Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з інших операцій№ з/п Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

        дебет кредит
1 Одержано аванс або попередню оплату від покупців за продукцію 31 681
2 Здійснено залік попередньої оплати 681 36
3 Одержано виробничі запаси від дочірніх підприємств 20 682
4 Здійснено поточні розрахунки з дочірніми підприємствами 682 ЗО, 31
5 Прийнято до оплати рахунки транспортної організації за перевезення товарів 28 685
6 Відображено суму податкового кредиту по пдв 641 685
7 Нараховано відсотки за отриманий банків-    
  ський кредит 951 684
8 Перераховано з поточного рахунка креди-    
  тору:    
  * за надані послуги; 685 311
  * відсотки за кредит 684 311

-. Складіть журнал господарських операцій за даними таблиці:

Зміст господарських операцій

 
І/я Сума
1

На поточний рахунок надійшов аванс від покупця

 
  5000,00
2 Закрито розрахунки по авансах ?
3 Одержано виробничі запаси від дочірніх під-  
  приємств 350,00
4 Погашено дочірнім підприємством коротко-  
  строкову позику в рахунок поточних взаєморо-  
  зрахункт 1000,00
5 Здійснено поточні розрахунки з дочірніми під-  
  приємствами 750,00
6 Нараховано відсотки за користування кредитом 680,00

.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума
7 Акцептовано рахунки за надані послуги (опа­лення, освітлення, водопостачання, охорону і т.п.) для потреб: « адміністрації • магазину . виробничого цеху 2000,00 1500,00 2400,00
8 Відображено суму податкового кредиту по пдв ?
9 Перераховано з поточного рахунка кредиторам за надані комунальні послуги 5000,00

Питання 4. Облік розрахунків з учасниками

Література: 9, с. 143 - 147; 19, с. 243.

Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох сторін. З одного боку, учасники повинні повністю розра­хуватись з підприємством по внесках до статутного капіталу. З іншого - підприємство зобов'язане сплачувати учасникам диві­денди.

Корпоративні права - це права власності на частку (пай) в статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, на управління та одержання відповідної частки прибутку такої юридичної особи.

Дивіденди - прибуток, одержаний платниками податку від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нарахо­вані у вигляді відсотків на акції або на внески до статутних капі­талів, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоратив­ними правами, та доходів від операцій з борговими зо­бов'язаннями та вимогами. По привілейованих акціях розмір дивідендів фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Виплата дивідендів відбувається після виплати процентів по облігаціях.

Якщо акціонерне товариство має прості й привілейовані акції, то оголошена сума дивідендів розподіляється між ними.

Проміжні дивіденди - дивіденди, які можуть бути випла­чені акціонерам у вигляді авансового платежу щоквартально або один раз на півріччя. Кінцеві дивіденди оголошуються річними зборами акціонерів за результатами року з урахуванням виплати проміжних дивідендів.

Дивіденди нараховуються підприємствами з чистого прибутку після розрахунків з бюджетом, розподіляються відпо­відно до установчих документів і виплачуються акціонерам (юридичним особам) без утримання податку із джерела виплати.

При недостачі прибутку нарахування дивідендів прово­диться за рахунок резервного капіталу.

Для обліку заборгованості учасників за внесками до капі­талу призначений окремий рахунок 46 "Неоплачений капітал". Сальдо рахунка 46 "Неоплачений капітал" відображається у па­сиві балансу у дужках, що означає знак мінус, і враховується при визначенні суми власного капіталу.

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасника­ми та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо) призначено рахунок 67 "Розрахунки з учасниками". По кредиту рахунка 67 відображається збіль­шення заборгованості підприємства перед засновниками та учас­никами товариства, по дебету - ЇЇ зменшення (погашення), у т.ч. реІнвестування доходів тощо.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субра­хунки:

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами";

672 "Розрахунки за іншими виплатами".

На субрахунку 671 обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутно­му капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених уста­новчими документами, джерел.

На субрахунку 672 підприємства ведуть облік інших ви­плат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у

зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з учасниками наведено в таблиці.

№ з/п Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 224;