ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ1. Конституційне право, як галузь права, галузь законодавства, юридична наука та навчальна дисципліна.

2. Поняття та предмет галузі конституційного права.

3. Система конституційного права.

4. Конституційно-правові норми та їх специфіка.

5. Класифікація конституційно-правових норм.

6. Поняття та специфіка конституційно-правових відносин.

7. Зміст конституційно-правових відносин.

8. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

9. Об’єкти конституційно-правових відносин.

10. Поняття та система джерел конституційного права України.

11. Поняття та предмет науки конституційного права.

12. Місце науки конституційного права в системі юридичних наук.

13. Поняття та предмет навчальної дисципліни „Конституційне право України”.

14. відповідальність в конституційному праві.

15. Поняття та ознаки конституції.

16. Способи прийняття конституцій.

17. Структура та види конституцій.

18. Сутність та юридичні властивості Конституції України.

19. Охорона конституції.

20. Історія конституційного розвитку України.

21. Порядок внесення змін до Конституції України.

22. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні.

23. Поняття конституційного ладу.

24. Конституційне закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції України.

25. Народний суверенітет i його співвідношення з національним i державним суверенітетом.

26. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та форми здійснення народовладдя.

27. Конституційна регламентація національної правової, економічної та політичної системи, національного розвитку і безпеки.

28. Форма правління, територіального устрою та державно-правового режиму згідно Конституції України.

29. Україна - суверенна i незалежна держава.

30. Україна - демократична, правова, соціальна держава.

31. Полiтичнi, економiчнi i соцiальнi засади конституційного ладу України.

32. Основи правового статусу людини i громадянина як загальний конституцiйно-правовий інститут.

33. Види правових статусів людини і громадянина.

34. Поняття та елементи конституційного правового статусу людини та громадянина.

35. Громадянство України: поняття та ознаки.

36. Принципи громадянства України.

37. Законодавче регулювання питань громадянства України.

38. Належність, набуття та припинення громадянства України.

39. Повноваження органів, органiзацiй i посадових осіб по вирішенню питань громадянства України.

40. особливості конституційно-правового статусу iноземцiв та осіб без громадянства.

41. Правове регулювання перебування iноземцiв та осіб без громадянства в Україні.

42. Вiдповiдальнiсть іноземців та осіб без громадянства за порушення законів України.

43. Конституційно-правовий статус бiженцiв в Україні.

44. Поняття, природа та риси конституційних прав та свобод людини i громадянина.

45. Класифiкацiя конституційних прав i свобод людини i громадянина.

46. Особисті права i свободи.

47. Полiтичнi права i свободи.

48. Економічні права і свободи.

49. Соціальні права і свободи.

50. Культурні права і свободи.

51. Конституцiйнi гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод людини i громадянина.

52. Конституцiйнi обов’язки людини i громадянина.

53. Класифікація конституційних обов’язків людини і громадянина.

54. Поняття та функції виборів.

55. Види виборів.

56. Виборче право i виборча система.

57. Мажоритарна виборча система.

58. Пропорційна виборча система.

59. Змішана виборча система.

60. Особливість виборчої системи України.

61. Конституцiйнi принципи виборчого права України.

62. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії.

63. Поняття та соціальні функції референдуму.

64. Види референдумів.

65. Предмет референдуму.

66. Призначення та проведення референдумів.

67. Вiдповiднiсть за порушення виборчих прав громадян.

68. Органiзацiя i проведення всеукраїнського референдуму.

69. Правові наслідки всеукраїнського референдуму.

70. Організація та проведення місцевого референдуму.

71. Конституцiйно-правове регулювання питань органiзацiї i дiяльностi органів державної влади.

72. Державний механізм України.

73. Державний апарат України.

74. Поняття та ознаки органу державної влади.

75. Конституційна система органів державної влади України.

76. Принципи органiзацiї i дiяльностi державних органів України та їх закріплення в Конституції України.

77. Верховна Рада України: поняття та ознаки.

78. Чисельний склад та структура Верховної Ради України.

