Перевірка відповідності забезпечення первинних засобів пожежогасіння.Керівнідокументи:

 «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001.-2004)

Таблиця 3.9.

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Наявність первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники) Наявні Вимагається ППБУ п.6.4.8. Відповідає
2 Тип вогнегасників ВВК – 6 Водяні, водопінні, водопінний, аерозольний, вуглекислотний Наказ №151 від 02.04.2004 п.3.7., дод.3. Відповідає
3 Місце розташування вогнегасників 1,2 м від підлоги Не більше 1,5 м від підлоги ППБУ п.6.4.16. Відповідає
4 Вказівні знаки про місце знаходження ПЗП Відсутні Вимагається ППБУ п.6.4.10. Не відповідає
5 Відстань від можливого осередку пожежі до вогнегасника 10 м Не більше 20 м ППБУ п.6.4.15. Відповідає

Висновок:за результатами проведеної перевірки виявлено, що наявність первинних засобів пожежогасіння відповідає вимогам нормативних документів, але в торгівельному центрі відсутні вказівні знаки на місцях знаходження первинних засобів пожежогасіння

 

Перевірка відповідності генерального плану

Нормативні документи :

ДБН 360-92** „Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень”

Таблиця 3.10.

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається по нормах Підстава Висновок
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Розташування будівель і споруд з урахуванням зонування Сельбищна територія Сельбищна територія ДБН 360-92* п.2.2 Відпов
2 Розташування будівель і споруд з урахуванням напрямку вітру З навітряної сторони до промислової зони З навітряної сторони до промислової зони ДБН 360-92* П.10.10 Відпов
3 Кількість в'їздів на територію 2 в’їзди 1 в’їзд ДБН 360-92* П.7,27 Відпов
4 Ширина в'їздів на територію 5 м не менше 4,2 м ДБН 360-92*, д.3.1 п.2 Відпов
5 Покриття доріг Основні до-роги, проїз-ди, проходи мають асфа-льтоване покриття Основні до-роги, проїзди, проходи по-винні мати тверде пок-риття ППБУ, п.4.1.8. Відп.
6 Відстань до пожежного депо 4 км 4 км ДБН 360-92*, д.3.1 п.15 Відп.

Висновок: будівництво будівлі торгівельного центру запроектовано без порушень вимог норм пожежної безпеки.

 

РОЗДІЛ 4.

Розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі на об’єкті.

Визначення класу пожежі та вибір вогнегасної речовини.

Класифікація пожеж здійснюється на підставі ГОСТ 22331- 87 «Пожежна техніка. Класифікація пожеж». Класи і підкласи пожеж вказані в табл.№1.

Клас пожеж визначається в залежності від виду речовин та матеріалів, які горять. Символи класів пожеж застосовують для позначення пристроїв та засобів, призначених для гасіння пожеж даного класу. Символи класів пожеж повинні Відповідати вказаним в табл.№2 ГОСТ 22331- 87 „Пожежна техніка”. Класифікація пожеж» 

На даному об'єкті застосовуються такі горючі тверді речовини, як меблі,дерев'яні ліжка, тканини, тому клас пожежі А, підклас А1 (згідно табл.№2 ГОСТ 22331- 87 „Пожежна техніка”).

Враховуючи те, що знаходиться в приміщеннях, що захищаються, можна визначити декілька варіантів вибору вогнегасячої речовини. Газ для гасіння використовувати не доцільно, тому що дуже об’ємне приміщення і велика висота приміщення. З тих самих роздумів можна виключити вогнегасячій порошок. Зостається такий варіант як аерозоль, піна та вода. Але для аерозольних генераторів дуже велика висота приміщень і їх має бути дуже велика кількість.

Найбільш доцільно використовувати для гасіння ймовірної пожежі воду. Згідно довідника “Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения” Баратова А.Н. теж рекомендовано гасити дану пожежу водою.

 

№ виклику Назва підрозділу Тип і кількість прибуваючої на пожежу техніки Час слідування, хв.

2

ДПРЧ-1 АЦ-40(130) 63Б АЦ-40(130) 63Б 3
ДПРЧ-2 АЦ-40(130) 63Б АЦ-40(131) 137 10 10  
ДПРЧ-3 АЦ-40(130) 63Б АЦ-40(131) 137 12 12
ЧСТ ЗТС АЦ-40(131) 137 АЦ-40(130) 63Б 13  

Примітка: інші автомобіля основного і спеціального призначення висилаються на пожежу за вимогою КГП.

