫНЦЫПЫ АРФАГРАФІІ

Традыцыйныпрынцып (напісанніперадаюцца патрадыцыіінеадпавядаюцьсучаснымнормампісьма (выключэннізправіл)) Дыферэнцыйныпрынцып (служацьдля графічнага адрозненняслоўзаднолькавымгучаннем, алерознымзначэннем: танк – Танк (псеўданім), Барысавым (прозвішча) – Барысавам (горад))

Тэма 2: Напісанні, заснаваныянафанетычнымпрынцыпе

Фанетычныпрынцыппрадугледжвае перадачугукаўнапісьмеўадпаведнасцізлітаратурнымвымаўленнем.

 

Сутнасць прынцыпу:

НАПІСАННЕ СЛОЎАДПАВЯДАЕІХФАНЕТЫЧНАЙТРАНСКРЫПЦЫІ.

 

ПРАВІЛЫ,ЗАСНАВАНЫЯНАФАНЕТЫЧНЫМПРЫНЦЫПЕ:

1) перадача акання(правапісо, э, а);

2) перадача якання(правапісе, ё, я);

3) напісанне ы на месцыэтымалагічнага[э]у некаторыхзапазычаныхсловах, атаксаманапісаннеы ўбеларускіхсловах;

4) правапіс спалучэнняў галосныхуіншамоўныхсловах;

5) правапіс галосных ускладаныхсловах;

6) правапіс прыстаўных галосных і, а;

7) правапіс прыстаўных зычныхв, г;

8) правапіс прыставакна -з, -с;

9) правапіс у іў;

10) перадача дзекання;

11) перадача цекання;

12) правапіс літарі, ы, йпасляпрыставак;

13) правапіс падоўжаных іпадвоеныхзычных;

14) правапіс спалучэнняўзычныхздн, рдн, рдц, стн, стл, лнц;

15) напісанне літарыцна месцыспалучэнняў[тс],[чс], [кс], [цс];

16) напісанне літары сна месцы гістарычных спалучэнняў[жс], [гс], [шс], [хс]іспалучэння [сс]настыкукораняісуфікса;

17) напісанне літарыт намесцыспалучэння[дт]наканцыіншамоўныхслоў;

18) напісанне спалучэнняччу геаграфічныхназвахтыпуПолаччына, Случчынанамесцыспалучэння[цк];

19) захаванненапісьмеасіміляцыі свісцячыхдашыпячыхунекаторыхсловах;

20) напісанне адной літарысусловахрасада, расаднік,расол, расольнік.

 

ВЫКЛЮЧЭННІ ЗПРАВІЛНЕАДПАВЯДАЮЦЬФАНЕТЫЧНАМУПРЫНЦЫПУ!

 

Тэма 2.1: Аканне (правапісгалосныхо, э, а)

 

1. Літара опішаццатолькіпаднаціскам: го́д, ко́т, скро́зь, шо́ўк, ко́лас, мо́ва, до́ўга, по́суд, аро́л, шо́лах, плячо́, даро́га, разго́ртваць, дапамо́га, дадатко́ва, жніво́, дэпо́, во́дар, о́канне, о́да, о́птам, о́рдэн, о́фіс, о́пера, О́б, О́рша, О́мск, О́бнінск, О́сла, О́ксфард, О́рск, То́кіа, Ватэрло́а.

 

2. Літара эпішацца:

  – у пачаткувыклічнікаўэ, эге, эге-ге, эй, эх;

  – пасляпрыстаўнойлітары г у словегэтыівытворныхадяго (дагэтуль), атаксамаўвыклічнікахгэ, гэйіназвахлітар (бэ, вэіінш.);

  – пасля шыпячых, [р], [д], [т] іцвёрдага [ц]: жэ́рдка, жэ́мчуг, шэ́ры, нашэ́сце, чэ́рствы, чэ́к, нараджэ́нне, абуджэ́нне, рэ́кі, рэ́заць, халадэ́ча, сардэ́чны, пустэ́ча, мястэ́чка, цэ́ны, уруцэ́.

 

3. У пачаткузапазычаныхслоўлітараэяк паднаціскам, такі не паднаціскампішацца ўадпаведнасцізлітаратурнымвымаўленнем: э́ра, эсэ́, э́ўрыка, э́пас, э́тыка, Эўклі́д, Эўрыпі́д, Эліста́.

