Список рекомендованої літератури. УКРАЇНА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВУКРАЇНА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

УКООПСПІЛКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР "УКООПОСВІТА"


 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІІ

 

 


Методичні рекомендації'та конспективний виклад

Питань, визначених для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів

Спеціальність: 5.03050901 Бухгалтерський облік

 

 

Київ-2009

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

      Кіль-
Ла Назва теми Питання на самостійне вивчення кість
теми      
      годин
1 Міжнародні 1 . Зміст та призначення стандар-  
  принципи й тів бухгалтерського обліку.  
  організація об- 2. Наказ про облікову політику  
  ліку за націо- підприємства 4
  нальними стан-    
  Дартами    
2 Облік грошо- ] . Положення про ведення касо-  
  вих коштів вих операцій.  
    2. Загальні принципи організації  
    та обліку безготівкових розрахунків 4
3 Облік розрахункових операцій та іншихАктивів 1 . Поняття векселів. 2. Характеристика П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами 6
4 Облік поточних зобов'язань 1 . Визначення поточних зобов'язань згідно з П(С)БО 1 1 "Зобов'язання". 2. Облік короткострокових векселів виданих. 3. Облік розрахунків з Інших операцій. 4. Обпік розрахунків з учасниками 8
5 Облік товарно-матеріальних цінностей 1. Характеристика П(С)БО 9 "Запаси". 2. Класифікація запасів 4
6 Склад і облік необоротних активів 1. Характеристика та зміст П(С)БО 7 "Основні засоби". 2. Характеристика та зміст П(С)БО 8 "Нематеріальні акти­ви". 3. Характеристика та зміст П(С)БО 10 "Дебіторська забор­гованість". 4. Документування господарсь­ких операцій нематеріальних ак­тивів. Амортизація нематеріаль­них активів 10
7 Облік праці та заробітної пла­ти Облік відрахувань і виплат заро­бітної плати 4
8 Облік довго­строкових зо­бов'язань 1 . Характеристика П(С)БО 1 1 "Зобов'язання". 2. Облік довгострокових векселів виданих 4
9 Облік інвести­цій 1. Характеристика та зміст П(С)БО 12 "Фінансові інвести­ції-. 2. Поняття поточних інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" 4
10 Облік власного капіталу і за­безпечення зо­бов'язань 1 . Визначення капіталу згідно з П(С)БО 5 "Звіт про власний ка­пітал", 2. Облік додаткового та резерв­ного капіталу. 3. Облік цільових надходжень 8
11 Особливості обліку опера­цій у різних галузях спожи­вчої кооперації   60
11.1 Облік на тор- говельних під- Приємствах 1. Порядок видачі довіреностей та контроль за їх використанням.  2. Контроль за якістю проведення інвентаризації. 3. Документальне оформлення іншого вибуття товарів і тари з оптових підприємств. 4. Особливості відображення у звітах переоцінки товарів.  5. Аналітичний облік товарів, тари і товарообороту на оптових підприємствах. 6, Облік торгових націнок на оптових підприємствах. 7. Порядок проведення та доку­ментальне оформлення інвента- ризації товарів і тари на оптових підприємствах. 8. Складання інвентаризаційно­го опису. Відображення резуль­татів інвентаризації в обліку 26
11.2 Облік на підприємствах ре- сторанного господарства 1, Загальна характеристика підприємств ресторанного господарства. 2. Документальне оформлення надходження та відпускання продуктів, товарів і тари на складі (в коморі). 3. Аналітичний облік продуктів, товарів і тари та товарообороту на підприємствах ресторанного господарства. 4. Облік торгових націнок на підприємствах ресторанного господарства. 5. Визначення, оформлення та облік результатів інвентаризації 6
11.3 Облік на заго- тівельних під- Приємствах 1. Облік бланків суворої звітності та контроль за їх використанням. 2. Звітність заготівників. 3. Облік розрахунків зі здавальниками. 4. Документальне оформлення й облік сортування, доробки і переробки сільськогосподарської продукції та сировини 8
11.4 Облік на виробничих підприємст­вах 1- Завдання обліку на виробничих підприємствах. 2. Облік сировини і матеріалів на складі. 3. Класифікація витрат виробниц­тва згідно з П(С)БО 16 "Витрати". 4. Облік напівфабрикатів власного виробництва. 5. Аналітичний облік готової про­дукції. 6. Документальне оформлення ро­боти транспорту. 7. Облік інших матеріалів 20
12 Принципи і методи калькуляції за галузями виробницт­ва Калькулювання собівартості за Іюпередільним методом обліку витрат 4
13 Облік ви­трат за еле­ментами діяльності 1. П(С)БО 16 "Витрати" про склад елементів витрат. 2. Відображення операційних ви­трат у фінансовій "звітності 4
14 Облік ви­трат за ви­дами діяль­ності 1. Поняття витрат згідно з П(С)БО "Звіт про фінансові результати". Визнання витрат. 2. Облік інших операційних ви­трат. 3, Облік фінансових витрат, витрат іншої звичайної діяльності та над­звичайних витрат 10
15 Облік доходів і фінансових результатів 1. Визначення доходів згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові ре­зультати". Визнання та оцінка до­ходів згідно з П(С)БО 15 "Дохід". 2. Облік інших доходів. 3. Облік надзвичайних доходів. 4. Облік використання прибутку підприємства 10
16 Податковий облік 1. Облік податків на доходи фізич­них осіб. 2. Облік податку на землю. 3. Облік податку з власників транспортних засобів. 4. Облік інших податків і зборів 8
17 Бухгалтерська фінансова зві­тність 1. Мета фінансової звітності згід­но з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". 2. Користувачі бухгалтерської фі­нансової звітності. 3. Консолідована фінансова звіт­ність. 4. Взаємозв'язок форм звітності 10