1.1 Визначаємо час вільного розвитку пожежі до введення на гасіння стволів ДПРЧ-1:

τвр. = τд.п. + τзб. + τсл. + τо.р. = 5+1+3+4 = 13 хв.

де: τд.п. – час від виникнення пожежі до повідомлення в ПЗЧ або ОДС;

 τзб. – час на збір і виїзд по тривозі;

 τсл. – час слідування до місця;

 τо.р. – час оперативного розгортання ДПРЧ-1 з врахуванням роботи ланок ГДЗС.

1.2 Визначаємо форму розвитку пожежі і її параметри на три моменти часу.

 На момент повідомлення про пожежу:

R5п = 0,5 ·Vл · τ1 = 0,5 · 0,7· 5 = 1,75 м,

де: R5п – радіус площі пожежі через 5 хв з моменту її виникнення;

 τ1 – час розвитку пожежі;

 Vл – лінійна швидкість поширення горіння.

S5п = 0, 5·π· ( R5п )2 = 0, 5·3,14·1,752=4,8 м2,

де: S5п – площа пожежі через 5 хв. має форму пів кола.

Р 5п = π· R5п  = 3,14·1,75=5,5 м,

де: Р5 п – периметр пожежі через 5 хв. для пожежі що має форму пів кола.

Ф5п = π R5п  =3,14·1,75=5,5 м,

де: Ф5п – фронт пожежі через 5 хв. для пожежі.

V5s = S5п / 5= 4,8 / 5 = 0,96 м2/хв,

де: V5s – швидкість зростання площі пожежі в перші 5 хв.

V5p = Р5п/ 5 = 5, 5 / 5 = 1,1 м/хв,

де: V5p – швидкість зростання периметра пожежі в перші 5 хв.

V5Ф = Ф5п/ τ1 = 5, 5 / 5 = 1,1 м/хв,

 де: V5Ф – швидкість зростання фронту пожежі в перші 5 хв.

1.3 На момент прибуття до місця пожежі першого підрозділу:

τпр. = τд.п.зб.сл.= 5 + 1 + 3 = 9 хв.

R9п = 0,5 · Vл · τпр = 0,5 · 0,7· 9 = 3,15 м.

де: τпр – 9 хв розвитку пожежі, в які швидкість розвитку пожежі дорівнює 0,5Vл;

S9п = 3,5 · R9п  = 3,5 · 3,15= 11 м2,

де: S9п – площа пожежі в кімнаті квартири через 9 хв., яка має форму прямокутника

Р 9п = 2 * (3,5 + 3,15) = 13,3 м,

де: Р9п – периметр пожежі через 9 хв.

Ф9п = а = 3,5м,

де: Ф9п – фронт пожежі через 9 хв, який дорівнює ширині кімнати.

V9s = S9п/ 9 = 11 / 9 = 1,22 м2/хв,

де: V9s – швидкість зростання площі пожежі за 9 хв.

V9p = Р9п / 9 = 13,3 / 9 = 1,48 м/хв,

де: V9p – швидкість зростання периметра пожежі за 9 хв.

V9Ф = Ф9п / 9 = 3,5 / 9 = 0,39 м/хв,

де: V9Ф – швидкість зростання фронту пожежі за 8 хв.

1.4 На момент введення сил і засобів першим підрозділом (ДПРЧ - 1):

R13п = 0,5Vл · τ1 + Vл · τ2 = 0,5 · 0,7 · 10 + 0,7 · 3= 5,6 м,

Форма розвитку пожежі до моменту введення сил і засобів на гасіння караулом ДПРЧ – 1 у підвалі торгівельного центру буде простої форми - прямокутник.

S13п =а · R13п = 3,5 · 5,6 =19,6 м2,

де: S13п – площа пожежі через 13 хв. у підвалі торгівельного центру;

Р 13п = 2а+ 2 R13п = 2·3,5+2·5,6=18,2 м,

де: Р13п – периметр пожежі через 13 хв.

Ф13п = а = 3,5 м,

де: Ф13п – фронт пожежі через 13 хв.

V13s = S13п/ 13 = 19,6 / 13 = 1,5 м2/хв,

де: V13s – швидкість зростання площі пожежі за 13 хв.

