Правила оформлення курсової роботи. Важливим елементом якісного виконання курсової роботи є дотримання правил оформленняВажливим елементом якісного виконання курсової роботи є дотримання правил оформлення. Робота повинна бути виконана охайно, викладена літературною мовою. Цифрові дані повинні бути оформлені у відповідності до статистичних правил і викладені у вигляді таблиць, графіків, діаграм.

Курсову роботу друкують за допомогою комп`ютерної техніки на одному боці аркушу білого паперу формату А4 через 1,5 інтервали, шрифт − Times New Roman; розмір шрифта −14. Обсяг роботи без додатків не повинен перевищувати 30 - 40 сторінок.

Оформляючи курсову роботу необхідно, дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості шрифту тексту, а також ілюстративного матеріалу впродовж усієї курсової роботи.

Роздруковані на принтері програмні документи та ілюстративні матеріали повинні відповідати формату А4, їх включають до загальної кількості сторінок курсової роботи або розміщують у додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи та пункти.

Заголовки структурних елементів курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» та заголовки (назви) її розділів, а також саме слово «РОЗДІЛ» друкують великими літерами симетрично до тексту, тобто розташовують посередині рядка, без крапки в кінці, не підкреслюючи, півжирним шрифтом. Заголовки підрозділів і пунктів курсової роботи друкують з абзацного відступу, маленькими літерами, за винятком першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці півжирним шрифтом. Абзацний відступ дорівнює п’яти знакам повинен бути однаковим упродовж усього тексту курсової роботи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком, а також ілюстрацією і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два інтервали;

Розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше ніж три рядки тексту, не допускається. У цьому разі слід назву розділу, підрозділу, а також пункту перенести на наступну сторінку.

Кожну структурну частину курсової роботи (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) потрібно починати з нової сторінки, незалежно, в якій частині попередньої сторінки закінчився текст попереднього структурного елемента.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи нумерують звичайним чином. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, відокремлених крапкою. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад «1.2.3.» (третій пункт другого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, його не нумерують.

Рисунки (схеми, діаграми графіки) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Рисунки повинні мати назву, яку розміщують під рисунком. При необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Рисунок позначається словом «Рис. ___», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних Номер рисунка повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка, після номера рисунка ставиться крапка, далі з великої літери йде його назва.

Якщо в курсовій роботі вміщено тільки один рисунок, його нумерують за загальними правилами.

Наприклад: «Рис. 3.1. Динаміка капіталу комерційних банків України» (перший рисунок третього розділу)».

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Заголовки граф
  Головка

 

 

 

Підзаголовки граф

       
Рядки

       
         
         

Боковик (заголовки рядків)
Боковик (графа для заголовків
         Графи (колонки)
Боковик (графа для заголовків

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, після номера таблиці крапка не ставиться, наприклад, таблиця 2.1 (перша таблиця другого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Слово «Таблиця» із зазначенням її номера розміщують у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці. Якщо в курсовій роботі тільки одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки − з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

При використанні формул необхідно дотримуватись наступних правил. Формули розміщуються на окремих рядках, безпосередньо після викладу тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера фомули, відокремлених крапкою, наприклад (1.3) − третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на її рівні в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності.ю в якій вони згадані у формулі. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Посилання в тексті курсової роботи на використані джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, У квадратних дужках зазначають номер бібліографічного джерела, поданого в списку використаної літератури: наприклад, [6],  «… у роботах [1 −7]». Крім номера бібліографічного джерела за списком використаної літератури, вказують номер сторінки, на яку робиться посилання [6, с. 14].

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: «… у розділі 4 …», «…див. підрозділ 2.1 …», «… відповідно до пункту 2.3.4 …», «… на рис. 1.3 …» «… у табл. 3.2 …», «… (табл. 3.2) …», «… за формулою (3.1) …», «… у рівняннях (1.23) — (1.25) …», «… у Додатку Б …».

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами, з першої великої, друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Один додаток позначається як «Додаток А».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 − другий розділ Додатка А; В.3.1 − підрозділ 3.1 Додатка В.

Рисунки, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 — другий рисунок першого розділу Додатка Д; формула (А.1) — перша формула Додатка А.

Додатки повинні мати спільну із вступною, основною та підсумковою частинами курсової роботи наскрізну нумерацію сторінок.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 377; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!