ТЕМА №4. Інвентаризація та ревізія як основні форми виявлення правопорушень у господарській діяльностіПрактичне заняття – 2 год

Завдання 1

Документально оформити проведення інвентаризації (заповнити інвентаризаційний опис).

Порівняти результати інвентаризації з обліковими даними. Заповнити відомість звірення.

 

Методичні вказівки

    Для проведення інвентаризаційної роботи за письмовим наказом керівника на підприємстві утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівника структурного підрозділу або іншого працівника апарату управління (для малих підприємств), головного бухгалтера чи його заступника (якщо таких немає, то іншого робітника бухгалтерії). До складу комісії доцільно залучати спеціалістів, які добре обізнані у складських справах (технологія зберігання ТМЦ), інженерно-технічних робітників, які здатні дати оцінку технічного стану засобу (об’єкта основних фондів), економістів і спеціалістів з маркетингу (які добре знають облікову справу і можуть скласти ринкову вартість будь-якого активу). Комісію очолює керівник підприємства чи його заступник (головний інженер).

Нижче наведений примірний наказ керівника підприємства про проведення інвентаризації.

 

Підприємство ____________________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

Код за УКУД ____________________________

 

НАКАЗ № ____

Про проведення інвентаризації

“____” ________________ 200_ р.

       Для підтвердження достовірності балансу у зв’язку з підготовкою до складання і здачі річної фінансової звітності підприємства, керуючись Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р., положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової звітності,

НАКАЗУЮ:

Провести повну інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства, під час якої перевірити їх наявність і документальне підтвердження, дослідити стан і придатність для подальшого використання, за необхідності провести їх оцінку, станом на:

а) інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (на складі, в тому числі тих, що знаходяться на відповідальному зберіганні; в цехах і незавершеному виробництві; тих, що знаходяться у дорозі; готова продукція і товари відвантажені) і розрахунків з дебіторами і кредиторами – на “____” ______________ 200_ р. Строки проведення з “____” ______________ до “____” _____________ 200_ р.;

б) інвентаризацію наявності грошових коштів, цінних паперів – на “___” _________200_ р. Строки проведення з “____” до “____” _____________ 200_ р.;

в) інвентаризацію основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень - на “____” ______________ 200_ р. Строки проведення з “____” до “____” листопада 200_ р.;

Інвентаризацію провести постійно діючій інвентаризаційній комісії у складі:

Голова комісії - _______________________________________

Члени комісії _______________________________________

                    _______________________________________

                    _______________________________________

                    _______________________________________

Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:

_________________________________

_________________________________

Постійно діючий інвентаризаційній комісії у 5-денний строк (не пізніше “____” _______________) після закінчення інвентаризації подати матеріали інвентаризації на затвердження.

При проведенні інвентаризації інвентаризаційним комісіям керуватися наступними документами:

а) п.п. 1-2 ст. 10 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.;

б) Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових засобів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 р.

Перевірка каси підприємства проводиться раптово, без попередження про те касира.

Зі змістом наказу під розписку ознайомити всіх осіб, які мають відношення до проведення інвентаризації.

 

Директор

 ___________________ ____________________________________

(підпис)                                                   (ПІБ)

 

 

Дані про наявність тих чи інших цінностей з відміткою назви, відмінних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру та кількість фактично виявлених натуральних одиниць, записуються в Інвентаризаційний опис, форма якого наведена нижче.

 

______________________________

       (назва підприємства)

Інвентаризаційний опис №_____

Від “____” _______________ 200_ р.

товарно–матеріальних цінностей, що знаходяться

___________________________________

(назва об’єкту)

на відповідальному зберіганні ________________________________________

(посада, ПІБ матеріально відповідальної особи)

Інвентаризація проведена відповідно наказу від “____” ___________ 200_ р., № _______.

