Сирингомиелия: емі, профилактикасы.Емдеу шаралары патологиялық үрдісті тұрақтандыруға бағытталады. Қазіргі заманда негізгі патологиялық үрдіске әсер ету үшін рентген және радионуклидтік терапия, ал кисталар анықталса — ламинэктомия (П.П. Пусеппше кистаны босату) және Арнольд-Киари мальформациясы қабатгаса — бас сүйектің артқы шұңқырын жаншылудан босату (декомпрессия) мен С,—С2 ламинэктомиясы, мидың қатты қабығы мен кистаны жару қолданылады. Киста жұлынның кеуде бөлігінде орналасса, тікелей қосу (щунттайтын) операциясы жасалады — шунттың бір ұшы киста қуысына қондырылады да, екіншісі плевралдық қуысқа енгізіледі. Сонымен қатар патологиялық үрдістің үдеуін тоқтату мен қайталану механизмінің негізін жою мақсатында қалыптастыру (коррекциялық) емдік шараларын қолдану керек.

Сәулемен емдеудің табыстылығы аурудың даму кезеңі мен сәулемен емдеу әдісін дұрыс таңдауға байланысты. Сәулелендіру жұлынның 6—7 сегментін, сирингобульбияны емдегенде — жүйке аймағын қамтиды. Әр сәулелену өрісіне 600—800 рентген тағайындалады. Барлығы 5—6 дүркіндік ем қолданылады. Екінші дүркінді 3—6 айдан, үшінші дүркінді 6—8 айдан, ал келесі дүркіндерді 1—1,5 жылдан кейін жүргізген жөн. Емдеу нәтижесі ауырсынулардың, парестезиялардың, сезімділік, қимыл, вегетативті-трофикалық бұзылымдар қарқынын азаюымен білінеді. Мұндайда неврологиялық көріністер толық жойылмайды. Көбінесе бас ауыруы, лоқсу, анорексия, жүрек тұсының ауыруы және лейкопения түрінде білінетін рентгенотерапияның жағымсыз әсерлері болуы мүмкін. Сондықтан сәулемен емдеген кезде амин қышқылы препараттарын, белок гидрализаттарын, В6 витаминін, унитиол, купренил, ангиопротекторлар және басқа вазоактивті препараттар тағайындау керек.

Гомеостазды реттеу үшін дәрі-дәрмектердің орнына рефлексотерапияны (10 сеанс электропунктура немесе акупунктура, немесе аурикулотерапия) пайдалануға болады.

Родон ванналарьш пайдалану да тиімді. Радиотерапияның бір реттік үйлесімді дозасы — 182 нки/л, ұзақтығы 36—37°жылылықта 15 минут (бір дүркінге 12 сеанс). Тітіркендіру терапиясын дәрі-дәрмектермен (прозерин, дибазол, В, витамині, стрихнин, дуплекс, т.б.) қабаттастыра жүргізгенде аса тиімді нәтиже байқалады.

Бүгінгі күнде сирингомиелияны емдеуде йод-131, фосфор -32 және алтын-192 пайдаланылатын радионуклидтік терапия арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге болады. Йод-131 жиі қолданылады. Ол таңертеңгі тағам қабылдағаннан 2 сағаттан кейін 50—100 мкКи (1,85 мБК) мөлшерінде 3 күнде 1 рет тағайындалады. Ересектер үшіндүркіндік дозасы 500—700 мкКи (18,5—20 мБК), балаларға беретін доза ересектерден екі есе кем. 10 айдан асырмай йод-131-мен емдеуді қайталау керек. Барлығы 4—5 дүркіндік ем ұсынылады. Аса тиімді нәтиже аурудың алғашқы кезеңдерінде байқалады. Радионуклидтік терапияның тиімділігі дәрі-дәрмектермен немесе рефлексотерапиямен бірге жүргізгенде арта түседі.

 

3.2.16. Кессондық ауру: емі профилактикасы.

Емі:патологиялықпроцестіңдамуынанықтайтын, қайтаданкөтерілгенқысымнәтижесіндегіқанықпағантіндердегіиндеференттігаздар мен газ көпіршіктеріншегерумақсатында, емдікрекомпрессияныжүргізукессондықауруларыныңбарлықтүрлеріндегінегізгіемдеуәдісіболыптабылады. Рекомпрессиянынеғұрлымертебастаса, оныңнәтижесі де тезірекболадыжәнеклиникасы мен емніңболжамықолайлыболады.

Рекомпрессияныарнайы «емдікшлюздежүргізеді» ,олекіжартығабөлінгенгоризанталдыорналасқанцилиндрдентұрады. Кіреберісжәненегізгі камера. Рекомпрессиякезінде «емдікшлюзде» қысымдыбірденжоғарлатадыдабаяушлюзденшығарыпотырады.

Рекомпрессиятәртібінанықтауүшінтереңдікпентәртіпті, жәнетынысқоспасыныңқұрамын, тереңдікте болу ұзақтығын, декомпрессияныңтәртібін, алғашқысимптомдардыңпайдаболуы мен уақытын, олардыңклиникалықсипатынбілукерек. Рекомпрессиякезіндеміндеттітүрдедәрігеррекомпрессияныңнәтижесінжәнемүмкінболатынасқынуларыналдыналуүшінбақылаукерек.

Емдік декомпрессия басталғанғадейінміндеттітүрдеоттегіменүздіксіз ингаляция жүргізукерек. Наркотикалықемесаналгетиктердіайқынауырсыну синдромы кезіндеқолданады. Орташажәнеауыртүрлеріндегепариндіқолданады. Жүректамыржүйесініңжәнетыныстыңстимуляторларынкөрсеткіштербойыншақолданады.

«Емдікшлюзденшыққаннанкейіннауқасқаыстыққұрғаөауалықнемесе су ванналарыменбелсендіфизиоем(соллюкс-лампасы, кварц, диатермия жәнет.б.) жүргізіледі.

Профилактикасы. Барлық жағдайларда жоғары қысыммен жұмыс істеу өте қиын, қауіпті, және ол нервті-психикалық, физикалық күштілікті қажет етеді. Ол ең алдымен водолаздарға жатады. Осыған байланысты водолаздардың жұмыстарындағы қолайсыз жағдайлар туралы жарнамаланған. Кессондағы рұқсат берілетін қысым шектелінген: ол 4 ати аспау керек, яғни 40 м тереңдіктегі судан аспайды. Кессондағы жұмыс істеу уақыты және шлюздан шығу қатаң түрде қаралады. Кессондағы жұмыс күні екіге бөлінеді арасында 8-10 сағаттық үзіліспен, осы кезде науқастар кессоннан тыс жерде болу керек. Камерадағы жұмыс ұзақтығы 1 сағат 30 минуттан аспау керек.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 559; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!