Організація робіт з капітального ремонту коліїПланово-запобіжні ремонтно-колійні роботи поділяються на такі види: модернізація колії, посилений капітальний ремонт колії, капітальний ремонт з використанням старопридатних матеріалів верхньої будови колії, посилений середній ремонт колії, середній ремонт, комплексно – оздоровчий ремонт колії, суцільна заміна рейок новими, суцільна заміна рейок старопридатними, капітальний ремонт стрілочних переводів, капітальний ремонт стрілочних переводів з використанням старопридатних матеріалів, суцільна заміна металевих частин стрілочних переводів новими, суцільна заміна металевих частин стрілочних переводів старопридатними, середній ремонт стрілочних переводів, капітальний ремонт переїздів, поточне утримання колії.

Модернізація, або капітальний ремонт – це основний, найбільш трудомісткий вид ремонту колії, який на мережі залізниць України виконується колійною машинною станцією (КМС) поточним способом із використанням комплексу важких колійних машин. КМС – підприємство, що виконує капітальні колійні роботи.

Модернізація та капітальний ремонт верхньоїбудовиколіїпризначаються на ділянках, які пропустили нормативний тоннаж (витрималинормативний строк).

При капітальному ремонті колії виконуються такі роботи: заміна рейкошпальної решітки з вкладанням залізобетонних шпал та пружних скріплень, заміна інвентарних рейок на старопридатні рейкові пліті безстикової колії довжиною в перегін, блок-ділянку, укладання високоміцних ізолюючих стиків, очищення щебеневого баластного шару і планування баластної призми з доведенням її до нормативних розмірів; заміна баласту з недостатньою несучою здатністю; виправлення з постановкою колії у проектне положення в профілі; виправлення кривих в плані з відновленням проектних радіусів; доведення довжини перехідних кривих до встановлених норм; приведення розмірів земляного полотна у відповідність до встановлених нормативів; зрізання узбіччя земляного полотна; ремонт водовідвідних і укріплювальних споруд; ремонт переїздів, поновлення колійних і сигнальних знаків, покілометрового запасу матеріалів верхньої будови колії, колійних пристроїв рейкових кіл та інші роботи.

Виконання капітального ремонту поділяється на три етапи: підготовчий, основний і опоряджувальний.

Основні роботи, які є головним етапом ремонту, виконуються в «вікно». «Вікно» - це перерва в русі графікових поїздів на перегоні або на окремій колії з метою проведення ремонтних або будівельних робіт.

Визначення часу«вікна» – одне з найважливіших питань, яке вирішується спільно працівниками служб колії й перевезень. Його тривалість залежить від багатьох умов, у тому числі від типу верхньої будови колії, задіяних колійних машин, обсягу модернізації або капітального ремонту на даній ділянці, інтенсивності руху поїздів на ділянці, а також від економічних факторів.

Розрізняють необхідну й можливу тривалість «вікна».

Необхідна тривалість «вікна»  забезпечує виконання річного плану ремонту колії при укладанні заданої конструкції верхньої будови, застосуванні комплексу важких колійних машин в умовах роботи колійної машинної станції.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Можлива тривалість «вікна» повинна забезпечити пропуск по ділянці колії поїздів, закладених у графік руху.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
3.2. Визначення необхідної тривалості «вікна»

Процес модернізації або капітального ремонту встановлює послідовність виконання окремих робіт за часом, темп цих операцій, набір колійних машин і механізмів, потрібну кількість монтерів колії та інші показники.

У даному курсовому проекті нам необхідно визначити необхідне «вікно» для капітального ремонту колії з очищенням щебеневого баласту із укладанням рейко-шпальної решітки, конструкцію якої ми обрали при виконанні першого розділу.

Для здійснення основних технологічних операцій використовуються важкі колійні машини.

На перегоні працює ланцюжок машин, що утворюють поточну лінію.

Машина ЩОМ-4 призначена для очищення щебеню на перегонах. Ця  машина, пересуваючись по рейках, піднімає електромагнітами колійну решітку до 35…60 см та за допомогою підрізного ножа й рухомої сітчастої стрічки очищує баласт.

