ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО. 1.1 Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузіМАТЕРІАЛУ

1.1 Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі

1. Які діючі в Україні закони створюють у сукупності законодавчу
основу охорони праці в державі?

2. Яким є порядок інформування щойно прийнятих на підприємство осіб
і працівників про умови праці, про пільги і компенсації за особливий характер роботи і їхні зміни?

3. Яким є порядок організації і проведення попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників?

4. Які права гарантовані працівникам у випадку невиконання
роботодавцем законодавства про охорону праці, не дотримання
умов колективного договору із цього питання?

5.  Якою є тривалість робочого часу протягом кожного тижня,
встановлена Кодексом Законів про працю України, для працівників
різних категорій?

6.  Якими є види відпусток і яку вони мають тривалість відповідно
закону України "Про відпустки" для працівників різних категорій?

7.  Які пільги і компенсації передбачаються для працівників, зайнятих
роботах з важкими і шкідливими умовами праці?

8.  Яким  є порядок забезпечення працівників спеціальним одягом
спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними і
знешкоджуючими речовинами?

9. Якими є вимоги трудового законодавства до охорони праці жінок,
неповнолітніх осіб і інвалідів?

10. Якими є вимоги та організаційна основа загальнодержавного
соціального страхування фізичних осіб від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, що спричинили втраті
ними працездатності?

11. Яким є порядок фінансування Фонду соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання?

12. Які виплати здійснює Фонд при настанні страхового випадку?

13. Які витрати і яким чином сплачуються потерпілим на виробництв
внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання при
тимчасовій втраті ними працездатності?

14. Які одноразові страхові виплати здійснює Фонд соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного
захворювання?

1.2 Управління охороною праці на виробництві

1. Як забезпечується функціонування системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівнях?

2. Якими є організаційна структура і сутність управління охороною
праці на підприємстві (в установі, організації)?

3. Як організована і функціонує служба охорони праці на підприємстві
(в установі, організації)?

4. Якими є права і обов'язки фахівців служби охорони праці?

5.  Якими є призначення і функції комісії з питань охорони праці, що
створюється на підприємстві?

6. Яким є порядок планування і фінансування на підприємстві заходів
щодо охорони праці?

7. Яким є порядок навчання та атестації працівників і посадових осіб з
питань охорони праці?

8.  Яким є порядок підготовки працівників для виконання робіт
підвищеної небезпеки?

9. Як здійснюються державний нагляд і різноступеневий контроль в
області охорони праці?

10. Якою є відповідальність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду? 11 .Якими є види і сутність відповідальності фізичних осіб за порушення в області охорони праці?

1.3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

1. Які нормативно-правові документи визначають порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві, а також нещасних випадків, не пов'язаних з
виробництвом?

2. Які обмежені за часом події або раптові впливи на працівника
небезпечних виробничих факторів або середовища кваліфікуються як
нещасні випадки?

3. Як кваліфікуються нещасні випадки залежно від ступеня ушкодження
здоров'я і кількості потерпілих?

4. Якими мають бути дії роботодавця при одержанні повідомлення про
нещасний випадок на виробництві?

5. Якими є склад і дії комісії з розслідування нещасного випадку на
виробництві?

6. Які нещасні випадки за результатами розслідування признаються
пов'язаними або не пов'язаними з виробництвом?

7. Як документально оформляються результати розслідування нещас­ного випадку, пов'язаного або не пов'язаного з виробництвом?

8. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню, якими є

склад і дії комісії з розслідування таких нещасних випадків?

9. Як документально оформлюються результати спеціального розсліду­вання нещасного випадку?

10. Яким є загальний порядок розслідування і обліку нещасних випадків,
не пов'язаних з виконанням потерпілим трудових обов'язків?

11. Яким є порядок розслідування, документального оформлення і обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь?

12. Які методи використовуються для дослідження та оцінки виробничого травматизму і професійної захворюваності?

13. Які події класифікуються як аварії?

14. За якими ознаками аварії відносяться до І або II категорії?

15. Яким є порядок розслідування, документального оформлена
обліку аварій техногенного характеру?

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 137; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!