Вихідні матеріали і порядок виконання роботи. Львівський інститут банківської справиЛьвівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банкУ України

 

 

Тематика та методичні рекомендації

Щодо виконання комплексних курсових робіт

З дисциплін «Банківські операції», «Фінансовий облік в банках»,

«Аналіз банківської діяльності»

Для студентів 4 курсу з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Банківські технології та процеси»

 

 

Львів

 2013

 

Тематика та методичні рекомендації щодо виконання комплексних курсових робіт з дисциплін «Банківські операції», «Фінансовий облік у банках», «Аналіз банківської діяльності» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Банківські технології та процеси»  / Укл. Грудзевич У.Я., Коцовська Р.Р., Павлишин О.П. Табачук Г.П., − Львів: Львівський інститут банківської справи Університету банівської справи НБУ. - 2013 − 35 с.

Укладачі:

         к.е.н., доцент,доцент кафедри банківської справи Грудзевич У.Я.

             к.е.н., доцент,доцент кафедри банківської справиКоцовська Р.Р.

        к.е.н., доцент,доцент кафедри банківської справиПавлишин О.П.

    к.е.н.,доцент,доцент кафедри банківської справи Табачук Г.П.

 

Рецензенти:

Начальник Львівського відділення №1 АТ «Єврогазбанк» В.М.Трач

Д.е.н., професор, Завідувач кафедри банківської справи

      ЛІБС УБС НБУ Р.А.Слав’юк

               

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи

Протокол  №6  від 23 січня 2013 року

 

Затверджено на засіданні Науково - методичною радою інституту,

протокол № ___ від __ _______________ 2013 року

 

 

© Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

 Національного банку України, 2013 р.


Зміст

 

1. Загальні положення                                                                                  4

2. Вихідні матеріали і порядок виконання роботи                                     6

3. Правила оформлення курсової роботи                                                             11

4. Процедура захисту курсової роботи                                                       16

5. Список рекомендованої літератури                                                         18

Додатки                                                                                                              20

 


Загальні положення

 

В умовах становлення в Україні нових економічних відносин, трансформації економічних і соціальних процесів важливого значення набуває розвиток банківської системи.

Формування ринкових відносин в економіці України зумовлює необхідність підготовки для банківської системи висококваліфікованих фахівців-економістів, які володіли б сучасними методами вивчення та прогнозування кон`юнктури грошового ринку й ринку банківських послуг, знаннями щодо функцій центрального банку та інструментів грошово-кредитної політики, знаннями в сфері управління активами і пасивами банку, його ліквідністю, умінні будувати партнерські стосунки з клієнтами в умовах комерціалізації банківської справи, мали навички організації і виконання банківських операцій, володіли б методикою бухгалтерського обліку та аналізу банківської діяльності, орієнтувались в питаннях облікової політики банків.

Одним з етапів вивчення банківських дисциплін є написання і захист комплексної курсової роботи, що є однією з форм самостійного наукового дослідження студентів, забезпечує закріплення, поглиблення і узагальнення отриманих знань.

Метою написання та захисту комплексної курсової роботи є:

· самостійне опрацювання основних методичних положень нормативних та законодавчих документів, що стосуються діяльності банків за досліджуваною проблемою;

· поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з банківських операцій, обліку та аналізу банківської діяльності та отримання навичок їх застосування при вирішенні конкретних практичних завдань;

· вміння пов`язувати проблеми діяльності банківських установ з сучасним етапом розвитку суспільства;

· оволодіння елементами наукового пошуку;

· набуття досвіду отримання і нагромадження аналітичного інструментарію для дослідження статистичних матеріалів;

· виявлення ступеня підготовки студентів до практичної діяльності.

До комплексної курсової роботи з банківських дисциплін ставляться такі основні вимоги:

1. Високий теоретичний рівень. У роботі повинно міститися глибоке та змістовне висвітлення основних теоретичних положень, які грунтуються на використанні знань, отриманих у ході навчального процесу та при вивченні нормативної та наукової літератури.

2. Всебічний аналіз діючих технологій у банківській справі, основних вимог до обліку та відображення у фінансовій звітності фінансових інструментів.

