Апробація результатів дослідження (за необхідності)Вказується, на яких науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, наукових семінарах, засіданнях кафедри тощо оприлюднено результати дослідження.

 

Зразок

Апробація основних положень, висновків і результатів роботи.Основні положення та результати дослідження доповідалися і мали позитивну оцінку на засіданнях (протокол № 10 від … травня ___ р.) та звітній науковій конференції кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського Університету імені Бориса Грінченка до Днів науки (… травня ____ р.).

 

Структура курсової роботи

Характеризуючи структуру курсової роботи, слід назвати кількість розділів роботи, кількість сторінок та найменувань у списку використаних джерел.

 

Зразок

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг – 53 сторінки, основна частина розміщена на 36 сторінках. Загальна кількість використаних джерел – 31. Робота містить 4 таблиці, 8 рисунків.

Основна частина

 

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини подають:

- огляд літератури з теми і обґрунтування вибору напряму дослідження;

- виклад загальної методики й основних методів дослідження;

- завдання дослідження педагогічної практики і методику цієї частини наукового пошуку;

- відомості про проведене теоретичне дослідження та вивчення педагогічної практики;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні результати наукових пошуків його попередників із проблеми дослідження. Стисло, критично висвітлюючи раніше виконані дослідження, студент повинен назвати невирішені питання і, отже, визначити місце свого дослідження у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень в означеній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини курсової роботи.

Далі в роботі характеризують методологію дослідження, визначають принципи, закони, закономірності, педагогічні підходи, правила тощо, які забезпечують у процесі пошуку здобуття істинно нового наукового знання. Наводять методи вирішення завдань дослідження, характеризують застосовані методики, критерії та показники, за якими визначається результативність запропонованих автором умов, методик та педагогічних технологій розв’язання досліджуваної проблеми.

У розділах курсової роботи студент викладає результати власних досліджень, висвітлюючи те нове, що він вносить у розроблення проблеми. Він повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які зумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.


Висновки

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан розроблення досліджуваної проблеми. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставлених у науковому дослідженні завдань.

У підсумку роботи викладають найважливіші науково-теоретичні результати, одержані студентом, що повинні містити відповіді на сформульовані студентом на початку роботи наукові завдання. Далі наводять висновки та рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів. У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках одержаних результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх практичного застосування.

Додатки

У додатки за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал, а саме: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; плани навчально-виховної роботи, сценарії, комплекси вправ тощо; опис дослідницьких програм, інструкції та методики вирішення наукових завдань; допоміжні ілюстрації.

У кожному додатку зазначається, які матеріали розроблені власне автором курсової роботи, а які з них запозичені з наукових джерел та педагогічної практики.

Список використаних джерел

 

Список використаних джерел слід розміщувати в один із таких способів: в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсових робіт), у порядку появи посилань у тексті, у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»; ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1355; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