Тема 2. Облік грошових коштівПлан самостійної роботи

1. Положення про ведення касових операцій.

2. Загальні принципи організації та обліку безготівкових розрахунків.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Положення про ведення касових операцій

Література: 6.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

Даний нормативний документ містить Інформацію про:

• основні терміни, що пов'язані з готівковим обігом; » вимоги до організації готівкових розрахунків;

• документальне оформлення касових операцій;

• порядок ведення касової книги та обов'язки касира;

• порядок визначення строків здавання готівкової вируч­ки та розрахунку ліміт}7 каси;

• особливості організації банками роботи з готівкою;

• порядок проведення інвентаризації готівки в касі тощо. Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної

валюти України - банкноти і монети, у тл. обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, ро­біт, послуг) та іншого майна.

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових роз­рахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їх керівники мають забезпе­чити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання го­тівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідаль­ність у встановленому законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не на­лежать цьому підприємству, забороняється.

Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки го­тівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють під­приємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків.

Гранична сума готівкового розрахунку одного підприєм­ства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протя­гом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національ­ного банку України (на сьогодні діє обмеження в сумі 10 000 грн). Платежі понад зазначену граничну суму проводять­ся виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (під­приємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначені обмеження не поширюються на:

а) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами;

б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

в) розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ни­ми електроенергію;

г) використання коштів, виданих на відрядження;

г) розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установ­люються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (го-тівкн).

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що пере­вищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціону­вання, а також для проведення розрахунків з бюджетами та дер­жавними цільовими фондами за податками і зборами (обов'яз­ковими платежами).

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включа­ючи день одержання готівки в банку.

Питання 2. Загальні принципи організації таобліку безготівкових розрахунків

Література: 19, с. ЗО - 39; 9, с. 369 - 373.

Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунка підприємства-платника на рахунок підприєм-ства-отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

Основним нормативним актом з обліку безготівкових розрахунків є Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Прав­ління НБУ від 21.01.04.

Принципи організації безготівкових розрахунків відби­вають реальний стан національної економіки і визначають спо­соби І форми розрахунків.

Виділяють такі головні принципи організації безготівко­вих розрахунків:

Перший принцип стосується обов'язкового зберігання підприємствами та установами грошових коштів на рахунках в установах банку (за винятком перехідних залишків у касі). Пра­вовою базою для реалізації цього принципу € угода між підпри­ємством і банком про розрахунково-касове обслуговування.

Другий принцип полягає в тому, що підприємствам нада­ється право вибору установи банку для відкриття рахунків усіх видів (за згодою банку).

Третій принцип - принцип самостійного (без участі бан­ків) вибору підприємствами форми розрахунків і способу пла­тежу та широкого використання їх у своїх договорах і угодах.

Четвертий принцип. Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки з доручення власників цих рахунків, як звичай­но, за згодою (акцептом) платника (власника рахунка) після пе­ревірки виконання постачальником договірних умов.

П'ятий принцип - поточні рахунки підприємствам -суб'єктам підприємницької діяльності відкривають установи бан­ків тільки за умови повідомлення про це податкового органу.

Шостий принцип полягає в максимальному наближенні моменту проведення платежу до терміну відвантаження товарів.

Сьомий принцип: платежі здійснюються в межах залиш­ків коштів на рахунках платника або в межах наданого банківсь­кого кредиту.

Восьмий принцип: розрахунки між суб'єктами підприєм­ницької діяльності проводяться переважно в безготівковій фор­мі. Готівкові розрахунки можуть застосовуватися в міжгоспо­дарських взаємовідносинах, якщо це невеликі за сумою платежі (до десяти тисяч), а також у разі витрат на внутрішньогосподар­ські потреби. Розмір таких витрат обмежений.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 213;