3. Самостійне виконання і наявність елементів наукового підходу. Матеріали роботи повинні бути викладені послідовно та містити критичне відношення автора до наведених у літературі дискусійних положень, а також самостійні висновки і пропозиції. Безпосереднє переписування текстів з рекомендованої літератури не допускається.

4. Своєчасне написання та правильне оформлення роботи з усіма необхідними реквізитами.

5. Уміння аргументувано вести захист курсової роботи.

Курсова робота, що виконана без належного урахування або з порушеннями зазначених вимог до захисту не допускається.

Дані методичні рекомендації призначені для студентів та наукових керівників комплексної курсової роботи з спеціальності.


Вихідні матеріали і порядок виконання роботи

 

Виконання і захист комлексної курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого кафедрою графіка, що регламентує термін вибору теми роботи, погодження плану, здачі виконаної роботи на кафедру та її захисту.

Підготовка, написання та захист курсової роботи здійснюються за такими етапами:

1. Вибір теми;

2. Визначення мети, основних завдань роботи;

3. Складання змісту роботи, підбір і опрацювання літератури;

4. Написання і оформлення роботи;

5. Процедура захисту роботи;

 

Вибір теми.Виконання курсової роботи розпочинається з вибору її теми. Це один із найважливіших етапів дослідження, оскільки від правильного вибору теми у значній мірі залежить якість та теоретичний рівень роботи. Вибір студентами теми дослідження має бути достатньо обгрунтованим.

Необхідно проаналізувати достатність фундаментальних знань, можливість розширити і використати їх у процесі роботи над курсовою роботою.

Тематика курсових робіт наведена у Додатку А. Цей перелік має рекомендаційний характер, який може доповнюватись і оновлюватись.

Кожному студентові надається право самостійно обирати одну з тих тем, які зазначені у переліку. Кількість студентів, що можуть працювати над однією темою регламентується кафедрою, але в академічній групі теми не повинні повторюватися.

Про обрану тему студент повідомляє на кафедру, тема реєструється і призначається науковий керівник роботи.

Студентам надається право самостійно обирати власну тему дослідження та своє рішення викласти у письмовій формі на ім`я завідувача кафедри. У цьому випадку запропонована тема підлягає розгляду та затвердженню на засіданні кафедри.

Тема, строки виконання і захисту курсових робіт, а також керівник затверджуються завідувачем кафедри.

 

Визначення мети, основних завдань роботи.На початку роботи студенти повинні уважно прочитати методичні вказівки щодо виконання курсової роботи і самостійно визначити завдання, предмет та об`єкт дослідження, обрати базову установу банку, матеріали якої будуть використані у роботі при написанні теоретичної частини або при складанні таблиць, діаграм.

Метою курсової роботи може бути систематизація, поглиблення і узагальнення економічних знань та їх застосування  на практиці.

Виходячи з поставленої мети студент вказує завдання курсової роботи, які повинні відповідати змісту роботи.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це повинна бути установа банку будь-якої форми власності (в більшості випадків це установа банку, де студент проходить виробничу практику), яка є юридичною особою і має самостійну звітність, або його структурний підрозділ (філія). Діяльність цієї установи банку повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. В окремих випадках обєктом дослідження виступає банківська система в цілому.

Предмет дослідження − це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Складання змісту роботи, підбір і опрацювання літератури. Після вибору теми наступним етапом виконання курсової роботи є добір літератури з обраної теми. Рекомендований перелік основних літературних джерел подається у даних вказівках. Для якісного виконання роботи необхідно здійснити самостійний добір літератури, аналіз яких забезпечив би належний рівень проведення дослідження обраної теми.

Написання курсової роботи вимагає глибоких теоретичних знань законодавчих актів, чинних інструктивних та нормативних документів НБУ, ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних і практичних посібників, монографій, брошур, а також статей у наукових журналах та періодичній пресі (зокрема таких, як «Вісник НБУ», «Банківська справа», «Регіональна економіка», «Фінанси України», «Все про бухгалтерський облік», «Вісник УБС НБУ» та ряду інших).

Опрацювання літературних джерел повинно носити характер дослідження, без копіювання текстів інструкцій, інших нормативних актів. Огляд чинного законодавства і сучасної наукової літератури супроводжується обов`язковим посиланням на літературні джерела (як правило, вказується номер джерела згідно з списком використаної літератури і зазначається сторінка).

