Діастолічні функціональні шуми( Флінта, Кумбса, Грехета)Функціональні шуми мінливі, м’які. На відміну від органічних шумів, вони нікуди не проводяться, частіше вислуховуються на легеневій артерії або на верхівці серця. Розрізняють три види функціональних діастолічних шумів – шум Флінта, Грехем-Стіла, Кумбса.

Шум Флінта виникає при вираженій аортальній недостатності і великому розширенні лівого шлуночка. Над верхівкою серця вислуховується пресистолічний шум, внаслідок вібрації мітрального клапана, викликаної зворотньою течією крові (з аорти і лівого передсердя) в період діастоли.

Шум Кумбса - це ранній діастолічний функціональний шум, який найкраще вислуховується в зоні абсолютної тупості серця недалеко від верхівки. Шум короткий, м’який, з'являється зразу ж після ІІ тону і, як правило, вислуховується тільки за наявності ІІІ тону, який свідчить про підвищене наповнення лівого шлуночка. Цей шум виникає при вираженому розширенні лівого шлуночка і незміненому в розмірах мітральному отворові. Утворюється функціональна (відносна) недостатність мітрального клапана, яка веде до повернення частини крові із шлуночка в ліве передсердя. Таким чином, ліве передсердя переповнюється кров’ю, для якої незмінений в розмірах мітральний отвір стає відносно вузький.

Другий фактор, який приводить до виникнення цього шуму є підвищення швидкості течії крові з передсердя в лівий шлуночок, тонус якого знижений і тому він не чинить ніякого опору для крові, що в нього поступає.

Шум Грехем-Стіла найчастіше вислуховується при різко вираженому мітральному стенозі, при деяких хронічних ураженнях легень, що супроводжуються гіпертензією малого кола, деяких вроджених вадах серця (дефект міжшлуночкової перетинки і т.д.). Генез цього шуму пояснюється відносною недостатністю клапана легеневої артерії з розтягненням її клапанного кільця. Найкраще вислуховується шум Грехем-Стіла в ІІ-ІІІ міжребер’ї зліва від груднини.

 

Правила аналізу ЕКГ

 Анализ, или расшифровку, ЭКГ проводят в следующем порядке:

1. Определяют правильность сердечного ритма. Так как в норме водителем ритма

является синусовый узел и возбуждение предсердий предшествует возбуждению

желудочков, зубец Р должен располагаться перед желудочковым комплексом.

Продолжительность интервала R—R должна быть одинаковой; в норме встречаются

незначительные колебания длительности этого интервала, не превышающие 0,1 с. Более

выраженные различия в продолжительности интервала Q—R свидетельствуют о нарушениях

сердечного ритма.

2. Подсчитывают частоту сердечного ритма. Для этого нужно установить

продолжительность одного сердечного цикла (интервал R—R) и вычислить, сколько таких

циклов содержится в 1 мин. Например, если один сердечный цикл продолжается 0,8 с, то в

течение минуты таких циклов будет 60:0,8 с = 75. При неправильном сердечном ритме

подсчитывают продолжительность пяти или десяти интервалов R—R, затем находят

среднюю продолжительность одного интервала R—R и после этого определяют частоту

сердечного ритма, как и при правильном сердечном ритме. Кроме того, в скобках указывают

продолжительность наибольшего и наименьшего интервала R—R.

3. Определяют вольтаж ЭКГ. Для этого измеряют амплитуду зубцов R в стандартных

отведениях. В норме она равна 5—15 мм. Если амплитуда самого высокого зубца R в

стандартных отведениях не превышает 5 мм, то вольтаж ЭКГ считается сниженным.

4. Определяют расположение электрической оси сердца по форме желудочковых

комплексов в стандартных отведениях. Взаимосвязь между расположением электрической

оси и величиной комплексов QRS в стандартных отведениях отражается в так называемом

треугольнике Эйнтховена. Поскольку ЭКГ в стандартных отведениях отражает движение

ЭДС сердца во фронтальной плоскости, эту плоскость можно представить в виде

равностороннего треугольника, основание которого обращено кверху, а вершина —книзу

(рис. 52). Углы треугольника соответствуют отведениям от конечностей: R — от правой

руки, L — от левой руки, F — от левой ноги. Стороны треугольника отражают отведения:

сторона R — L — I отведение, R—F — II отведение, L — F — III отведение. Величина и

направление ЭДС сердца обозначают стрелкой А—В. Если опустить перпендикуляры от

концов этой стрелки на стороны треугольника, можно получить представление о величине

разности потенциалов, регистрируемой в каждом отведении. При нормальном расположении

оси сердца максимальная разность потенциалов будет регистрироваться во II отведении, по-

скольку это отведение идет параллельно направлению электрической оси; следовательно, и

наибольший вольтаж желудочкового комплекса, особенно зубца R, будет отмечаться в этом

отведении. Меньшая величина разности потенциалов улавливается в I отведении и еще

меньшая — в III. На основании схемы треугольника Эйнтховена высчитано, что величина

зубца R во II отведении равна алгебраической сумме величины R в I и III отведениях, т. е. R2

= R1 + R3. Соотношение величины зубца R при нормальном расположении электрической оси

можно представить, как R2> R1> R3 (рис. 53).

Расположение электрической оси меняется при изменении положения сердца в грудной

клетке. При низком стоянии диафрагмы у астеников электрическая ось занимает более

вертикальное положение (рис. 54), при котором, как это видно из схемы треугольника

Эйнтховена, максимальная разность потенциалов будет улавливаться в III отведении (так как

это отведение становится параллельным электрической оси). Следовательно, наиболее

высокий зубец R будет регистрироваться в III отведении (рис. 55). При высоком стоянии диа-

фрагмы у гиперстеников электрическая ось располагается более горизонтально, т. е.

параллельно I отведению (рис. 56), поэтому наиболее высокий зубец R регистрируется в I

отведении (рис. 57).

5. Измеряют продолжительность и величину отдельных элементов ЭКГ, зубца Р,

интервала P—Q, комплексов QRS и QRST. Измерения проводят в том стандартном

отведении, где зубцы выражены наиболее хорошо (обычно во II). Кроме того, определяют

направление зубцов Р и Т, которые могут быть и положительными, и отрицательными;

отмечают зазубренность, расщепление зубцов ЭКГ, появление добавочных зубцов.

Тщательно анализируют форму желудочкового комплекса во всех отведениях. Отмечают

изоэлектричность интервала S—Т.

6. Определяют продолжительность комплекса QRST (интервала Q—Т), которая зависит

от частоты сердечных сокращений: чем чаще сердечный ритм, тем этот интервал короче. Для

каждой частоты сердечного ритма существует должная величина продолжительности

интервала Q—T, с которой необходимо сравнить найденную величину Q—T анализируемой

ЭКГ. Должная величина высчитывается по формуле Q—Т = К√Р, где К — константа, равная

для мужчин 0,37, для женщин — 0,39; Р — продолжительность одного сердечного цикла

(интервал R — R), выраженная в секундах. Этот расчет упрощен тем, что существуют

специальные таблицы, в которых можно найти должную величину продолжительности Q—Т

для любой частоты сердечного ритма.

Электрокардиограмма здоровых людей отличается вариабельностью. Она зависит от

возраста и конституции исследуемого, от его положения в момент регистрации ЭКГ (лежа,

сидя), от предшествовавшей исследованию физической нагрузки. ЭКГ может изменяться под

влиянием глубокого дыхания (меняется положение сердца в грудной клетке при глубоком

вдохе и выдохе), при повышении тонуса симпатической и парасимпатической нервной

системы и влияния других факторов.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 175; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!