Тема 5. Правове регулювання та його механізмСемінар – 2 години

1. Правове регулювання: поняття, предмет, методи та типи.

2. Механізм та стадії правового регулювання.

3. Правопорядок як результат правового регулювання.

4. Поняття, принципи та гарантії законності.

Завдання для самостійної роботи:

1. Які форми впливу права на суспільні відносини Вам відомі? Дайте характеристику.

2. Що означає децентралізоване правове регулювання?

3. Що є складовими механізму правового регулювання? Дайте їх характеристику. Що розуміється під законом?

4. Як ще можна розглядати категорію «законність» окрім правового режиму? Дайте пояснення.

5. Які види дисципліни Вам відомі? Дайте їх характеристику.

6. Що розуміється під громадським порядком?

 

Літератера

5, 8, 10,11,14,16,22,23

 

Тема 6. Основні правові системи сучасності

Семінар – 2 години

1. Поняття правової системи та її структура. Класифікація правових систем.

2. Романо-германська правова сім'я.

3. Англо-саксонська правова сімя.

4. Традиційні та релігійні правові системи.

5. Особливості правової системи України.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Що є статичними елементами правової системи країни? Охарактеризуйте їх.

2. Визначити значення порівняльного правознавства для підготовки фахівців-юристів та працівників правоохоронних органів.

3. Які комплексні фактори покладені в основу групування правових систем? Дайте їх характеристику.

4. Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів правової системи?

5. Охарактеризуйте особливості системи законодавства Української держави, Російської Федерації, республіки Німеччина.

6. Що розуміється під приватним правом. Наведіть приклади галузей права приватного характеру.

7. Охарактеризуйте структуру англійського права.

8. Охарактеризуйте правову сім'ю мусульманського права. Що є первинним елементом цієї сім'ї?

 

Літератера

1, 5, 8, 10,13,15,16,20,24, 26

 

Тема 7. Правова поведінка та юридична відповідальність

Семінар – 2 години

1. Ознаки та види правової поведінки.

2. Поняття та види правомірної поведінки.

3. Склад правопорушення: поняття, характеристика елементів.

4. Поняття, види та функції юридичної відповідальності.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрийте соціальну природу правової поведінки.

2. Охарактеризуйте ознаки правопорушення.

3. Які елементи складають об’єктивну сторону правопорушення. Дайте їх поняття.

4. З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? В кримінальному праві? В адміністративному праві?

5. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності. Який принцип покладений в основу норми прямої дії (Конституція України)?

6. Що саме розуміється під конституційною відповідальністю? Хто є суб’єктом порушення права. Наведіть приклади.

7. Якими нормативними актами регулюються процедура амністії і помилування?

8. Які функції юридичної відповідальності Ви знаєте?

Літератера

3, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 24, 26

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.

2. Предмет і методологія теорії держави та права.

3. Функції теорії держави та права.

4. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

5. Поняття та ознаки держави.

6. Поняття суверенітету та його види. Суверенітет державної влади.

7. Право і держава: аспекти співвідношення.

8. Теорії походження держави.

9. Історичні типи держав.

10. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.

11. Місце і роль держави в політичній системі України.

12. Поняття та класифікація функцій держави.

13. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.

14. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

15. Форми і методи здійснення функцій держави.

16. Поняття та елементи форми держави.

17. Поняття та види форми правління. Їх характеристика.

18. Поняття та види форми державного устрою. Їх характеристика.

19. Поняття та види державно-правового режиму.

20. Характеристика різновидів демократичного режиму.

21. Особливості елементів форм Української держави.

22. Механізм держави як система державних організацій.

23. Поняття та структура державного апарату України.

24. Принципи організації та функціонування апарату держави.

25. Поняття та ознаки органів держави.

26. Види органів держави.

27. Поняття та ознаки правової держави.

28. Поняття та ознаки соціальної держави.

29. Поняття громадянського суспільства та його співвідношення з правовою державою.

30. Доктрина держави загального благоденства.

31. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

32. Поняття предмету та методу правового регулювання.

33. Поняття та ознаки права, його соціальна цінність.

34. Принципи права та їх характеристика.

35. Поняття та види функцій права.

36. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.

37. Поняття та види суб’єктів права.

38. Поняття системи права.

39. Структура права та характеристика його елементів.

40. Основні елементи системи права та їх характеристика.

41. Поняття і зміст системи законодавства.

42. Співвідношення системи права і системи законодавства.

43. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

44. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.

45. Види норм права.

46. Структура норм права. Види структурних елементів.

47. Норма права і стаття нормативно-правового акту. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

48. Суб’єкти та види правотворчості.

49. Принципи та стадії правотворчості.

50. Поняття і види форм /джерел/ права.

51. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.

52. Види нормативно-правових актів.

53. Закон та його види. Роль Основного закону в системі законодавства України.

54. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

55. Дія нормативно-правових актів у часі.

56. Поняття та форми реалізації норм права.

57. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

58. Стадії застосування норм права.

59. Вимоги правильного застосування норм права.

60. Поняття і види тлумачення норм права.

61. Способи тлумачення норм права.

62. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.

63. Тлумачення норм права за обсягом.

64. Поняття прогалин та колізій законодавства, шляхи їх усунення.

65. Поняття та основні ознаки правовідносин.

66. Види правовідносин і критерії їх класифікації.

67. Склад правовідносин.

68. Зміст правовідносин.

69. Поняття і види об’єктів правовідносин.

70. Поняття суб’єктивного права та його структура.

71. Поняття та класифікація юридичних фактів.

72. Види правової поведінки.

73. Правова поведінка: поняття та ознаки.

74. Поняття та ознаки правомірної поведінки.

75. Види правомірної поведінки.

76. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

77. Склад правопорушення та характеристика його елементів.

78. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

79. Мета та функції юридичної відповідальності.

80. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

81. Підстави, що виключають юридичну відповідальність.

82. Види юридичної відповідальності.

83. Гарантії законності: поняття та види.

84. Поняття та принципи законності.

85. Характеристика законності як принципу здійснення державної влади.

86. Поняття та види державної дисципліни.

87. Поняття і структура правосвідомості.

88. Правова культура: поняття, структура, види.

89. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

90. Стадії процесу правового регулювання.

91. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

92. Типи правового регулювання.

93. Поняття правової системи та характеристика її елементів.

94. Основні види правових сімей та їх характеристика.

95. Поняття та елементи правового статусу особи.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 293; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