Види метрологічних робіт щодо уповноваження та атестації Згідно з Правилами здійснюються:

а) уповноваження на проведення таких метрологічних робіт:

державні приймальні та контрольні випробування засобів вимірювальної техніки;

повірка засобів вимірювальної техніки;

атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;

б) атестація на проведення таких метрологічних робіт:

калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб та/або для власних потреб цих підприємств та організацій;

вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

 

Органи з уповноваження (атестації) та їх функції

Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється уповноваження, та органи з уповноваження зазначені в табл. 1.

 

Таблиця 1

№ з/п Заявники Види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється уповноваження Органи з уповноваження
1 Метрологічні центри Державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки; повірка засобів вимірювальної техніки; атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду Держспоживстандарт України
2 Територіальні органи Державні приймальні і контрольні випробування засобів вимірювальної техніки; повірка засобів вимірювальної техніки; атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду Держспоживстандарт України
3 Головні та базові організації Державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд Держспоживстандарт України
4 Повірочні лабораторії Повірка засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва і ремонту Держспоживстандарт України
5 Підприємства та організації Атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду Метрологічні центри

 

Уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (за пунктом 5 табл. 1) може здійснюватися як метрологічними центрами так і метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, головними та базовими організаціями.

Необхідність уповноваження метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами та організаціями.

Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється атестація, та органи з атестації зазначені в табл. 2.

 

Таблиця 2

№ з/п Заявники Види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється атестація Органи з атестації
1 Метрологічні центри та територіальні органи Калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб; вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метро­логічного нагляду Держспоживстандарт України
2 Калібрувальні лабораторії Калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб Національний науковий центр "Інститут метрології"
3 Калібрувальні лабораторії Калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій Головні та базові організації, метрологічні центри
4 Калібрувальні лабораторії головних та базових організацій Калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади
5 Вимірювальні лабораторії Вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метро­логічного нагляду Головні та базові організації, територіальні органи
6 Вимірювальні лабораторії головних та базових організацій Вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади

 

Необхідність проведення атестації метрологічних центрів і територіальних органів (за пунктом 1 табл. 2) та вимірювальних лабораторій (за пунктами 5 і 6 табл. 2) на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами й організаціями. Необхідність атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій (за пунктом 3 табл. 2) на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій визначається відповідними підприємствами та організаціями.

 

1.5. Критерії уповноваження (атестації)

Заявники уповноважуються (атестуються) на незалежність і технічну компетентність. Розглянемо детальніше критерії уповноваження (атестації) на незалежність заявника.

 Отже, правовий статус, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та система оплати праці працівників заявника повинні забезпечувати впевненість органу з уповноваження (атестації) у тому, що заявник може бути визнаний об'єктивним і незалежним від замовників конкретних метрологічних робіт, на проведення яких він уповноважується (атестується), а саме від:

· розробників, виробників і користувачів засобів вимірювальної техніки;

· розробників і користувачів методик виконання вимірювань;

· підприємств та організацій, які використовують результати вимірювань, проведених заявником.

На незалежність може претендувати заявник, що є юридичною особою і власником приміщень, засобів вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для здійснення конкретних метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), або має довгостроковий договір на оренду зазначених приміщень, засобів вимірювальної техніки та обладнання.

На незалежність може претендувати також заявник, що не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації). У цьому разі він повинен бути окремим структурним підрозділом підприємства (організації), а його діяльність не повинна бути пов'язана з виробництвом, ремонтом і застосуванням засобів вимірювальної техніки, державні випробування, повірку чи калібрування яких він здійснює, а також із використанням результатів вимірювань, які він здійснює, у т. ч. із застосуванням атестованих ним методик виконання вимірювань.

Важливими є також критерії уповноваження (атестації) на технічну компетентність(загальні для всіх заявників), адже організаційна структура заявника, фактичний склад його працівників та їх кваліфікаційний рівень повинні забезпечувати виконання метрологічних робіт у заявленій галузі уповноваження (атестації) на належному рівні. Саме тому працівники заявника повинні мати посадові інструкції, які встановлюють їхні завдання, права, обов’язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи). Зазначені посадові інструкції повинні міститися на робочих місцях працівників заявника. Фахівці заявника (державні повірники і повірники повірочних лабораторій), які безпосередньо проводять метрологічні роботи, повинні бути атестовані в порядку, установленому Держспоживстандартом України або заявником (щодо інших фахівців).

Заявник повинен мати:

· приміщення, необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), стан яких повинен відповідати чинним санітарним нормам і правилам;

· нормативні, організаційні та методичні документи, науково-технічну літературу, що необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), а також систему актуалізації наявних документів;

· систему якості, яка відповідає заявленій галузі уповноваження (атестації). Система якості повинна передбачати проведення постійного контролю за забезпеченням якості метрологічних робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок;

· систему реєстрації та зберігання заявок на проведення метрологічних робіт та матеріалів за їх результатами, а також, за потреби, систему

забезпечення конфіденційності отриманої інформації або інформації, наданої замовникам метрологічних робіт;

· систему нормування трудомісткості і визначення вартості метрологічних робіт.

Розглянемо критерії уповноваження на технічну компетентність заявників, які уповноважуються на проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки.

Якщо в заявника є в наявності робочі еталони і випробувальне обладнання, що можуть використовуватись під час проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, або якщо він використовує для цього відповідні еталони й обладнання іншого підприємства чи організації, то: тробочі еталони повинні бути повірені (піддані державній метрологічній атестації), а випробувальне обладнання – атестоване в установленому порядку.

