Особливості вивчення особи потерпілого та використання отриманих даних в процесі розслідуванняПрактичне заняття – 2 години

 

Метод проведення:дискусія, колоквіум з використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття: з’ясування основних питань, пов’язаних з вивченням особи потерпілого, зокрема, визначення цілей, основних напрямків цієї діяльності, обсягів вивчення особи потерпілого, визначенням методів та типових засобів, що використовуються слідчим для вивчення особи потерпілого.

Основні поняття: особа потерпілого; напрямки, цілі вивчення особи потерпілого; психологічна характеристика потерпілого; обсяг вивчення особи потерпілого; способи і форми фіксації результатів вивчення особи потерпілого, використання відомостей про потерпілого під час розслідування.

Питання для обговорення

 

1. Основні напрямки та мета вивчення особи потерпілого.

2. Психологічна характеристика потерпілого

3. Методи вивчення особи потерпілого.

4. Фіксація результатів вивчення особи потерпілого.

5. Використання відомостей про особу потерпілого під час розслідування.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте мету та значення вивчення особи потерпілого для розслідування.

2. У яких аспектах слід розглядати особу потерпілого?

3. Конкретизуйте сутність «статичної області» вивчення особи потерпілого.

4. У чому полягає зміст «динамічної області» вивчення особи потерпілого.

5. Які методи використовує слідчий при вивченні особи потерпілого.

6. Охарактеризуйте сутність методу спостереження.

7. Визначте зміст біографічного методу.

8. У чому полягає сутність методу узагальнення незалежних характеристик.

9. Охарактеризуйте процесуальні методи вивчення особи потерпілого.

10. Назвіть спеціальні методи дослідження особи і поведінки потерпілого.

11. Які типові заходи використовує слідчий для вивчення особи потерпілого.

12. У чому полягає значення фіксації результатів вивчення особи потерпілого.

13. Конкретизуйте способи і форми фіксації результатів вивчення особи потерпілого.

14. Яким чином дані про особу потерпілого можуть використовуватися в процесі розслідування.

Тема реферативного повідомлення:

 

1. Вивчення особи потерпілого від злочину та використання отриманих даних під час розкриття та розслідування.

 

 Практичне завдання

1. За власно розробленою фабулою складіть план вивчення особи потерпілого.

2. Визначте, яким чином дані про особу потерпілого, виходячи із розробленої вами фабули, можуть бути використані під час розслідування.

3. Розмежуйте процесуальні методи вивчення особи потерпілого і спеціальні методи дослідження його особи і поведінки, виходячи зі змісту розробленої вами фабули.

4. Зафіксуйте результати вивчення особи потерпілого у відповідних документах, враховуючи зміст розробленої вами фабули.

Зразок

План вивчення особи потерпілого

Відомості про особу потерпілого, що підлягають з’ясуванню Слідчі та інші дії Термін виконання Відмітка про виконання
       

 

У процесі самопідготовкиу чистовому варіанті підготуйте практикум з вивчення особи потерпілого, згідно власно розроблених увідних.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 

1. Підготовка тестових завдань за тематикою курсу.

                                                                                          (до 5 балів)

2. Підготовка кросвордів за темами курсу.

                                                                                          (до 10 балів)

3. Розробка сценаріїв ділових ігор з окремих тем курсу:

- «Обговорення на оперативній нараді планування роботи слідчої (слідчо-оперативної групи), складання плану розслідування»;

- «Організація взаємного інформування про результати роботи щодо виконання запланованих заходів та внесення корективів до плану розслідування»;

- «Заслуховування на оперативній нараді виконання індивідуальних планів роботи» тощо.

                                                                                          (до 15 балів)

4. Участь у діловій грі за розробленими сценаріями та зніманні навчального відеофільму.

                                                                                          (до 15 балів)

5. Складання допоміжних документів планування розслідування:

- конспекту макету кримінальної справи;                     (до 5 балів)

- графіків, схем, карток на епізоди, щодо обвинувачених тощо;

                                                                                           (до 3 балів)

6. Підготовка на основі запропонованих або власно розроблених фабул практикумів щодо планування розслідування шляхом складання планів:

   - за висунутими версіями;

   - за епізодами злочинної діяльності та кримінальної справи в цілому;

   - відносно осіб, які вчинили злочин.

                                                                                               (до 5 балів)

7. Складання узгодженого плану слідчих дій і оперативно-розшукових заходів на основі запропонованих або власно розроблених фабул.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               (до 5 балів)

8. Складання календарного плану розслідування у кримінальній справі.

                                                                                               (до 5 балів)

9. Складання зведеного календарного плану.

                                                                                               (до 5 балів)

10. Складання плану проведення конкретної слідчої дії на основі запропонованих або власно розроблених фабул. 

                                                                                               (до 5 балів) 

11. Підготовка постанови про створення слідчої групи на основі запропонованих або власно розроблених фабул. 

                                                                                               (до 3 балів)

12. Підготовка розпорядження (постанови) про створення слідчо-оперативної групи  на основі запропонованих або власно розроблених фабул.

                                                                                             (до 3 балів)

13. Складання на основі запропонованих або власно розроблених фабул індивідуальних планів роботи співробітників, які входять до складу слідчих і слідчо-оперативних груп.

                                                                                              (до 5 балів)

14. Складання на основі індивідуальних планів співробітників, які входять до складу слідчих і слідчо-оперативних груп, плану розслідування кримінальної справи в цілому.

                                                                                              (до 5 балів)

15. Складання запитів щодо отримання відомостей про особу обвинуваченого.

                                                                                              (до 3 балів)

16. Складання постанов про виїмку амбулаторних карток, історій захворювань, а також протоколів виїмки, постанов про призначення судово-психіатричної та судово-наркологічної експертиз (або комплексної експертизи).

                                                                                             (до 5 балів)                                                                                                                                                                                       

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ:

1. Підготовка опорних конспектів з питань семінарських і практичних занять.

                                                                                            (до 5 балів)

2. Підготовка рефератів з проблемних питань курсу.

                                                                                            (до 10 балів)

3. Реферування наукових статей.

                                                                                          (до 7 балів)

4. Підготовка наукових статей з проблемних питань курсу.

                                                                                          (до 30 балів)

5. Підготовка доповідей для участі в курсантських та студентських конференціях, засіданнях круглих столів.

                                                                                          (до 30 балів)

6. Підготовка тез доповідей для участі в курсантських та студентських конференціях, засіданнях круглих столів.                                                             

                                                                                            (до 20 балів)

7. Підготовка слайд-шоу з тематики курсу з використанням комп’ютерної програми «Microsoft Power Point» або інших програм.

                                                                                              (до 20 балів)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 240;