Тема 16. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами1. Поняття «нововиявлені обставини».

2. Порядок подання заяви.

3. Порядок перегляду рішення, ухва­ли, постанови за нововиявленими обставинами.

Поняття «нововиявлені обставини».

Перегляд господарським судом рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами є одним із передба­чених способів перевірки правильності вирішення справ. Ця ста­дія поряд із апеляційним та касаційним провадженням покликана сприяти винесенню законних і обґрунтованих рішень, захисту прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності.

Певна загальність завдань, які стоять перед ними, не виключає суттєвої відмінності і різноманітності. Перегляд рішень госпо­дарського суду за нововиявленими обставинами — це самостійна стадія господарського процесу, яка має суб'єктний склад, об'єкт, зміст, підстави перегляду. Специфіка даної стадії виявляється перш за все у підставах перегляду судових актів. Перегляд рі­шень господарського суду на відміну від перевірки в апеляцій­ному та касаційному порядку здійснюється за нововиявленими обставинами.

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обстави­нами, що мають істотне значення для справи і не могли бути ві­домі заявникові (ст. 112 ГПК).

Характерним для перегляду рішення, ухвали, постанови за но­вовиявленими обставинами є те, що питання про незаконність чи необґрунтованість судового акта виникає у зв'язку з нововиявле­ними обставинами, і не пов'язане з судовою помилкою, оскільки в основу судового рішення, що переглядається, були покладені пра­вильні висновки на підставі оцінки зібраних у справі доказів.

Нововиявлені обставини — це юридичні факти (фактичні об­ставини), які існують у момент розгляду справи і мають суттєве значення для її вирішення, які не були і могли бути відомі ні за­явнику, ні суду, який розглядав справу.

Таким чином, нововиявлена обставина — це:

— юридичний факт, який передбачений нормами права і який тягне виникнення, зміну і припинення правовідносин;

— юридичний факт, який має суттєве значення для правиль­ного вирішення даної конкретної справи. Якщо б нововиявлена обставина була відома суду під час винесення судового акта, то вона обов'язково вплинула б на висновок суду;

— юридичний факт, який вже існував у момент звернення за­явника до господарського суду і під час розгляду справи судом, але існування його стало відомо лише після прийняття відповід­ного судового рішення;

— обставина, яка не була і не могла бути відома ні особі, яка заявила про це потім, ні суду, який розглядав справу.

Нововиявлені обставини слід відрізняти від нових або таких, що змінилися, обставин і нових доказів.

Нові обставини, юридичні факти, яких не було в момент роз­гляду справи, і виникли вони після винесення рішення, ухвали, постанови. Нові обставини можуть бути підставою для подання нового позову.

Нові докази — фактичні дані, які не були з певних причин до­сліджені судом під час розгляду справи. Виявлені після прийнят­тя господарського судового акта докази свідчать лише про те, що обставини справи досліджувалися неповно, висновок господар­ського суду не відповідає дійсності, що є підставою для перегля­ду цього рішення в апеляційному чи касаційному порядку.

До кола осіб, які можуть звертатися з вимогою перегляду рі­шення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами, на­лежать: сторони і прокурор, який має право на таке подання. Статтями 26 і 27 ГПК передбачено, що треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма права­ми позивача, а треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, користуються усіма правами сторін за виклю­ченням зазначених у ст. 27 ГПК, до переліку яких не входить за­борона на звернення із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, такі особи теж мають право на та­ку заяву. Згідно з ст. 25 ГПК право на подання заяви про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами має правонаступник сторін і третіх осіб.

Заява сторони, подання прокурора про перегляд судових рі­шень за нововиявленими обставинами подаються до господарсь­кого суду, який прийняв судове рішення.

Заява сторони або подання прокурора мають бути поданими до господарського суду не пізніше двох місяців з дня встанов­лення обставин, що стали підставою для перегляду судового рі­шення (ст. 113 ГПК). Заява, подання прокурора про перегляд рі­шення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у судовому засіданні у місяч­ний строк з дня їх надходження (ст. 114 ГПК). Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для роз­гляду заяви.

Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та додані до неї документи. Докази, що підтверджують надіслан­ня копії заяви, додаються до заяви, як і докази про сплату держав­ного мита.

Заява сторони, подання прокурора (його заступника) не при­ймається до розгляду і повертається заявникові у випадках:

— подання після закінчення встановленого строку без клопо­тання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;

— подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;

— відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлені законодавством.

Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено (ст. 113 ГПК).

Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судо­вого рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання, яка надсилається відповідно сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання (ст. 113-1 ГПК).

Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення. Перегляд за нововиявленими обста­винами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято но­ве судове рішення.

За результатами перегляду судового рішення приймаються:

• рішення — у разі зміни або скасування рішення;

• постанова — у разі зміни або скасування постанови;

• ухвала — у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами пере­гляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсила­ються сторонам, прокурору у п'ятиденний строк з дня їх прийн­яття (ст. 114 ГПК).

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами пере­гляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами його пе­регляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими Господарсь­ким процесуальним кодексом України.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Чим відрізняються нововиявлені обставини від нових доказів або нових обставин?

2. Який господарський суд переглядає судове рішення за нововиявленими обставинами?

3. Чим відрізняється стадія перегляду судового рішен­ня за нововиявленими обставинами від апеляційної та ка­саційної стадії перегляду?

4. Що сплачується під час подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

5. Які акти приймаються за наслідками перегляду су­дового рішення за нововиявленими обставинами?


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 245; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!