Характеристика посібника Т.К.Ульянової «Методика викладання граматики і розвитку мовлення учнів допоміжної школи».Вступ

За навчальним планом дефектологічних факультетів , пед. Інститутів в спеціальності «Олігофренопедагогіка і логопедія» студенти вивчають курс методики викладання української мови в допоміжній школі протягом трьох семестрів. Цей курс є однією з провідних спеціальних дисциплін у підготовці вчителів для допоміжних шкіл.

У рішеннях ХХУІ з’їзду КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовці їх тдо праці», «Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи», особливо в постановці Пленуму ЦК КПРС «Основні напрями реформи загальноосвітньої та професійної школи» даються вказівки і постанови про професійну орієнтацію школярів, розвиток творчих здібностей вчителя і підвищення якості підготовки та рівня кваліфікації педагогічних кадрів. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальній розвиток вищої школи і підвищення якості підготовки спеціалістів» основна увага приділяється всебічній підготовці та ідейно політичному вихованню спеціалістів, вказується на необхідність організації поглибленої самостійної роботи студентів, що сприятиме закріпленню знань і прояву творчих здібностей студентів. Виходячи з рішень зазначених постанов, основна увага приділяється підвищенню ефективності і якості навчально-виховного процесу, знань школярів. Курс методики української мови сприяє реалізації цих завдань. Він знайомить студентів з принципами і методами навчання розумово відсталих у школах українській мові, вказує, як доцільніше застосувати той чи інший метод, засіб, прийом навчання мові з тим щоб навчити цих дітей володіти рідною мовою.

У посібнику розкриваються основні програмні питання з курсу методики викладання української мови в допоміжній школі. Одночасно подаються поради щодо організації самостійної роботи студентів.

Посібник розрахований на студентів дефектологічних факультетів денного і заочного відділів, а також ним можуть користуватися вчителі допоміжних шкіл.

Відповідний редактор – кандидат педагогічних наук, ст.. науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР Вавіна Л.С.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олігофренопедагогіки КДНІ ім..О.М.Горького Басюра В.І.

В пособии раскрываются программные вопросы лекций курса методики преподавания украинского языка во вспомогательной школе. Одновременно подаются советы по организации самостоятельной работы студентов со специальной литературой.

Пособие предназначено студентам дефектологических факультетов дневной и заочной форм обучения, им также могут пользоваться учителя вспомогательных школ.

Курс методики української мови складається з лекцій і лабораторних занять. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, яка сприяє поглибленому ознайомленню з літературними джерелами, з практикою допоміжного навчання.

У лекціях викладаються марксистсько-ленінські метологічні основи курсу, принципи, методи, форми і прийоми корекційно-виховної роботи при вивченні курсу української мови в допоміжній школі. Внаслідок самостійного опрацювання першоджерел студента доповнюють законспектований лекційний матеріал з даними літератури, прикладами з практики кращих вчителів допоміжних шкіл. Матеріал лекцій, літературні джерела, опрацьовані самостійно, вивчення передового досвіду студентів до заліку і екзамену з курсу методики української мови.

Конспектування рекомендованих праць проводиться після вивчення і усвідомлення змісту теми. До конспекту занотовуються основні ідеї праці, невідоме студенту визначення, розкриття певних термінів і поніть, імена, прізвища, дати, які записуються в лекції. Цим самим конспект лекцій буде до поновлений і уточнений.

У самостійній роботі студента важливе місце займає підготовка до лабораторних занять з методики мови, проведення яких готуєсудентів до заліків і екзаменів.

У процесі ввчення курсу методики мови для студентів проводяться консультації, під час яких розглядаються питання, які студенти не засвоїли в процесі самостійної роботи та лекцій, контролюється якість такої роботи студента.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 365; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