Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Кафедра банківської справи    
 
Комплексна курсова робота з дисциплін «Банківські операції», «Фінансовий облік у банках», «Аналіз банківської діяльності» тема____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Виконав (ла) студент (ка) ___________________________ ______________________________________________________                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________________________ (курс, група) ______________________________________________________                                                                                                       (спеціальність) ______________________________________________________                                                                                (форма навчання)   Науковий керівник ____________________________________ _______________________________________________________                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчений ступінь, підпис)
 
Львів 20__  

Додаток Д

Приклади опису законодавчих і нормативно-правових документів

1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» .// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001- № 1. – c. 4-40.

3. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”: Затверджено Постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. із змінами та доповненнями.

 

Приклади опису книг одного, двох і трьох і більше авторів

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. − 2-ге вид., доп. і перероб. − К.: КНЕУ, 2004. − 468 с.

2. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А. Мотивация и оценка персонала. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

3. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Кириченко, І.Гіленко, А. Ятченко.-К.: Основи, 1999.- 67І с.

4. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

Приклади опису перекладних видань

1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. 2-го изд.—М.: “Дело Лтд”, 1995-768 с.

 

Приклади опису статей у фахових виданнях

2. Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку // Банківська справа. − 2002. − № 6. − С. 30-39.

3. Кірєєва К. Удосконалення системи регулювання банківського капіталу шляхом запровадження ринкової дисципліни у вітчизняній банківській системі // Вісник НБУ. − 2005. − №11. − С.48-51.

4. Пшик Б.І. Роль банківських установ в активізації інвестиційних процесів// Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Фінансо ві механізми активізації підприємництва в Україні. (Збірник наукових праць). Випуск 2(ХХХIІІ) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол. відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. Частина 2.- Львів, 2002. –– с. 216 – 223.

Приклади опису матеріалів, отриманих з мережі Інтернет

1. Постанова Кабінету Міністрів України і Правління Національного банку України «Про затвердження Програми протидії легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом, на 2004 рік», від 16.01.2004р. за №45 // www. rada.gov.ua

2. Directive of the European Commission 2006/70/EC of 1 August 2006 lying down implementing measures for Directive 2005/60/EC //www.ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm;

3. Приватбанк та Києво-Могилянська бізнес-школа підписують угоду про створення першого в Україні корпоративного університету//www.UkrBiz.net.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 298; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!