Конституційне врегулювання зовнішньої політики...                 227про існування всесвітньої досить дисциплінованої терористич­ної організації. Міжнародне співробітництво в боротьбі проти тероризму неминуче стикається зі складністю організації взає­модії політичної і судової влади, поліції і органів безпеки різних держав.

Міжнародне антитерористичне співробітництво успішно роз­вивається, але все ще не узгоджені закони і механізми спільної боротьбі з терористами в цивільній авіації, а договори про екс­традицію терористів поки що здебільшого мають двосторонній, а не багатосторонній характер, що часто веде до юридичних тупиків, які дозволяють терористам та їхнім організаціям уникати відпо­відальності. Вихід з цієї ситуації дає резолюція Генеральної Асам­блеї, яка встановила, що акт тероризму в будь-якому разі слід роз­цінювати як кримінальний злочин.

Принцип мирного врегулювання міжнародних суперечок.

Принцип мирного врегулювання міжнародних суперечок не слід розуміти лише як оборотну сторону або просте продовження прин­ципу незастосування сили або погрози силою. Буква і дух (esprit) сучасного міжнародного права потребують не простої відмови від застосування воєнної сили або погрози силою, а створення ста­більної розвинутої системи мирного врегулювання суперечок.

Міждержавні суперечки – неминучі супутники динамічних міжнародних відносин сучасності. Сучасне право забороняє не спори, а застосування сили чи погрозу як засіб вирішення міжна­родних суперечок. Держави – сторони спору повинні обирати один із мирних засобів – переговори, арбітраж, посередництво. Для того щоб «жити разом у мирі один з одним як добрі сусіди», держави–члени ООН зобов’язалися «проводити мирними засо­бами, у згоді з принципами справедливості й міжнародного пра­ва, узгодження і розв’язання міжнародних спорів або ситуацій, що можуть привести до порушень миру» (п. 1 ст. 1 Статуту ООН).

Визнання обмежень державного суверенітету і участь у міжнародних союзах

В останні роки XX ст. державна економіка, політика, культура стали дедалі більше виходити за рамки державних кордонів, з кож­ним роком стають тіснішими зв’язки сучасних індустріально роз­винутих держав.

228

Розділ 17

Початок Європейської багатосторонньої інтеграції було покла­дено створенням самостійних, але взаємозв’язаних організацій – ЕОВС (1951 р.), Євроатома і ЄЕС (1957 р.). Спочатку розвиток організа­ційно-правової структури ЄС базувався на таких актах:

а) Брюссельський договір 1965 р.; Люксембургський договір 1971 рік;

б) Єдиний Європейський акт 1986 р.; Шенгенська угода 1990 р.;

в) Амстердамський договір 1997 р.; Ніццький договір 2000 р. У сучасний період стан і рівень інтеграції у регіоні досягли та­ких результатів:

– кількість членів ЄС зросла з 6 до 15 держав-членів;

– ліквідовані обмеження у взаємній торгівлі країн-членів (ос­таточно – в 1994 р.);

– створений спільний ринок товарів і послуг;

– діє єдиний візовий простір (Шенгенська зона), в якому вільно переміщуються й громадяни ЄС, й іноземці;

– встановлений Єдиний митний тариф (ЄМТ);

– досягнута свобода пересування капіталів, робочої сили, ство­рено єдиний економічний простір;

– забезпечено проведення єдиної торгової політики;

– здійснюється єдина політика субсидування і протекціоніз­му щодо аграрного сектору;

– прискорено процес перетворення національних монополій у ТНК;

– здійсненний перехід до єдиної грошової одиниці – євро;

– здійснюється обмеження й уніфікація національних систем права з цілої низки напрямів;

– створена, діє і розвивається особлива система права – право ЄС, Європейське право;

– створюється однорідне юридичне середовище підприємниць­кої діяльності.

«Наднаціональна» природа правопорядку ЄС ясніше проявля­ється в праві його органів приймати обов’язкові для держав-чле-нів та їх громадян владні акти безпосереднього застосування, які до того ж мають пріоритет перед нормами внутрішнього права.

Для передачі міжнародній організації прав, властивих сувере­нітету, були внесені відповідні статті до Конституцій держав-членів. Так, у Конституцію ФРН внесена ст. 23, яка проголошує: «Для здійснення ідеї об’єднаної Європи Федеративна Республіка


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 230; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!