Укладальний кран УК-25/9, а на коліях із залізобетонними шпалами – кран УК-25/18 здійснює розбирання і укладання колії.  Крім крану до складу колієрозбирального і колієукладального поїздавходять моторні платформи і несамохідні платформи, які обладнані роликами для пересування ланок.

За допомогою хопер-дозаторів типу ЦНИИ-ДВЗ виконуєтьсяпідвезення нового баласту до місця робіт, його вивантаження і дозування.

Суцільне виправлення колії за рівнем та у плані, ущільнення баласту і опорядження баластної призми здійснюють машинами ВПО-3000 та машинами типу ВПР.

Рихтувальна машина Р-2000 або машини ВПР-1200, ВПР-09, ЭЛБР і ВПОР з додатковими рихтувальними пристроями застосовується для усунення нерівностей рейкових ниток за напрямком в плані.

Для стабілізації колії застосовується динамічний стабілізатор колії DGS.

При здійсненні капітального ремонту колії із заміною баласту, наприклад, гравійного на щебеневий, застосовуються електробаластери (ЭЛБ-3).

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Основне призначення ЭЛБ-3 – дозування баласту й піднімання колійної решітки на новий баласт.

В сучасних умовах експлуатації на лініях з масовим перевезенням сипучих вантажів баласт засмічується, спресовується, що ускладнює підняття рейко-шпальної решітки, томупри очищенні дуже забрудненого баласту за допомогою машин типу ЩОМ спочатку рухається машина з електромагнітним підйомником (наприклад ЭЛБ-3 або ВПО-3000), яка вириває рейко-шпальну решітку з верхнього затверділого шару баласту.

Виправочно-підбивочно-рихтувальна машина циклічної дії ВПР-1200 або ВПР-09 використовується для остаточного опорядження колії.

Деякі операції виконуються вручну бригадами монтерів колії із використанням колійних інструментів і механізмів. До них відносяться:

– розбирання і збирання стикових скріплень (розболчування і зболчування, постановка стикових накладок) за допомогою електрогайкових ключів;

– грубе виправлення колії у профілі за допомогою електрошпалопідбійок і часткове рихтування колії з допомогою гідравлічних домкратів;

– підбиття шпал електрошпалопідбійками.

Послідовність розташування колійних машин і бригад монтерів колії при ремонті ланкової колії із застосуванням ЩОМ показана на рис 3.1.

Темп виконання окремих операцій, а отже й швидкість руху колійних машин у робочому положенні не завжди однаковий. Та робота, яка виконується найповільніше називається ведучою і по ній визначається темп всієї роботи в «вікно». Найчастіше ведучою машиною є колієукладач, тому що операція укладання колії є найповільнішою в усьому комплексі робіт.

Необхідний час «вікна» складається з трьох періодів:

                                          (3.1)

Де  - час розгортання робіт (час від початку вікна до початку роботи ведучої машини, тобто колієукладального крану);

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
– час роботи ведучої машини. В технологічному процесі це є час роботи колієукладача;

– час згортання робіт (це час, необхідний для закінчення робіт після укладання всіх ланок колійної решітки і приведення колії на ділянці ремонту в стан, який дозволяє рух поїздів).

Час розгортання робіт складається з відрізків часу, необхідних на: оформлення закриття перегону; пробіг колійних машин до місця роботи; зняття напруги з контактної мережі (на електрифікованих ділянках); зарядку щебенеочисної машини, та початок роботи цієї машини; часу роботи бригад монтерів колії по розболчуванню стиків для вступу в роботу колієрозбирального крану; часу розбирання колії та планування баластового шару. У даній курсовій роботі =62 хв.Час роботи колієукладача визначається за формулою:

                                 (3.2)

де довжина фронту робіт у «вікно», м;

– довжина ланок колійної решітки, що укладають, м. Як правило м;

темп укладання (час укладання однієї ланки), =1,9хв/ланку;

– коефіцієнт, що враховує перерви вроботі КМС, витрати часу на пропуск поїздів по сусідній колії. У даному курсовому проекті коефіцієнт приймаємо 1,25.

Довжина фронту робіт у «вікно» встановлюється по заданійрічний програмі роботи КМС, довжині ділянки капітального ремонту  (км) і кількості можливих днів роботи КМС у рік – .