Разом

  162

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Закони України (зі змінами та доповненнями):

1.1."Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99. - № 996-ХГУ.

1.2. "Про оплат)' праці" від 24.03.95. - № Ю8/995-ВР.

1.3. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання" від 09.07.03. - № 1058-ІУ.

1.4. "Про державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.00. - № 1533-Ш.

1.5."Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витра­тами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01. -№ 2240.

1.6. "Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 25.03.05. -№2505-ІУ.

1.7. "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03. -№ 889-ІУ.

2. Інструкція про порядок реєстрації виданих, поверну­тих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Наказ Міністерства фінансів України від 16.05.96. - № 99.

3. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання, за­стосування єдиної первинної транспортної документації для пе­ревезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи. Наказ Міністерства статистики України від 07.08.96.-№228/253.

4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематері­альних активів,  товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.94. - № 202/412.

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 5.1.1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

5.2. 2 "Баланс".

5.3. З "Звіт про фінансові результати".

5.4. 4 "Звіт про рух грошових коштів".

5.5. 5 "Звіт про власний капітал".

5.6. 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових зві­тах".

5.7. 7 "Основні засоби".

5.8. 8 "Нематеріальні активи".

5.9. 9 "Запаси".

5.10. 10 "Дебіторська заборгованість".

5.11. 11 "Зобов'язання".

5.12. 12 "Фінансові інвестиції".

5.13. 15 "Дохід".

5.14. 16 "Витрати".

5.15. 20 "Консолідована фінансова звітність".

5.16. 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємницт­ва".

6. Положення про ведення касових операцій у національ­ній валюті України. Постанова Правління НБУ від 15.12.04.

7. Бутипець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підруч. -Житомир: ЖТП, 2000.

8. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хом'яка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ-)-" Інститут післядигоіомної освіти), "Інтелект -Захід", 2003.

9. Бухгалтерский фінансовий облік. Підруч. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖГП, 2001.

10. Бухгалтерський облік у торгівлі. Підруч. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -Житомир: ПП "Рута", 2002.

11. Бухгалтерский учет в призводственньїх й торговьгх тфедприятиях.: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2002.

12. Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації. Навч. посїб. / За ред. В.О. Озерана - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003.

13. Бухгалтерський облік на заготівельних і переробних підприємствах споживчої кооперації. Навч. посіб. / За ред. В.О. Озерана - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003.

14. Бухгалтерський облік і фінансова звітність. Навч.-практин. посіб. / За ред. С.Ф. Голова - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000.

15. Верига Ю.А., Волошин А.М. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства. - К.: НМЦ "Укоопспілка", 2002.

16. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси цідприемств. Підруч. -К.: КНЕУ, 2000.

17. Скоробогата ЯЛ, Шпак В.Ф. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Посіб. - К.: НВУ, 2005.

18. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" "АСК", 2000.

19. Чебаноеа Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерськийфі­нансовий облік. Посіб. -- К.: Видавничий центр "Академія", 2002.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 427;