ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ………………………………………………………6

1.1. Природокористування як сфера впливу держави………………………………6

1.2. Поняття управління та система органів управління в сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки………………………………………………………………...13

1.3. Основні напрями регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів………………………………………………...21

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………………………………………..33

2.1. Структура та повноваження Департаменту екології та природних ресурсів в Київській області…………………………………………………………………...33

2.2. Загальна характеристика природнього середовища Київської області……..38

2.3. Стан природокористування в Київській області в 2016 році………………...47

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ….59

3.1. Зарубіжний досвід системи органів управління охороною навколишнього природнього середовища…………………………………………………………..59

3.2. Напрями реформування та удосконалення системи регіонального управління в сфері природокористування……………………………………………………...68

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..79

 

 

ВСТУП

Сучасне постіндустріальне суспільство економічно розвинених країн перебуває в постійному пошуку ресурсів свого подальшого розвитку. Незважаючи на використання нових технологічних можливостей, практичного досвіду та наукових досягнень соціуму, зберігається залежність людства від природних ресурсів та продуктів їхнього перероблення. Роль використання природних ресурсів для розвитку економіки збільшується у країнах, де неефективно працюють політичні, правові, фінансові, соціальні інструменти розвитку. Актуальним залишається питання регулювання процесів природокористування з огляду на те, що держава виступає єдиним легітимним інститутом, котрий володіє усією повнотою влади щодо контролю в даній сфері.

За роки незалежності в Україні проводилися численні спроби реорганізації системи управління приро­докористуванням, які не привели до необхідного результату: підвищенню ефективності управлінсь­кої діяльності та виконання соціальних запросив громадян. Існуюча система регіонального управління природо­користуванням на сьогодні не є достатньо дієвою, не відповідає сучасним вимогам та потребам суспільства, процесам трансформації національної економіки, змінам в економічних та інституціональних відносинах в країні.

Разом з тим, необхідність удосконалення сис­теми управління природокористуванням викли­кана проведенням реформи управління в Україні та адаптацією до євроінтеграції. Одночасно важливою умовою підсилення ефективності та цілісності системи управління в сфері природо­користування та охорони довкілля, впорядкування результативності взаємозв’язку між складовими системи регіонального управління є процес удосконалення міжвідомчого розмежування функцій управління природокористування в Україні. Тому дослі­дження цієї проблеми та розробка та науково-практичних рекомендацій до проведення розмежування функцій управління є актуальною темою.

Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів проблеми управління в сфері природоко­ристування присвячені численні публікації у нау­кових і спеціальних виданнях, праці провідних вчених Буркинського Б.В., Бистрякова І.К., Веклич О.О., Голян В.А., Данилишина Б.М., Мель­ника Л.Г, Міщенко В.С., Пахомової Н.В., Рих­тера К.К., Степанова В.Н., Харічкова С.К., Хвесика М.А, Хлобистова Є.В. та інших науковців. У наукових розробках представлена наявність різних методологічних та прикладних наукових підходів, широко використається поресурсний підхід до аналізу організації і управління природокористуванням

Метою написання роботи є досконале вивчення теоретичних та практичних основсистеми регіонального управління у сфері природокористування.

 Для реалізації поставленої мети першочерговими завданнями дослідження є:

- розкрити суть природокористування як сфери впливу держави;

- розглянути поняття управління та система органів управління в сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

- дослідити основні напрями регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

- описати структуру та повноваження Департаменту екології та природних ресурсів в Київській області;

- навести загальну характеристику природнього середовища Київської області;

- оцінити стан природокористування в Київській області в 2016 році;

- охарактеризувати зарубіжний досвід системи органів управління охороною навколишнього природнього середовища;

- обгрунтувати напрями реформування та удосконалення системи регіонального управління в сфері природокористування.

Об’єктом дослідження єуправління у сфері природокористування в Київській області.Предметом дослідження є відносини, пов’язані з регіональним управлінням у сфері природокористування.

При написанні курсової роботи використовувалися різні наукові методи. Так, теоретичні аспекти роботи досліджувались із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів, аналізу й синтезу, індукції й дедукції. Практична частина роботи досліджувалася за допомогою таких методів, як:горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий метод, метод порівняння, графічне зображення.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з даної тематики, а також нормативно-правові акти України, що визначають особливості регіонального управління у сфері природокористування, а також підручники, періодичні видання, наукові статті, галузеві інструкції.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.В першому розділі розглянуто теоретичні основи регіонального управління у сфері природокористування.В другому розділі досліджено  стан природокористування в Київській області. В третьому розділі узагальнено проблеми та напрямки удосконалення система регіонального управління у сфері природокористування.

.

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 318;