Нормативно-правові та інструктивні документи1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання.- К.: Атіка, 2004.- 416 с.

2. Господарський кодекс України.- К.: Парламентське вид-во, 2004.- 192 с.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III.

4. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» № 2704-ІV від 23.06.2005р (Із змінами).

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI

6. Закон України «Про банкрутство» від 14.06.1999 р.

7. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р., зі змінами та доповненнями № 697 – 12.

8. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.

9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – с. 646.

10. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. №898 – IV

11. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпо­течним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р., № 979-IV.

12. Закон України «Про лізинг» від 2003р.

13. Закон України «Про Національний банк України» від 05.1999 р.

14. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р.

15. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III.

16. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III.

17. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р.

18. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
від 23.02.2012 № 4452-VI

19. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3880-IV.

20. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 р. (Із змінами).

21. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 625 від 10.12.2004 зі змінами і доповненнями.

22. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р.

23. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банку України, затверджена Постановою Правління НБУ №555 від 17.12.2004 зі змінами і доповненнями.

24. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 495 від 20.10.2004р. зі змінами і доповненнями. 

25. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ №309 від 31.08.2007 р.

26. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 зі змінами і доповненнями.

27. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена Постановою Правління НБУ № 234 від 08.06.2000 р., зі змінами та доповненнями.

28. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 зі змінами і доповненнями.

29. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 зі змінами і доповненнями.

30. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. - Затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280 зі змінами і доповненнями.

31. Інструкція про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 123 від 08.04.2005 зі змінами і доповненнями.   

32. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.

33. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 110 від 17 березня 2004 р зі змінами і доповненнями.

34. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України. Затверджена Постановою Правління НБУ № 283 від 12.07.2000.

35. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003р. зі змінами і доповненнями.

36. Інструкція про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджена Постановою Правління НБУ № 508 від 16.12.2002 зі змінами і доповненнями.

37. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджене Постановою Правління НБУ № 502 від 12.12.2002 р., зі змінами.

38. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 зі змінами і доповненнями.

39. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 17.12.2007

40. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні,схвалена Постановою Правління Національного банку України 02.06.2009 № 315 

41. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», затверджені Постановою Правління НБУ від 15.03. 2004 р. № 104.

42. Методичні вказівки щодо організації, проведення інспекційних перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку, схвалені Постанова Правління Національного банку України 31.08.2007 р. № 312

43. Методичні рекомендацїі щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 02.08. 2004 р. № 361.

44. Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України, схвалені постановою Правління Національного банку України 06.08.2009 № 460

45. План рахунків бухгалтерського обліку банків України - затверджений постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280 зі змінами і доповненнями.

46. Положення про валютний контроль, затверджене Постановою Правління НБУ № 49 від 8.02.2000, зі змінами.

47. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004р зі змінами і доповненнями.

48. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджене Постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за № 118 зі змінами і доповненнями.

49. Положення про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ № 223 від 30.04.2010 р.

50. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затверджене Постановою Правління НБУ № 327 від 13.07.10

51. Положення про організацію операційної діяльності в банках України , затверджене Постановою Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 р. зі змінами і доповненнями

52. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затверджене Постановою Правління НБУ №82 від 5.03.2003 р. зі змінами і доповненнями.

53. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 р. зі змінами і доповненнями.

54. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене Постановою Правління НБУ №266 від 17.06.2003 р. зі змінами і доповненнями.

55. Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затверджене Постановою Правління НБУ № 484 від 14.10.2004 р. зі змінами і доповненнями.

56. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS, затверджене Постановою ПравлінняНаціонального банку України № 171 від 8.05. 2002 зі змінами і доповненнями.

57. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затверджене Постановою ПравлінняНаціонального банку України № 172 від 21.04. 2004 р. зі змінами і доповненнями.

58. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затверджене Постановою Правління НБУ № 639 від 15.12.2004 р. зі змінами і доповненнями.

59. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003. зі змінами і доповненнями.

60. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене Постановою Правління № 520 від 29.12.2000р.

61. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними опеораціями/ Затв. Постановою Правління НБУ №514 від 03.12.2003 р.

62. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22. 06. 2007р. (зі змінами та доповненнями) // http: // www.nau.kiev.ua.

63. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ № 315 від 31.08.2001 р., із змінами і доповненнями.

64. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджене Постановою Правління НБУ № 505 від 13.12.2002.

65. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене Постановою Правління НБУ №31 від 02.02.2007 р.

66. Положення «Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23

67. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259.

68. Положення про філії (територіальні управління) НБУ, затверджене Постановою Правління НБУ № 495 від 22.12.2000 р. зі змінами і доповненнями.

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 860 «Питання підготовки відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=860-2010-%EF.

70. Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті, затверджені Постановою Правління НБУ № 493 від 03.12.2001.

71. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р. із змінами та доповненнями.

72. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 123 від 8.04.2005 р.

73. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, , затверджена Постановою Правління НБУ №200 від 30.05.2007 р.

74. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціямита їх виплати в Україні, затверджені Постановою Правління НБУ № 496 від 29.12.2007 р.

75. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджені постановою Правління Національного банку України від 03.09.2007р. № 314 (зі змінами та доповненнями)

76. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені Постановою НБУ №281 від 10.08. 2005 р.

77. Про затвердження Правил ведення аналітичного обліку в банках України / Затверджено Постановою Правління НБУ № 221 від 16.06.2005 р. зі змінами і доповненнями.


Додаток А


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 353; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!