 

4. На канцызапазычаныхнязменныхслоў, атаксамаўласныхімёнігеаграфічныхназваўпаслязычных, акрамял, к, пішаццаэ: купэ́, рэзюмэ́, рэнамэ́, кафэ́, галіфэ́, кашнэ́, кабернэ́, фрыкасэ́, плісэ́, каратэ́, дэкальтэ́; Стру́вэ, Мерымэ́, Эйвэ́, Хасэ́, Мо́рзэ, Табі́дзэ, Брыгва́дзэ, Каба-Ве́рдэ, Душанбэ́, Сан-Тамэ́;але: са́льта-марта́ле, філе́, камюніке́, піке́.

 

5. Літара эўзапазычаныхсловахпасля губныхзычных, атаксамапасля з, с, нпішацца згодназлітаратурнымвымаўленнем.Так, словыкапэ́ла, сурвэ́тка, экзэмпля́р, маянэ́з, тунэ́ль, сэ́рвіс, інтэрнэ́тпішуццаз літарайэ,асловымеда́ль, ме́неджмент, не́рвы, парла́мент, перспекты́ва, газе́та, серві́зз літарайе.

 

У запазычаныхсловах, адзначаныхупунктах 3 – 5 гэтагапараграфа, напісаннеэ, е вызначаеццапаслоўніку.

6. Галосныя гукі [о], [э] ўненаціскнымстановішчычаргуюццаз [а]: до́м – дамы́, мо́ва – маўле́нне, цэ́гла – цагля́ны, шэ́пт – шапта́ць.

 

7. Незалежна адпаходжаннясловагук[о] ўненаціскныхскладахвымаўляеццаяк [а], штоперадаеццанапісьме: гара́, вада́, баранава́нне, ко́лас, хо́лад, бало́та, Бандарэ́нка, Ко́ханава, Ку́нцава, Гаме́р, Сакра́т, арганіза́цыя, педагагі́чны, электара́т, харэагра́фія, заало́гія.

 

8. Не падпарадкоўваюццааканнюсловысаспалучэнняміро, ло, якіячаргуюццазры, лы: кро́ў крыві́ крыва́вы, дро́вы дрыво́тня, кро́шка крышы́цъ, бро́вы брыво́, гро́м грымо́ты грыме́ць, бро́д брысці́, гло́тка глыта́цъ, бло́хі,бло́шкаблыха́, блышы́ны.

 

9. У словахславянскагапаходжання ізапазычаныхсловах, цалкамадаптаваныхубеларускаймове, галосны [э] ваўсіхненаціскныхскладахчаргуеццаз [a] іабазначаеццанапісьмелітарайа: стрэ́хі страха́, шэ́ры шарэ́ць, чэ́ргі чарга́, крэ́мль крамлё́ўскі, жэ́мчуг жамчу́жына, арэ́нда арандава́ць, майстэ́рня ма́йстар.

 

10. Ва ўласныхімёнахсаславянскайлексічнайасновайіўдаўнозапазычаныхсловахзнеславянскіхмоўуненаціскныхскладахгук [э] падпарадкоўваеццаагульнымправіламакання – пасляцвёрдыхзычныхёнчаргуеццаз [a] іабазначаеццанапісьмелітарайа: Беразіно́, Чарапаве́ц, Жамчу́жнікаў, Чарнышэ́ўскі, Шаўчэ́нка, Чалю́скін, лі́тара, транслітара́цыя.

 

11. Перадача напісьме [э] ўіншыхзапазычаныхсловахуненаціскных складахасновывызначаеццанаступныміправіламі:

    – у пачаткуслова [э] перадаеццанапісьмелітарайэўадпаведнасцізбеларускімлітаратурнымвымаўленнем: экано́мія, экза́мен, эква́тар, этажэ́рка, элеме́нт.

    – літара эпішаццапасляпрыставакіўдругойчастцыскладанагаслова: праэкзаменава́ць, трохэлеме́нтны, квінтэсэ́нцыя;

    – пасля шыпячых, [р], [д], [т] іцвёрдага [ц] пішаццаэ: жэто́н, Жэне́ва, Жэра́р, жэлаці́н, чэкме́нь, рэспу́бліка, рэфо́рма, Рэма́рк, рэкла́ма, рэа́ктар, рэві́зія, агрэга́т, рэжы́м, рэко́рд, рэе́стр, рэвалю́цыя, дэта́лъ, гардэро́б, Дэтро́йт, Дэфо́, дэлега́т, дэманстра́цыя, о́рдэн, тэо́рыя, тэа́тр, тэлегра́ф, тэлефо́н, ветэра́н, ка́тэт, тэрмо́метр, тэарэ́ма, цэнтралі́зм, цэві́та.