 

№ п/п Номенкла-турний номер Найме-нуван-ня мате-ріалу Розмір (тип) Сорт або марка Одини-ця виміру Факт. наяв- ність Ціна, грн. При- мітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

        

Одержані дані, що приводяться в інвентаризаційному описі, порівнюються з обліковими даними про залишки тих же матеріальних цінностей. Таке співставлення називають звіренням фактичних та облікових залишків і записують у Відомість звірення товарно–матеріальних цінностей, форма якої наведена нижче.

 

 


 

_____________________________

       (назва підприємства)

Відомість звірення № ______ результатів інвентаризації

На “_____“ _________________ 200_ р.

на основі наказу № ______ від “____“ ______________ 200_ р. фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні __________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

                                                      Зняття залишків:

                                                      розпочато: “____” ______________ 200_ р.

                                                      закінчено: “____“ ______________ 200_ р.

 

При інвентаризації виявлено наступне:

 

№ з/п

Номенкла-турний №

Найменування матеріалу

Одиниці виміру

Ціна, грн.

Результати інвентаризації

надлишки

нестача

кільк. Сума, грн. кільк. Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Пересортиця

Списані нестачі в межах норми

Віднесені нестачі на винних осіб

надлишки

нестача

кільк.

Сума, грн.

кільк.

Сума, грн.

кільк. Сума, грн. кільк. Сума, грн.
10 11 12 13 14 15 16 17

 

    В результаті співставлення облікових даних з фактичними можуть бути виявлені наступні факти:

а) фактичний і обліковий залишки співпадають;

б) фактичний залишок менше облікового – нестача товарно–матеріальних цінностей;

в) фактичний залишок більше облікового – надлишки товарно–матеріальних цінностей.

    Наприклад, при проведенні інвентаризації була виявлена нестача продукції, виробництво якої не завершене, а сума фактичних витрат становила 250 грн. Середня фактична собівартість цього виду готової продукції – 644 грн., середня ціна реалізації - 1 100 грн. З матеріально відповідальної особи була стягнута сума 1 100 грн. В обліку зроблені такі записи:

 

Д-т 375 К-т 716 250 грн.
Д-т 30, 31 К-т 375 1 100 грн.
Д-т 375 К-т 791 850 грн.

    Згідно з Порядком № 116 п.2 сума збитків розраховується за формулою:

Рз = ((Бв – А) х Іінф + ПДВ + Азб) х К, де

 

    Рз – сума збитків;

    Бв - балансова вартість на дату, коли встановлена нестача;

    А – амортизаційні відрахування;

    Іінф – індекс інфляції;

    ПДВ – податок на додану вартість;

    Азб – акцизний збір;

    К – коефіцієнт відшкодування збитків.

 

    Якщо винна особа не встановлена чи знайдені надлишки, їх суми відносяться на результати фінансово–господарської діяльності підприємства.

    Крім того, в результаті інвентаризації виявлено наступне:

Варіант Результат інвентаризації Вихідні дані
1 Нестача 20 стільців Бв = 74 грн.; А = 20% Бв; К = 2
2 Нестача 10 столів Бв = 120 грн.; А = 20% Бв; К = 2
3 Нестача бланків довіреностей (30 шт.) Бв = 1,50 грн.; К = 5
4 Нестача бензину А-76 (100 л) Бв = 1,10 грн.; К = 2
5 Нестача 1000$ США Курс 1$ США за даними НБУ – 8,87 грн.; К = 3
6 Нестача спирту етилового (400 л) Бв = 6,2 грн.
7 Нестача дорогоцінного металу (60 кг) Бв = 140,72 грн.; К = 2
8 Надлишки 2-х стільців Бв = 70 грн.; А = 10% Бв; К = 2
9 Надлишки 2-х столів Бв = 94 грн.; А = 10% Бв; К = 2
10 Надлишки дизельного палива (5 л) Бв = 1,00 грн.; К = 2

 

 

    Завдання 2

Вказати на факти порушення Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що були виявлені аудитором під час інвентаризації, з посиланням на інші нормативні документи. Визначити винних осіб.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 286; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