ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ 

Закони і підзаконні правові акти:

2, 6, 8, 10-14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32-41, 70-89

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 21, 22, 24, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44.

 

ТЕМА №6. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Читається лекція – 4 год

Семінарське заняття – 2год

Практичне заняття – 2 год

Самостійна робота – 8 год

 

Ключові слова: експертиза, об’єкти судово-бухгалтерської експертизи, обов’язки та права судового експерта, висновок судово-бухгалтерської експертизи; компетентність експерта.

План:

 

1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи, порядок її призначення і проведення.

2. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта-бухгалтера.

3. Висновок експерта-бухгалтера та оцінка результатів експертизи.

4. Відмінності між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією, здійснюваною за завданням правоохоронних органів.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони і підзаконні правові акти:

3, 5, 10, 11-14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32-41, 43-70, 72-89

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42.


Завдання для практичних  ЗАНЯТЬ

ТЕМА 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

Практичне заняття – 2 год

Завдання 1

З поданого переліку вкажіть реквізити документів, які є обов'язковими як для первинних, так і для зведених документів. Заповніть на підставі отриманих даних наведену нижче таблицю.

Вихідні дані:

І. Назва документу (форми).

2. Дата і місце складання.

3. Назва підприємства, від імені якого складено документ.

4. Зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції.

5. Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

6. Особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

7. Відбиток печатки.

8. Юридична адреса підприємства, від імені якого складено документ.

9. Ідентифікаційний код підприємства, від імені якого складено документ.

10. Форма власності підприємства, від імені якого складено документ.

Номер поточного рахунку підприємства, від імені якого складено документ в ОПЕРУ банку.

 

Обов'язкові реквізити документів Реквізити, які не є обов'язковими
   
   

 

Завдання 2

Необхідно обрати правильну відповідь.

Вихідні дані:

1) записи на синтетичному рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:

- прибуткових та видаткових касових ордерів;

- касової книги;

- відривних листків касової книги та первинних документів, які до них додаються;

- первинних документів з надходження та витрачання коштів.

2) записи на синтетичному рахунку 31 "Рахунки в банках" здійснюються на підставі наступних первинних документів та регістрів:

- платіжних доручень;

- рахунків;

- виписок із поточного рахунку з доданими до них первинними документами;

- довідок бухгалтерії.

 

Завдання 3

Необхідно обрати правильну відповідь.

Вихідні дані:

1) у прибутковому касовому ордері допущені помилки: неправильно записана прописом сума отриманих грошей. У цьому випадку слід:

- виправити помилковий запис кульковою ручкою пастою темного кольору;

- виправити коректором помилковий запис та написати правильно;

- переписати документ;

- замалювати запис білою коригуючою рідиною та на висохлій поверхні написати правильну суму;

- підчистити запис гострим лезом та написати правильно.

2) в акті на списання МШП була допущена помилка при зазначенні марки матеріалу: замість марки "18-ХНВА" написали марку "ст. 20". Яким чином слід виправити помилковий запис?

- виправити помилковий запис кульковою ручкою пастою темного кольору;

- використати метод виправлення "червоне сторно";

замалювати запис білою коригуючою рідиною та на висохлій поверхні написати правильну суму;

- переписати документ;

- підчистити запис гострим лезом та написати правильно.

Завдання 4

Визначити, які документи оформляються в наступних ситуаціях:

1. Відпуск продукції зі складу безпосередньо представнику покупця або замовника.

2. Відправлення продукції здійснюється автомобільним, залізничним або іншим видом транспорту.

3. Відвантаження готової продукції покупцю.

4. Надходження та витрачання матеріалів, комплектуючих виробів.

5. Оприбуткування матеріалів від постачальників.

6. Придбання матеріалів підзвітними особами за готівку у фізичних осіб.

7. Надходження на склад напівфабрикатів власного виробництва.

8. Відпуск матеріалів зі складу.

9. Видача заробітної плати працівникам підприємства.

10. Нарахування заробітної плати.

11.Ведення аналітичного обліку об'єктів основних засобів та нематеріальних активів.

12. Приймання об'єктів на інвентарний облік.

 

Завдання 5

Вказані залишки з бухгалтерських рахунків необхідно згрупувати відповідно статтям балансу по пасиву та по активу; загальна сума у пасиві та активі повинна скласти 220000 тис грн. В задачі існує помилка, яку необхідно знайти.

Основні засоби ………………………………….217843

Виробництво …………………………………….180

Каса ………………………………………………10

Поточний рахунок у банку ……………………..1900

Розрахунки з підзвітними особами (дебет) ……67

Статутний фонд (капітал) ………………………219986

Розрахунки з підзвітними особами (кредит)…. 4

 

Разом (Баланс) ………………………………….220000

 

Завдання 6

Вказані залишки з бухгалтерських рахунків необхідно згрупувати відповідно до статей балансу по пасиву та активу скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках, з оборотів (7855) та кінцевого залишку (362890) загальну суму початкову слухач повинен скласти самостійно.

Основні засоби ………………………………..313400

Сировина і матеріали …………………………23000

Паливо …………………………………………6870

Каса ……………………………………………14

Поточний рахунок у банку …………………..20000

Розрахунки з підзвітними особами ………….6 (дебет)

Розрахунки з постачальниками ………………4740

Статутний фонд (капітал) …………………….348650

Розрахунки з оплати праці ……………………6900

Короткострокові кредити банку ……………..3000


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 219; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