V13p = Р13п / 13 = 18,2/ 13 = 1,4 м/хв,

де: V13p – швидкість зростання периметра пожежі за 13 хв.

V13Ф = Ф13п / 13 = 3,5 / 13 = 0,27 м/хв,

де: V13Ф – швидкість зростання фронту пожежі за 13 хв.

1.5 Викреслюємо торгівельний центр в масштабі і наносимо отримані площі пожежі на три моменти часу (5 хв., 8 хв., 13 хв.).

1.6 Для перевірки можливості локалізації пожежі караулом ДПРЧ-1 визначаємо площу гасіння (Sг) і потрібну витрату води (Qпр) для обмеження поширення горіння в будівлі школи:

Sг = Ф13п h г = 3,5 · 5=17,5 м2;

де: Sг – площа гасіння пожежі у підвалі торгівельного центру;

Qгпр= Sг · iпр = 17,5 · 0,03 = 0,525 л/с;

де: iпр – інтенсивність подачі води на гасіння, л/с·м2.

Для гасіння пожежі приймаємо РСК-50 (при Нств.= 40 м витрата з нього становить 3,7 л/с). Відділення ДПРЧ–1 може подати не більше одного ствола, так як працювати потрібно в сильно задимленому середовищі ланками ГДЗС.

2.6. Визначаємо фактичну витрату води на момент локалізації пожежі при розгортанні одного караулу (1 відділення).

Qф = Nвід· NРСК-50· qРСК-50 = 1·1·3,7 = 3,7 л/с,

отже, умова локалізації пожежі виконується, так як:

Qф = 3,7 л/с > Qгпр =0,525л/с.

2. Визначення принципу вибору та розташування сил і засобів:

Керуючись Статутом дій: “ Вогнем охоплено частину об’єкта і відбувається його поширювання на інші частини цього об’єкта або на сусідні будівлі - сили і засоби зосереджуються і вводяться на дільницях, де подальше поширювання вогню може призвести до найбільших збитків ”

3. Визначення необхідної витрати вогнегасних речовин:

Qгпр= Sг · iпр =17,5 · 0,03=0,525 л/с; 

Де: Qгпр - необхідна витрата води для гасіння пожежі, л/с; 

Sг - площа пожежі (гасіння), м2;

iпр - розрахункова інтенсивність подачі води на гасіння, л/с м2.

4. Визначення необхідної кількості пожежних стволів:

4.1 Визначення необхідної кількості пожежних стволів для гасіння:

NРСК-50= Qгпр / qРCК-50 = 0,525/3,7=1ств

де NРСК-50 – кількість пожежних стволів РСК-50 для гасіння; 

qРCК-50  – витрата води з одного пожежного ствола РСК-50, л/с,

витрата приймається при напорі 40 м.

4.2 Визначення необхідної кількості пожежних стволів для захисту

об’єктів. Кількість водяних пожежних стволів для захисту визначають, виходячи з тактичних міркувань щодо кількості місць захисту. При цьому враховуються умови обстановки на пожежі, оперативно-тактичні фактори та вимоги Статуту.

- в суміжні приміщення– 2 РСК-50;

- на перший поверх– 1 РСК-50.

4.3 Визначення необхідної (загальної) кількості пожежних стволів

для гасіння та захисту об’єктів:

 NзагРCК-50 = NгРСК-50+ NзРСК-50=1+3=4 РСК50

5. Визначення фактичної витрати води: 

Qф = Qгф + Qзф =3,7+11,1=14,8 л/с;

де:Qгф = NгРСК-50· qгРCК-50= 1·3,7=3,7л/с;

Qзф =NзРСК-50· qзРCК-50= 3·3,7=11,1л/с;

6. Перевірка забезпеченості об’єкта водою

АЦ встановлюємо на ПГ-36. Водомережа К-100 , Н=20 м:

Qмер = 30 л/с > Qф = 14,8 л/с.

Об’єкт водою забезпечений.

При перевірці забезпеченості об’єкта водою необхідно враховувати таке.

