Тема 1. Поняття держави та її механізмЛекція – 2 години

1. Поняття,ознаки держави, її соціальне призначення та цінність.

2. Громадянське суспільство та правова держава. Аспекти співвідношення.

3. Форми держави.

4. Механізм держави її функції.

 

Тема 2. Об'єктивне право: поняття, ознаки, внутрішня будова

Лекція – 2 години

1. Різноманітність визначень права. Поняття об’єктивного права, його відмінні ознаки.

2. Соціальні норми та норми права.

3. Система права та система законодавства.

Тема 3. Правотворчість та правореалізація

Лекція – 2 години

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності.

2. Правотворчість: суб'єкти, види, стадії, юридична техніка.

3. Форми (джерела) права та їх особливості.

4. Поняття, види та структура нормативно-правового акта.

5. Поняття та форми реалізації норм права. Застосування норм права як особлива форма реалізації.

 

Тема 6. Основні правові системи сучасності

Лекція – 2 години

1. Поняття правової системи та її структура. Класифікація правових систем.

2. Романо-германська правова сім'я.

3. Англо-саксонська правова сімя.

4. Традиційні та релігійні правові системи.

5. Особливості правової системи України.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття держави та її механізм

Семінар – 2 години

1. Поняття, ознаки держави, її соціальне призначення та цінність.

2. Громадянське суспільство та правова держава. Аспекти співвідношення.

3. Форми держави.

4. Механізм держави її функції.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте зміст основних теорій держави та права.

2. Які основні причини виникнення держави?

3. У чому полягають особливості виникнення держави у східних слов’ян?

4. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки.

5. Що розуміється під формою державного устрою?

6. Які види форм монархічного і республіканського правління?

7. Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним законодавством України орган держави?

8. Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату держави.

9. Розкрийте основні напрями удосконалення організації та функціонування механізму Української держави.

10. Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику цим організаціям.

Література

11. 1,2,4,7,8,10,12,20,21,26

 

Тема 2. Об'єктивне право: поняття, ознаки, внутрішня будова

Семінар – 2 години

1. Різноманітність визначень права. Поняття об’єктивного права, його відмінні ознаки.

2. Соціальні норми та норми права.

3. Система права та система законодавства.

Завдання для самостійної роботи:

1. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права?

2. В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із змістом?

3. Розкрийте сутність права через науку аксіологія.

4. Які функції права Ви знаєте?

5. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення. З яких елементів складається система права?

6. Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права.

7. Що є первинною «клітинкою» системи права та системи законодавства.

8. Охарактеризуйте норми моралі, звичаїв та релігійні норми.

9. В чому сутність корпоративних норм. Наведіть приклади.

10. Що розуміється під правовою аксіомою та правовою фікцією?

Літератера

1, 2, 5, 6 - 9, 24, 25

 

Тема 3. Правотворчість та правореалізація

Семінар – 2 години

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності.

2. Правотворчість: суб'єкти, види, стадії, юридична техніка.

3. Форми (джерела) права та їх особливості.

4. Поняття, види та структура нормативно-правового акта.

5. Поняття та форми реалізації норм права. Застосування норм права як особлива форма реалізації.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Поясніть, як співвідносяться поняття «правоутворення» і «правотворчість», у чому їх єдність і відмінності?

2. Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні?

3. Які форми права Ви знаєте?

4. Назвіть способи викладення норм права в статтях НПА та охарактеризуйте їх.

5. Розкрийте принципи правотворчої діяльності.

6. Визначить поняття і форми реалізації норм права.

7. Що розуміється під формою реалізації – дотримання?

8. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування?

9. Назвіть види суб’єктів, що мають право здійснювати правореалізаційну політику.

 

Літератера

5, 8, 10,11,14,16,22,23

 

Тема 4. Правові відносини

 Семінар  – 2 години

1. Поняття, ознаки і види правовідносин.

2. Склад і зміст правовідносин.

3. Поняття та види юридичних фактів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену характеристику із прикладами.

2. Наведіть класифікацію об’єктів правовідносин.

3. За вольовим критерієм юридичні факти поділяються на дві групи. Наведіть приклади юридичних фактів відповідно до існуючої класифікації.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 239; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