Опрацьовуючи літературу, необхідно дотримуватись таких правил:

§виділити основне в прочитаному;

§розібратись у термінології;

§після опрацювання літератури визначити конкретні питання, скласти план роботи.

Зміст курсової роботи залежить від цілей, завдань, предмету та об`єкту дослідження. У його розробці студент демонструє самостійність, логічну послідовність, системний підхід до використання статистичних даних. Питання змісту визначають основний напрям курсової роботи, а тому повинні мати творчий характер, бути змістовними та охоплювати основні положення і проблеми теми. Для прикладу в додатках наведений зміст за деякими темами курсових робіт. (Додаток Б).

Зміст  не слід перевантажувати. Кожен розділ залежить від обсягу і характеру матеріалу, що викладається, може складатися з декількох підрозділів.

Написання і оформлення роботи.Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи (Додаток В). На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Зміст подають на початку курсової роботи, після титульного аркушу, у якому наводиться перелік розділів та питань з указанням сторінок їх розміщення. Починаючи з третьої сторінки, подається безпосереднє викладення тексту роботи з виділенням назв розділів та питань. На останній сторінці роботи проставляється дата її закінчення та підпис студента.

Завершена курсова робота повинна бути зброшурованою або підшитою у скорозшивачі з дотриманням такої схеми подачі матеріалу:

· Титульний аркуш;

· Зміст;

· Вступ;

· Основна частина;

· Висновки;

· Список використаних джерел;

· Додатки.

У вступі студент обгрунтовує актуальність теми, яка досліджується, її значимість, місце в сучасних дослідженнях, мету та і коло питань (завдання), які будуть розкриті в роботі, вказує предмет та об’єкт, методичну основу дослідження, джерела отримання інформації. Крім того, дається коротка характеристика основних розділів курсової роботи та визначається її практична цінність.

 

Основна частина курсової роботиможе складатися з трьох розділів. В першому розділі викладаються теоретичні положення, подаються кваліфікований і добре обгрунтований огляд чинного законодавства і сучасної наукової літератури, нормативної бази Національного банку України, Міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку, визначення основних економічних категорій і термінів, методи класифікації банківських продуктів, зарубіжний досвід.

В наступному розділі особливу увагу слід приділити правилам виконання та технології здійснення операцій в банках, організації обліково-операційної роботи, структуру відображення в плані рахунків бухгалтерського обліку, особливостям обліку фінансових інструментів та їх відображенні у фінансовій звітності банку, співставленню правил фінансового та податкового обліку, вплив на доходи/витрати, методиці відкриття та ведення аналітичних рахунків, методам внутрішньобанківського контролю та аудиту, тощо. Всі теоретичні положення повинні бути підкріплені конкретним фактичним матеріалом.

Обов’язковою вимогою до курсових робіт є наявність аналітичної частини, виділеної у окремий пункт 3-го розділу. У аналітичній частині має бути наведено аналіз ринку операцій та послуг а токож аналіз об’єкта дослідження на прикладі банку та здійснено узагальнення результатів дослідження. Використані в курсовій роботі статистичні дані повинні бути систематизовані. Дані аналізу оформляються таблицями, рисунками і мають мати текстове пояснення (висновки та рекомендації). В 3 розділі можуть бути висвітлені шляхи вдосконалення або розвитку предмета дослідження.

У висновках викладають наукові та практичні результати, одержані в роботі, висловлюють пропозиції щодо удосконалення правил бухгалтерського обліку, оформлення окремих операцій банку, методики аналізу. Висновки та рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені курсовою роботою.

 

Обов`язковою складовою частиною курсової роботи є перелік літератури, використаної під час її написання. Список використаних джерел, на які є посилання у курсовій роботі, наводять у кінці тексту курсової роботи, починаючи з нової сторінки. Джерела (бібліографічні описи) у переліку посилань подають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включають до списку, необхідно подавати відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатка.

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаної літератури до курсової роботи наведено в Додатку Д.

Додатки оформляються як продовження курсової роботи. В додатки виносяться статистичні таблиці, графіки, діаграми, а також приклади звітності банківської установи, які дають можливість краще висвітлити проблематику курсової роботи.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 369; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!