7. Визначення кількості пожежно-рятувальних автомобілів, які необхідно встановити на джерела водопостачання для забезпечення роботи пожежних стволів. При визначенні кількості пожежно-рятувальних автомобілів основного призначення враховується, що насоси цих автомобілів використовуватимуться на повну потужність. Найбільш розповсюджена схема використання насоса на повну потужність, коли подається два РС-70 з діаметром насадки 19 мм і чотири РСК-50 з діаметром насадки 13 мм, при цьому Qн ≈30 л/с. Необхідна кількість пожежних автомобілів основного призначення визначається за формулою:

Nм = Qф ¤ Qн=14,8/30=1АЦ

де: Nм - кількість пожежних машин, шт.;

Qн - водовіддача пожежного насосу при вибраній схемі використання його на повну тактичну можливість, л¤с (приймається 30 л/с).

8. Визначення граничної відстані подачі вогнегасних засобів.

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів визначається за формулою: 

Lгр =(Нн-(hств + hрозг ± Zм ± Zств) ¤ S¢×Q2 )×20=(90-(40+10-4+1))/0,015·11,12) ·20=465м

де Lгр - гранична відстань подачі води, м;

Нн - максимальний напір, який можна створити на насосі, м, приймається 90-100м.вод.ст.;

hств - напір на стволі, приймається 40 м.вод.ст. для ручних стволів, 60 м.вод.ст. – для лафетних, пінних стволів і генераторів;

hрозг - втрати напору на 1-му розгалуженні приймається 10 м.вод.ст.

Zм - найбільша висота підйому /+/, ухилу /-/ місцевості, м;

Zств - найбільша висота підйому /+/, ухилу /-/ ствола, м;

S¢ - опір пожежного рукава в магістральній лінії;

Q - витрата вогнегасної речовини в найбільш завантаженій магістральній рукавній лінії, л/с.

Визначена гранична відстань порівнюємо з фактичною відстанню від      

джерела водопостачання до пожежі. 465 м > 50м; Умова виконується.

9. Визначення кількості особового складу для гасіння пожежі.

Загальна кількість особового складу визначається додаванням кількості людей, що задіяні для виконання усіх видів оперативних дій. При цьому необхідно враховувати обстановку на пожежі, тактичні умови гасіння, проведення розвідки, оперативного розгортання, рятування людей, евакуювання матеріальних цінностей тощо. Кількість особового складу визначається за формулою:

Nо/с = NГДЗс ·3 + 0,5NГДЗС 3 + Nств.”РСК-50” ·(1-

2) + NА ·(1-2) + Nпб ·1+Nзв =3·4+0,5·4·3+1+3+1+4+3= 30 чол.;

де: NГДЗС – кількість ланок ГДЗС; 

0,5NГДЗС – 50 % резерву ланок ГДЗС (для прикладу, якщо на пожежі працює 4 ланки ГДЗС - у резерві приймаємо 2 ланки, якщо працює 5 ланок ГДЗС – у резерві приймаємо 3 ланки);

NЛС, Nств.”РС-70”, Nств.”РСК-50”, NСПП, ГПС-600 - кількість приладів

гасіння, які подаються в не задимленому середовищі;

NА – кількість пожежно-рятувальних автомобілів, встановлених на джерело одопостачання (якщо від пожежно-рятувальних автомобілів подається одна магістральна лінія – приймаємо 1 особу для контролю за роботою магістральної лінії і розгалуження, якщо дві магістральні лінії в одному напрямку – 1 особу, якщо дві магістральні лінії в протилежних напрямках – 2 особи); 

Nдр – кількість висувних автодрабин;

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nзв – кількість зв’язківців (для керівника гасіння пожежі, керівника штабу, керівника тилу, керівник оперативної дільниці залежно від схеми управління гасінням пожежі).

10. Визначення необхідної кількості відділень основного призначення і номеру виклику відповідно до розкладу виїзду на пожежу підрозділів гарнізону. Якщо відповідно до розкладу виїзду гарнізону на пожежу виїжджають автоцистерни і один автонасос, тоді середню кількість особового складу для одного відділення приймаємо 4 особи, якщо виїжджають автоцистерни і не менше двох автонасосів - приймаємо 5. У вказану кількість не включаються водії пожежних автомобілів.

Кількість відділень визначається за формулами:

Nвід = Nо/с / 4 =30/4=8 відділень;

За кількістю відділень основного призначення визначається номер

виклику відповідно до розкладу виїзду гарнізону на пожежу. Отже в даному випадку 2-гий номер виклику.

Рекомендації КГ


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 623;