Геометричні характеристики плоских поперечних перерізівПобудова епюр внутрішніх зусиль

 

Методичні рекомендації, завдання та приклади

до виконання розрахунково-графічних робіт

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

 6.060101 „Будівництво”

 

 

Укладачі: Станкевич Анатолій Миколайович

Жупаненко Ірина В'ячеславівна

Левківський Дмитро Володимирович

 

 

Редагування та коректура В.С. Ясінської

Комп’ютерне верстання А.П. Морозюк

Підписано до друку          2012. Формат 60х84

Ум. друк. арк. 3,95. Обл..-вид. арк. 4,25,

Тираж 75 прим. Вид. № 69/III-12 Зам. №

 

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

 

E-mai: red_isdat@ua fm

 

Видруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

 
ДК № 808 від 13.02.2002р.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 608;