79. Строки повноважень Верховної Ради України.

80. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

81. Компетенція Верховної Ради.

82. Акти Верховної Ради.

83. Статус народного депутата України.

84. Сесії Верховної Ради: поняття, види.

85. Комітети i комiсiї Верховної Ради: склад, порядок формування, функції та повноваження.

86. Посадові особи Верховної Ради.

87. Поняття та стадії законодавчого процесу.

88. Спецiальнi парламентські процедури.

89. Депутатські групи i фракції у Верховній Раді України.

90. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та повноваження.

91. Місце i роль Президента України в механiзмi державної влади.

92. Порядок обрання Президента України.

93. Компетенція Президента України.

94. Строк повноважень Президента України.

95. Підстави i порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

96. Апарат Президента України.

97. Акти Президента України.

98. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

99. Поняття, ознаки та системи виконавчої влади в Україні.

100. Конституційний статус Кабінету Мiнiстрiв України.

101. Склад та порядок формування Кабінету Мiнiстрiв України.

102. Прем'єр - міністр України.

103. Компетенція Кабінету Міністрів України.

104. Акти Кабінету Міністрів України.

105. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

106. Апарат Кабінету Міністрів України.

107. Центральні органи виконавчої влади.

108. Мiсцевi органи виконавчої влади: система, порядок формування, повноваження.

109. Судова влада.

110. Конституцiйнi принципи та засади правосуддя.

111. Система судових органів України.

112. Місце Конституційного Суду України в механiзмi державної влади.

113. Склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.

114. Процедура розгляду справ Конституційним Судом.

115. Суди загальної юрисдикції: система та компетенція.

116. Спеціалізовані суди: система та компетенція.

117. Конституційний статус суддів в Україні.

118. Вища рада юстиції: склад та компетенція.

119. Конституцiйнi основи органiзацiї i дiяльностi прокуратури.

120. Поняття та конституцiйнi засади територіального устрою України.

121. Система адміністративно-територіально устрою України.

122. Територіальна автономія.

123. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

124. Конституційний лад і його закріплення в Конституції Автономної Республіки Крим.

125. Конституційно-правовий статус громадянина України в Автономній Республіці Крим.

126. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

127. Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

128. Правосуддя та органи прокуратури в Автономній Республіці Крим.

129. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим.

130. Гарантії та забезпечення статусу і повноважень Автономної Республіки Крим.

131. Моделі місцевого самоврядування та їх реалізація в Україні.

132. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

133. Поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні.

134. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.

135. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

136. Сільська, селищна, міська рада в системі місцевого самоврядування.

137. Правовий статус сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування.

138. Виконавчий комітет в системі місцевого самоврядування.

139. Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування.

140. Органи самоорганізації населення.

141. Територіальна, матеріальна, фінансова, організаційна та правова основи місцевого самоврядування.

142. Сфера компетенції місцевого самоврядування.

143. Акти місцевого самоврядування.

144. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

145. Конституц3ійно-правовий статус депутата місцевої ради.

146. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою.

147. Гарантії місцевого самоврядування.


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Останні роки адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні доробки щодо адміністративної юстиції. В результаті адміністративне право перетворилося з права державного управління на галузь, яка нормативно визначає і регулює права та обов’язки публічної адміністрації щодо суб’єктів громадянського суспільства. Воно стає обов’язковим чинником формування правової держави.

Центральне місце у забезпечені системності предмета адміністративного права належить категоріям “публічна адміністрація”, “публічне адміністрування”, “відносини адміністративних зобов’язань”.

Сьогодні наукове осмислення і подальша розробка теорії публічної адміністрації є одним з головних напрямків доктринального оновлення адміністративного права України, важливим підґрунтям його трансформації у сучасну юридичну галузь європейського змісту.

Важливу роль у розумінні змісту адміністративно-правових відносин відіграє наявність чітких уявлень про сутність розмежування адміністративного права з правом кримінальним, цивільним, корпоративним, і відповідних галузей законодавства; а також про співвідношення відповідальності адміністративної з відповідальністю дисциплінарною і кримінальною.