      – у вытворныхадсловасэнс: асэнсава́ць, асэнсава́нне, пераасэнсо́ўваць.

 

12. У запазычаныхсловахнапісаннеэіапаслязычных, акрамяшыпячых, [р], [д], [т] іцвёрдага [ц], вызначаецца паслоўніку: панэ́ль; але: шыне́ль.

 

13. Ненаціскныяфіналі-эль, -эру запазычаныхсловахперадаюццаяк-аль, -ар: шні́цаль, шпа́таль, мі́таль, фо́рталь, ка́рцар, грэ́йдар, ло́дар, камп’ю́тар, пэ́йджар, рэйсфе́дар, эспа́ндар, тэ́ндар, о́рдар, ме́неджар, фарва́тар, а́льма-ма́тар, кра́тар, прэсві́тар.

Ненаціскныя фіналі -эль, -эрваўласныхімёнахіншамоўнагапаходжанняперадаюццанязменна: Ла́ндэр, О́дэр, Пі́тэр, Юпі́тэр.

 

 

Каментарыі:

 

1. У п. 2 сфармуляваныправілынапісаннялітарыэўспрадвечнабеларускіхсловах.

 2. Утэмесфармуляванытолькіасноўныяпрынцыпы правапісугалосныхэ у запазычаныхсловах. Гэтаеправілаадносіццаданайбольшскладаныхубеларускімправапісе, таму напісаннегэтайлітары узначнайчастцыслоўіншамоўнагапаходжаннявызначаеццапаслоўніку.Згодназновайрэдакцыяйістотнапашыраеццанапісанне -э, утымлікуканцавога, уіншамоўныхсловах, якіяпаводледзеючагаправапісупішуццазканцавым -е.

Напісанне э ў пачаткузапазычаныхслоў: эазі́н, эазо́йскі, эазу́хіі, эбані́т, эбе́н, эвакуа́цыя, экзэ́ма, экзэмпля́р, экіпа́ж, экіпіро́ўка, эклектыі́зм, эко́лаг, экра́н, экраніза́цыя, экскава́таріг. д.

Напісанне э, еўканцызапазычаныхслоў: а́лбэ, анда́нтэ, аташэ́, бурымэ́, галіфэ́, дэкальтэ́, кашнэ́, клішэ́іг. д.; апліке́, біена́ле, більбаке́, букле́, буле́, варыкацэ́ле, гра́ве, дэфіле́, жэле́, калоцы́бе, камюніке́, каноцы́бе, канта́біле, ка́нтэле, ко́кле, кракле́, кюве́іг. д.

  Напісанне э, еўканцызапазычаныхслоўпасляапострафа імяккагазнака: грэф’е́, дасье́, дэзабілье́,калье́, канферансье́, кінаатэлье́, круп’е́, куцюр’е́, лансье́.

3. У тэме сфармуляваны асноўныяпалажэнні, якіядатычаццаадлюстраваннянапісьметакойадметнайрысыбеларускагавымаўлення, якаканне. Уасноўным уновымправапісезахоўваеццаранейшаянорма. Зменыдатычаццатолькіслоўіншамоўнагапаходжаннязканцавыміненаціскныміфіналямі -эль, -эрузапазычаныхсловах, уякіхпаводледзеючыхправілзахоўваласянязменнаенапісаннегэтыхфінальныхчастак. У новай рэдакцыі "Правіл..." нанапісаннегэтыхслоўівытворныхадіхпаслядоўнараспаўсюджваеццаагульныпрынцыпадлюстраванняаканнянапісьме: аўтса́йдар (аўтса́йдарскі), ба́ртар (ба́ртарны), бухга́лтар, дэко́дар, ма́йстар, пры́нтар (пры́нтарны), камп’ю́тар (камп’ю́тарны, камп’ю́таршчык), канды́тар (канды́тарскі), сві́тар, фарва́тар (фарва́тарны), шні́цаль, эспа́ндаріг. д.Такімчынам, захоўваеццааднастайнасцьнапісанняцэлайгрупыструктурнааднолькавыхслоўіншамоўнагапаходжання.

 

 

Апорныя схемы (правапісо, э, а)

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2906; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!