Наявність робочих еталонів і випробувального обладнання у заявника, що уповноважується на проведення державних приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, не є обов'язковою.

Приміщення заявника, у яких проводиться повірка (калібрування), за своїм оснащенням і станом повинні відповідати:

· вимогам методик повірки (калібрування) засобів вимiрювальної техніки, зазначених у заявленій галузі уповноваження (атестації), щодо умов проведення цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, оснащеність заземленням тощо), вимогам охорони праці та довкілля;

· вимогам експлуатаційної документації на робочі еталони та допоміжні засоби повірки (калібрування), що використовуються у цих приміщеннях.

Робочі місця повірки засобів вимiрювальної техніки повинні бути атестовані в порядку, установленому Держспоживстандартом України, а робочі місця калібрування засобів вимiрювальної техніки – атестовані або паспортизовані в порядку, установленому заявником.

Доступ до місця проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки осіб, що не є працівниками заявника, повинен контролюватись.

Заявник відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) повинен мати:

· робочі еталони, необхідні для проведення повірки (калібрування), а також документи на методики повірки (калібрування) засобів вимiрювальної техніки. Вихідні еталони повинні бути повірені або піддані державній метрологічній атестації. Робочі еталони повинні бути повірені чи піддані державній метрологічній атестації (при атестації на проведення калібрування засобів вимiрювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб) та/або калібровані чи піддані метрологічній атестації (при атестації на проведення калібрування засобів вимiрювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій);

· випробувальне обладнання, необхідне для проведення повірки (калібрування), атестоване в установленому порядку;

· допоміжні засоби повірки (калібрування), необхідні для проведення повірки (калібрування), атестовані в порядку, установленому заявником;

· затверджені керівником заявника локальні схеми передачі розміру одиниць вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки, які повіряються (калібруються);

· погоджені переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також систему контролю за своєчасністю оновлення переліків та проведення повірки цих засобів;

· пересувні повірочні лабораторії (за потреби), оснащені робочими еталонами і допоміжними засобами повірки (калібрування), необхідними для проведення періодичної повірки (періодичного калібрування) засобів вимірювальної техніки, у яких наявні умови для проведення періодичної повірки (калібрування);

· систему, яка забезпечує облік засобів вимірювальної техніки, що подаються на періодичну повірку (періодичне калібрування), а також їх зберігання до і після проведення повірки (калібрування) та видачу замовникам;

· систему контролю правильності оформлення протоколів повірки (калібрування) або робочих журналів, до яких заносяться результати повірки (калібрування), а також документів, що видаються за результатами цих робіт;

· систему контролю за своєчасністю придбання повірочних (калібрувальних) тавр, правильністю їх обліку, зберігання і видачі, а також систему ідентифікації підписів державних повірників чи повірників (осіб, що проводять калібрування);

· систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із повірки (калібрування).

· Якщо заявниками створені контрольно-повірочні пункти, необхідні для проведення первинної повірки (калібрування) під час випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва і ремонту, то оснащеність цих пунктів і умови, наявні в них, повинні відповідати методикам повірки (калібрування) на засоби вимірювальної техніки, які повіряються (калібруються), і вимогам експлуатаційної документації на відповідні робочі еталони.

Працівники заявника, які безпосередньо проводять атестацію методик проведення вимірювань, відповідно до заявленої галузі уповноваження повинні мати:

· не менше ніж трирічний стаж роботи в галузі розробки та/або атестації методик виконання вимірювань;

· практичні навички, необхідні для визначення правильності процедур і правил вимірювань, установлених методикою виконання вимірювань, та правильності оцінювання характеристик похибок вимірювань.

Якщо в заявника є вимірювальна лабораторія, яка використовується під час атестації методик виконання вимірювань у заявленій галузі уповноваження, то ця лабораторія повинна бути атестована в порядку, установленому Правилами. При цьому наявність вимірювальної лабораторії для уповноваження заявника на технічну компетентність на проведення атестації методик виконання вимірювань не є обов'язковою.

Щодо критеріїв атестації на технічну компетентність заявників, які атестуються на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду слід відзначити, що: приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам методик виконання вимірювань та/або вимогам експлуатаційних документів на засоби вимiрювальної техніки, які використовуються під час вимірювань, щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони довкілля.

Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні бути атестовані або паспортизовані в порядку, установленому заявником.

Доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є працівниками заявника, повинен контролюватись.

Заявник відповідно до заявленої галузі атестації повинен мати:

· атестовані методики виконання вимірювань. Якщо вимірювання проводяться виключно за експлуатаційною документацією на засоби вимірювальної техніки, то наявність методик не є обов'язковою. Для вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду можуть використовуватися методики, що не атестовані, але щодо яких проведена в порядку, установленому заявником, оцінка їх придатності для використання;

· засоби вимірювальної техніки, необхідні для проведення вимірювань, які повинні бути повірені чи піддані державній метрологічній атестації (при атестації на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду) та/або калібровані чи піддані метрологічній атестації (при атестації на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду);

· випробувальне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване в установленому порядку;

· допоміжне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване відповідно до порядку, установленого заявником;

· засоби градуювання та контролю працездатності засобів вимірювальної техніки, що застосовуються при вимірюваннях, під час їх експлуатації (газові суміші, стандартні зразки тощо);

· погоджені переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також систему контролю за своєчасністю оновлення переліків;

· систему контролю за своєчасністю проведення періодичної повірки та/або калібрування засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час вимірювань, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;

· систему контролю правильності оформлення робочих журналів, до яких заносяться результати вимірювань, а також протоколів за результатами вимірювань.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 96;