Щоденна продуктивність KMC:

                                                                                      (3.3)

де  – резерв часу на випадок ненадання «вікон» через погодні умови або відсутність матеріалів для ремонту,ΔN=(0,1...0,12) N.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 

Щодня «вікна» надаватися не можуть, як за умовами руху поїздів, так і підготовки KMC до основних робіт. Як правило «вікна» надаються один раз удва-три дні. Тоді фронт робіт у «вікно»:

                                                        (3.4)                           

де – періодичність надання «вікон».приймається від 2...5днів.У даному курсовому проекті приймаємо =2 дні.

Відношення  округляється до довжини ланки в більшу сторону кратну 25 м.

приймаємо 1225 м.

Період згортання  містить у собі час на виконання робіт решти задіяних у комплексі машин які виконують роботу після укладання колієукладачем останньої ланки новоїколійної решітки.

Час на заготівлю і укладання рейкових рубок на ділянці відводу складає хв, а час на відкриття перегону – хв.

Відвід – це ділянка колії, на якій виконують роботи, із стикуванням нової колійної решітки зі старою. Тоді час згортання робіт дорівнює:

                                                                              (3.5.)

Час  на роботу машин по виправці колії в період згортання робіт складає:

                                           ,                                       (3.6)

Де – довжина ділянки виправки, м;

– темп виправки, приймають хв/м;

– наведений раніше коефіцієнт, що враховує додаткові витрати часу.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Довжина знаходиться по сумі довжин укладального поїзда, хопер-дозаторних поїздів, виправочного і рихтувального поїздів і інтервалів між ними та між частинами колієукладального поїзда (150 м):

                      ,                  (3.7)

де – довжина інтервалів між поїздами.

Довжина укладального поїзда :

                      ,                  (3.8)

де – довжина локомотива;

– довжина укладального крану УК-25/9 або УК-25/18;

– довжина платформи для ланок колійної решітки;

– довжина моторної платформи;

– довжина пасажирського (турного) вагона;

– число платформ для ланок нової решітки.

На платформах ланки укладаються ярусами в пакети. Кількість ланок в пакеті  встановлюються за умовами габариту і вантажопідйомності платформ. Для залізобетонних шпал і типу рейок Р65

Необхідна кількість платформ, завантажених пакетами нових ланок на довжині  для їх вкладання, дорівнює:

                                           .                                        (3.9)

При ланках довжиною 25 м , тому що 25-метрова ланка укладається на дві платформи.Отриманий результат округлюється до цілого парного числа у більшу сторону, оскільки ланка довжиною 25 м укладається на дві платформи.

Приймаю .

   

 

 

Приймаємо

=14,6 м

=14,6 м

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Довжина хопер-дозаторного поїзда :

                                  ,                             (3.10)

де – обсяг вивантаження баласту на довжині колії,  (де  - обсяг баласту, що вивантажується з хопер-дозаторівза нормою на довжині 1 км);

– об’єм баласту одного хопер-дозаторного вагона. При навантаженні хопер-дозатора без «шапки» м3, а з «шапкою» – м3. Відношення являє собою кількість хопер-дозаторів і повинне бути округлене в більшу сторону до цілого числа.

м3

Приймаємо .

Довжина поїзда із машиною ВПО-3000:

    . (3.11)

Довжина рихтувального поїзда із застосуванням електробаластера ЭЛБ, обладнаного рихтувальним пристроєм

                                                                       (3.12)

м

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.  
 
 
Застосовується також малий хопер-дозаторний поїзд. Цей хопер-дозаторний поїзд містить 3...4 хопер-дозаторних вагони для досипки щебеню на торці шпал

                                                         (3.13)

Крім того вибірково підбиває та рихтує колію самохідна машина ВПР-1200, яка має довжину =26 м.

Знаходимо довжину ділянки виправки:

де 125 м – загальна довжина безпечних інтервалів між робочими поїздами;

tВ= 1153∙0,03∙1,25 = 43,23хв.

=63,23хв.

Знайдемо необхідну тривалість «вікна»

хв., тобто 4 години 1,6 хв.


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1289; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!