Ретельної уваги потребує функціонування адміністративно-правових інститутів адміністративних послуг і адміністративного судочинства. Саме вони стали чинниками, які перетворили адміністративне право з права державного управлінні на право захисту громадянина від свавілля влади.

Концептуальне значення для уяснення сучасної теоретичної доктрини адміністративного права і нормативно-інституціональних засад побудови публічної адміністрації мають матеріали, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні.

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права України» побудована з метою дати студентам знання про основні тенденції розвитку адміністративного права України, існуючі на сьогоднішній день проблеми правового регулювання окремих інститутів адміністративного права та шляхи їх розв'язання.

 

 

Вимоги до знань та умінь:

Знати

- сутність адміністративного права, його зв’язок з публічним адмініструвіанням;

- діюче адміністративне законодавство та його розвиток;

- функції та принципи публічного адміністрування;

- систему та правове положення суб’єктів публічного адміністрування;

- форми та методи публічного адміністрування;

- поняття та види заходів адміністративного примусу;

- способи забезпечення законності в публічному адмініструванні та спеціальні адміністративно-правові режими;

Уміти

- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

- правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного адміністрування;

- готувати проекти актів публічного адміністрування та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в публічному адмініструванні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Адміністративне право – це галузь права, засобами якої (норми, законодавство, способи реалізації норм, нормативні і індивідуальні акти) формуються, охороняються і захищаються публічні правовідносини, організується і забезпечується функціонування публічної адміністрації.

Публічна адміністрація – 1) сукупність органів, які утворюються для здійснення (реалізації) публічної влади; 2) система організаційно-структурних утворень, які на законних підставах набули владних повноважень для реалізації публічних інтересів.

Предмет адміністративного права – це сукупність правових відносин, які виникають в результаті владної виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації щодо виконання адміністративних зобов’язань. Такими є: а) відносини публічного управління; б) відносини адміністративних послуг; в) відносини відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність (відносини судового і адміністративного оскарження); г) відносини відповідальності за порушення встановленого публічною адміністрацією порядку і правил (адміністративно-деліктні відносини).

Метод адміністративно-правового регулювання –сукупність прийомів впливу, що містяться в адміністративно-правових нормах, за допомогою яких встановлюється юридичне владне і юридичне підвладне положення сторін у правовідносинах.

Адміністративна послуга – 1) юридичне оформлення суб’єктом публічної адміністрації результатів розгляду справи, яка виникла за зверненням фізичної, юридичної або іншої колективної особи щодо реалізації своїх прав, свобод, законних інтересів; 2) результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Адміністративно-правові методи діяльності публічної адміністрації – це способи, прийоми та засоби виконання публічною адміністрацією адміністративних зобов’язань шляхом: а) здійснення публічного управління; б) надання адміністративних послуг; в) здійснення адміністративного судочинства; г) реалізації адміністративної відповідальності.

Адміністративно-правові форми діяльності публічної адміністрації – це юридично оформлені (зовнішньо виражені) дії публічної адміністрації щодо виконання адміністративних зобов’язань (акти, договори, реєстрації, ухвали, протоколи, постанови тощо).

Законність – це адміністративно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується верховенство права і закону, виконання нормативних установлень в суспільстві.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Тема

Кількість годин

Лекції Семінарське заняття

Практичні заняття

1. Адміністративне право в системі права України 2 2

-

2. Суб’єкти адміністративного права 2 4

-

3. Методи і форми діяльності публічної адміністрації 2 2

-

4. Забезпечення законностi i дисциплiни в публiчному адмініструванні 4 4

-

Всього

10

12

-
           

 

Форма контролю – екзамен.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005 р., № 5, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.

3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 // Урядовий кур'єр від 15.10.2010 - № 192.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

5. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011 - № 142.

6. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI // Урядовий кур'єр від 17.01.2012 № 8;

7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр від 15.02.2011 - № 28.

8. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.

9. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

11. Закон України „Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” // Відомості Верховної Ради України, 2006, №29, ст.245.

12. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47. - Ст256.

13. Закон України «Про громадські об'єднання» // Офіційний вісник України, від 27.04.2012, № 30, стор. 26, стаття 1097, код акту 61211/2012

14. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4. - Ст.20.

15. Положення про Адміністрацію Президента України // затверджено Указом Президента України від 2 квітня 2010 року N 504/2010 // Офіційний вісник Президента України від 20.04.2010 - 2010 р., № 13, стор. 40, стаття 468.

16. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.12 // Урядовий кур'єр від 10.10.2012 № 184.

17. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22.07.1998 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст.943.

18. Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Розпорядження Президента України від 23 грудня 2010 року № 1203/2010-рп // Офіційний вісник України від 04.01.2011 - 2010 р., № 100, стор. 22, стаття 3546.

19. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Урядовий кур'єр від 14.12.2010 - № 234.

20. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 грудня 2010 року № 1199/2010 // Урядовий кур'єр від 05.01.2011 - № 1.

21. Деякі питання надання платних адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 33 // Урядовий кур'єр від 22.01.2011 - № 12.

22. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І.Б. Коліушко (відп. ред.). – К. : Факт, 2003. – 495 с.

23. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: [кол. моногр.] / Алексєєв В.М., Андрійко О.Ф., Бабич О.М., Гончарук Н.Т., Гудима Н.В., Дніпренко Н.К. / Секретаріат Кабінету Міністрів України / Ніна Романівна Нижник (заг.ред.), Наталія Трохимівна Гончарук (заг.ред.). – [Д.] : [Монолит], 2009. – 383 с.

24. Адміністративне право України. Підручник, 2-ге видання. Затверджено Міністерством освіти і науки України / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

25. Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. – К., 2012.– 365 с.

26. Адміністративне право. Альбом схем. – Х., 2012. – 48 с.

27. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади / Чемерис А.О., Лесечко М. Д., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О., Ципук В.М. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148 с.

28. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

29. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади – Х.: Право, 2005. – 304 с.

30. Верменич Я.В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування: у 2 ч. / НАН України; Інститут історії України; Центр теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. – К., 2009. – 364 с.

31. Горбач О.В. Адміністративне затримання: проблемні питання теорії та практики // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К., 2011. – С. 89-92.

32. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236 c.

33. Грянка Г.В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні законності і дисципліни в публічному адмініструванні // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К., 2011. – С. 32-34.

34. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

35. Колпаков В.К. Послуги в предметі адміністративного права / В.К. Колпаков // Науковий вісник Національної академії внутр. справ: Науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 23 – 32.

36. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 864с.

37. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

38. Кравченко С.О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.

39. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.

40. Кузьменко О.В. Співвідношення понять «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство» // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки. Матеріали 5 науково-практичного семінару /Голова редакційної колегії: О.В. Кузьменко. – К.: ВБ»Аванпост-прим», 2011. – 190 с. (с. 78-81.).

41. Кузьменко О.В. Сучасний стан правового регулювання інституту «адміністративних послуг». Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 15-16 квітня 2011 р.) – К.: Національна академія внутрішніх справ. – 4 І. – 2011.–с. 6-28.

42. Куйбіда М.С., Росенко М.І. Організація влади у містах із спеціальним статусом: Монографія. – Л.: «Львівська політехніка», 2008. – 226 c.

43. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: навч. посіб. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.

44. Червінчук А.В. Суб’єкти оскарження в справах про адміністративні проступки //Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання [матеріали кругло столу 4.12.12.– К., НАВС. – 2012. – С.100-102.

45. Пастух І.Д., Костарчук О.Ф. Адміністративний договір як форма публічного адміністрування // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : Матеріали V науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов. – К., 2011. – С. 52-54.

46. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). – Д. : Ліра, 2008. – 585 c.

47. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432 с.

48. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України

49. http://www.guds.gov.ua – Головне управління державної служби України

50. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України

51. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

52. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 195; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