Тема 1. Предмет, метод та джерела державного права зарубіжних країнЛекція – 2 години

1. Державне право зарубіжних країн як галузь права, наука, навчальна дисципліна.

2. Система галузі державного права зарубіжних країн.

3. Суб’єкти державного права зарубіжних країн.

4. Джерела державного права зарубіжних країн.

5. Основні риси і особливості конституцій зарубіжних країн, їх класифікація.

 

Тема 2. Форми держави в зарубіжних країнах

Лекція – 2 години

1.    Поняття та класифікація форм держави. Причини їх різноманітності.

2.    Форми правління в зарубіжних країнах:

а) особливості монархічної форми правління в сучасних умовах;

б) республіканська форма правління, її різновиди.

3.    Форми державного устрою:

а) характеристика простої (унітарної) держави;

б) особливості складної форми державного устрою.

4.    Політичні режими, їх різновиди.

 

Тема 3. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах

Лекція – 2 години

1.     Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах. Класифікація парламентів, їх функції.

2.     Порядок формування парламентів в зарубіжних країнах.

3.     Внутрішня структура парламентів (фракції, комітети, керівні органи).

4.     Статус депутатів.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАННЯТЬ

 

Тема 1. Предмет, метод і джерела державного права зарубіжних країн

Семінар – 2 години

1. Предмет і метод державного права зарубіжних країн.

2. Типологія конституційно-правових систем сучасності.

3. Джерела конституційного права.

4. Основні риси і особливості конституцій зарубіжних країн, їх класифікація.

Література

 2, 4, 6, 10, 14, 17, 19, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 48, 49, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 72, 76

 

Тема 2. Форми держави взарубіжних країнах

Семінар – 2 години

1. Поняття та класифікація форм держави.

2. Форми правління в зарубіжних країнах:

а) особливості монархічної форми правління в сучасних умовах:

б) різновиди республік та їх ознаки.

в) особливі форми правління.

3. Форми державного устрою:

а) ознаки унітарної держави;

б) особливості федерації, конфедерації, унії, протекторату держав.

в) автономія в державі.

4. Політичні режими, їх різновиди.

 

Література

4, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 50, 56, 57,64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74

Тема 4. Система державних органів зарубіжних країн

Семінар – 2 години

1. Поняття системи державних органів зарубіжних країн, конституційні моделі їх побудови.

2. Глава держави (поняття, юридична природа, способи заміщення та поновлення).

3. Парламент – вищий представницький орган. Парламент та парламентаризм (порядок формування, структура, компетенція).

4. Місце та роль уряду в системі державних органів (способи формування та повноваження).

5. Система судів загальної юрисдикції та органи конституційного контролю в зарубіжних країнах.

6. Місцеве самоврядування, місцеве самоуправління в зарубіжних країнах.

 

Література

 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 25, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 56, 60, 64, 65, 69, 72, 74

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет і метод державного права зарубіжних країн.

2. Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

3. Предмет науки конституційного права.

4. Поняття і предмет галузі конституційного права.

5. Система галузі конституційного права.

6. Суб'єкти конституційного права.

7. Система джерел державного права.

8. Конституція – основне джерело державного права зарубіжних країн.

9. Характерні риси, юридичні ознаки та особливості конституцій.

10. Моделі правових систем, їх типологія, загальна характеристика.

11. Поняття і елементи форми держави в зарубіжних країнах.

12. Форми правління: поняття і види.

13. Монархія (поняття та ознаки). Роль монархії в розвинутих країнах.

14. Парламентська монархія: особливості й основні риси.

15. Президентська республіка: особливості й основні риси.

16. Парламентська республіка: особливості й основні риси.

17. Особливі форми правління.

18. Форма державно-територіального устрою: поняття і види.

19. Проста (унітарна) форма державного устрою в зарубіжних країнах.

20. Складна форма державного устрою: федерація, конфедерація.

21. Унія та протекторат держав.

22. Автономія в державі.

23. Політичний режим як елемент форми держави. Різновиди в сучасних умовах.

24. Демократичний режим, їх різновиди.

25. Ознаки демократичного режиму правової держави.

26. Недемократичні режими, їх різновиди та основні ознаки.

27. Основи правового статусу особи як інститут державного права.

28. Інститут громадянства в зарубіжних країнах.

29. Основні способи набуття та втрати громадянства в зарубіжних країнах.

30. Конституційні права та свободи, їх класифікація.

31. Гарантії основних прав і свобод у зарубіжних країнах.

32. Політичні партії (поняття, види, місце і роль у політичній системі).

33. Партійні системи зарубіжних країн.

34. Двопартійні системи (система США та Великобританії).

35. Однопартійні системи, їх оцінки.

36. Виборче право в зарубіжних країнах.

37. Принципи виборчого права в зарубіжних країнах.

38. Виборчі системи (загальна характеристика).

39. Мажоритарна виборча система, її різновиди.

40. Пропорційні та інші виборчі системи.

41. Референдум як форма прямої демократії: поняття, види, значення.

42. Система органів державних органів зарубіжних країн.

43. Глава держави в системі державних органів зарубіжних країн.

44. Президент, його правовий статус і роль у зарубіжних країнах.

45. Монарх, його правовий статус та роль у зарубіжних країнах.

46. Місце парламенту в системі вищих органів зарубіжних країн.

47. Структура та порядок формування парламентів.

48. Компетенція парламентів.

49. Законодавчий процес у зарубіжних країнах.

50. Правовий статус депутатів парламенту.

51. Комітети, комісії та парламентські фракції.

52. Допоміжний апарат та органи при парламентах.

53. Конституційний статус і система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.

54. Уряд у системі органів виконавчої влади.

55. Структура, порядок формування та повноваження урядів.

56. Міністерства та відомства в системі виконавчої влади.

57. Глава уряду, порядок його призначення, правовий статус і роль.

58. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

59. Відповідальність уряду його структур та членів.

60. Система судів загальної юрисдикції, особливості судових систем в зарубіжних країнах.

61. Поняття конституційного контролю (нагляду).

62. Органи конституційного контролю і нагляду, їх класифікація та повноваження.

63. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах: поняття і місце в політичній системі.

64. Порядок діяльності і повноваження органів місцевого самоврядування


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 498; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