Процедура захисту курсової роботи 

Курсову роботу студент здає на рецензування на кафедру банківської справи не пізніше, ніж за 7 днів до захисту.

У рецензії науковий керівник дає загальну оцінку рівня виконання роботи, вказує на її позитивні та негативні моменти, визначає відповідність роботи встановленим вимогам та можливість її допуску до захисту або необхідність часткового доопрацювання чи повної переробки студентом.

У процесі підготовки до захисту своєї роботи студент уважно знайомиться зі змістом рецензії, критичними зауваженнями та побажаннями рецензента і згідно з ними будує свою подальшу роботу для захисту. За наявності недоліків в змісті чи оформленні курсової роботи, студент до захисту має внести в роботу зміни і доповнення.

Основною формою перевірки якості виконання курсової роботи є її захист, що проводиться індивідуально перед комісією у складі голови комісії і двох членів, призначених кафедрою та керівника курсової роботи.

Захист проводиться студентом у формі короткої доповіді та відповідей на запитання членів комісії. У доповіді необхідно сформулювати актуальність вибраної теми, розкрити зміст її основних розділів, обгрунтувати послідовність та основні параметри дослідження, зробити висновки та пропозиції.

На захисті курсової роботи студент отримує оцінку на основі рецензії наукового керівника і рівня самого захисту за 100 бальною системою відповідно до загальної градації за рівнем оцінювання.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, до повторного захисту допускається на загальних підставах через деканат і з дозволу наукового керівника.


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М.Герасимовича.- К.: КНЕУ, 2007.-599 с.

2. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб /НБУ; за заг. ред У.Я. Грудзевич. – К.: УБС НБУ, 2007. – 222 с.

3. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб./ С.М. Подік, В.І. Ігнатенко. За ред С.М. Подіка. –К.: РАДА, ЛТД, 2006. – 300 с.

4. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І.Міщенка, Н.Г.Слав’янської. – К.:Знання, 2008. – 727с.

5. Банківські операції: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. − 2-ге вид., виправ. і доповн. − К.: КНЕУ, 2008. − 476 с.

6. Васюренко О.В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

7. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навч. посібник. –Львів: Новий Світ- 2000, 2008. – 560 с.

8. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

9. Епіфанов А.О., Маслак Н.Г, Сало І.В. Операції комерційних банків: Навч. посіб. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 523 с.

10. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. – К. Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренко. – 2-ге вид., перерод. І доп. – К.: знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

14. Пшик Б. І. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 291 с.

15. Табачук Г., Сарахман О., Бречко Т. Фінансовий облік у банках. – К.: Центр учбовоі літератури, 2010. -424 с.

16. Фінансовий облік у банках: навч. посібник / Г.П. Табачук, О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – К.: УБС НБУ, 2009. – 423 с.

 

Додаткова література

1. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: Монографія. – К.: Київ, нац.торг.- екон.ун-т, 2009. – 754 с.

2. Васюренко О.В. Управління діяльністю банку: методологія і практика: Монографія.- К.: УБС НБУ, 2008. – 230 с.

3. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. –К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. − 216 с.

4. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2007. – 522 с.

5. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. − К.: Знання, КОО; Л,: Вид-во ЛБІ НБУ. − 2002. − 566 с.

6. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 223 с.

7. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. / За ред. О.С.Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. -392 с.

8. Кірєєв О.І., Шульга Н.П., Полєтаєва О.С. Внутрішній аудит у комерційному банку. – К.,2001. – 290 с.

9. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Суми: Університетська книга, 2009. -224 с.

10. Коцовська Р.Р., Єлейко С.В. Нові банківські продукти у сфері споживчого кредитування. Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 38 с.

11. Коцовська Р.Р., Парфенюк Є.І. Операції банків з векселями підприємств. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 39 с.

12. Кузнєцова А.Я. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія / А.Я. Кузнєцова. – Л.: Львів. банків. ін-т. НБУ, 2004 – С. 229-230.

13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. За ред. С.Ф. Голова.- К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. −
736 с.

14. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. − К.: КНЕУ, 2003. –347 с.

15. Пересада А.В., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монограція. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 c.

16. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: Монографія / кол. авт.; за ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. – К.: УБС НБУ, 2010. -482 с.

17. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 594 с.

18. Пшик Б.І. Інвестування підприємницької діяльності. Регіональний аспект дослідження: Монографія. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2005. – 275 с.

19. Пшик Б.І., Парфенюк Є.І. Кредитування банками інвестиційних проектів. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, Вид-во ННВК «АТБ», 2008. – 89 с.

20. Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра. екон. наук О.І. Барановського. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – 462 с.

21. Розвиток банківської системи України : монографія / кол. авторів; за заг ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р.А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 161.

22. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2005. − 480 с.

23. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. − К.: КНЕУ, 2005. − 556 с.

24. Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Монографія / Університет банківської справи НБУ; За наук. ред. канд. екон. наук, доц. Б.І. Пшика. – К.: УБС НБУ, 2010. – 263 с.

25. Журнали “Вісник НБУ”, “Банківська справа” та інші періодичні видання.

26. http: // www. bank.gov.ua

27. http: // www. nau.ua

28. http: // www.rada.ua

29. http: // www.google.ru.

30. http:// www.rambler.ru.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 474; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!