Розслідування й облік хронічних професійних захворювань і отруєньВсі вперше виявлені хронічні професійні захворювання й отруєння підлягають розслідуванню.

Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно зі списком професійних захворювань, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

Власник підприємства зобов’язаний організувати розслідування кожного профзахворювання впродовж 7 днів з моменту отримання сповіщення про нього. Комісія з розслідування профзахворювання призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять:

· працівник санепідемстанції (голова);

· представники профспілкової організації, трудового колективу, лікувально-профілактичного закладу, а також спеціаліст з профпатології місцевого органу управління охорони здоров’я;

· власник підприємства.

Акт розслідування профзахворювання складається комісією з розслідування в п’яти примірниках упродовж трьох діб після остаточного розслідування і направляється хворому, підприємству, лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство, профспілковій організації, членом якої є хворий. Один примірник залишається в санепідемстанції для аналізу і контролю за виконанням намічених заходів.

На підприємстві і в санепідемстанції акт розслідування профзахворювання зберігається упродовж 45 років, в інших організаціях – 2 роки.

Розслідування й облік аварій

На підприємстві має бути розроблений і затверджений план ліквідації аварій (аварійних ситуацій), в якому розглядаються можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників, а також обов’язки працівників підприємства, які залучаються до ліквідації аварій.

Аварії, що призвели до руйнування чи ушкодження виробничих будівель, споруд, машин, апаратів, обладнання підрозділяються на дві категорії: І і ІІ.

До І категорії відносять аварії, внаслідок яких або загинуло п’ять чи більше людей, або створилася загроза життю і здоров’ю працівників підприємства чи населення поблизу об’єкта, або зупинено чи виведено із ладу підприємство на добу і більше.

До ІІ категорії відносять аварії, внаслідок яких або загинуло до п’яти людей, або створилася загроза життю і здоров’ю працівників цеху, дільниці, або зупинено чи виведено із ладу підприємство на зміну і більше.

Випадки порушення технологічних процесів, роботи обладнання, тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацьовування автоматичних захисних блокувань та інших локальних порушень у роботі цехів, дільниць або окремих об’єктів відносяться до виробничих неполадок і розглядаються підприємством в установленому порядку.

У разі аварії власник підприємства чи особа, яка керує підприємством в зміні, зобов’язані ввести в дію план її ліквідації, здійснивши в першу чергу заходи з врятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, попередження подальшого розповсюдження аварії.

Розслідування аварій, під час яких сталися нещасні випадки, проводиться комісією згідно з викладеними вище правилами.

Для розслідування аварій, під час яких не сталися нещасні випадки, комісія створюється:

· в разі аварій І категорії – наказом міністерства (відомства) чи іншого центрального органу державної виконавчої влади для узгодження з центральними органами державного нагляду за охороною праці, а на підприємствах недержавних форм власності – відповідним центральним органом державного нагляду за охороною праці;

· в разі аварій ІІ категорії – наказом (розпорядженням) керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, а на підприємствах недержавних форм власності – відповідним територіальним органом державного нагляду за охороною праці.

Комісія з розслідування зобов’язана впродовж десяти днів розслідувати аварію і скласти акт про розслідування за відповідною формою.

Аварії реєструються на підприємстві в спеціальному журналі з перерахуванням їх причин, економічних втрат, тривалості простою, запропонованих комісією заходів.

За результатами розслідування аварії власник підприємства видає наказ, яким затверджує заходи щодо попередження подібних аварій в подальшому і притягає до відповідальності працівників за порушення нормативних актів про охорону праці згідно з висновками комісії.

У п’ятиденний термін після закінчення розслідування підприємство направляє матеріали розслідування прокуратурі і відповідному органу державного нагляду за охороною праці.

Акт розслідування аварій І і ІІ категорій направляється центральним органам державної виконавчої влади за їх вимогою. Один примірник акту розслідування аварії, яка призвела до нещасного випадку, зберігається на підприємстві до закінчення термінів здійснення заходів, намічених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Якщо аварія сталася через проектні недоробки чи конструкторські недоліки обладнання, власник підприємства зобов’язаний направити проектній організації, заводу-виробнику обладнання обґрунтовані рекламації.

Облік аварій І і ІІ категорій здійснюють підприємства і відповідні органи державного нагляду за охороною праці.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і обліком аварій, здійсненням підприємством заходів щодо усунення їх причин покладається на органи державного управління охороною праці і органи державного нагляду за охороною праці.

Згідно з Правилами урахування дорожньо-транспортних пригод (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 р. № 595), розробленими відповідно до закону України «Про дорожній рух», підприємства беруть на облік всі дорожньо-транспортні пригоди за участю транспортних засобів, власниками яких вони є, незалежно від місця події, її наслідків і вини водіїв. Облік осіб, які потерпіли в результаті дорожньо-транспортних пригод, ведеться за формою, затвердженою МОЗ за узгодженням з Мінстатом і МВС.

1.3.5. Аналіз і оцінка виробничого травматизму

і професійних захворювань

Для аналізу виробничого травматизму використовують здебільшого монографічний, топографічний, економічний і статистичнийметоди.

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні виробничої обстановки на конкретному об’єкті з урахуванням технологічного процесу, стану робочих місць, кваліфікації працівників, режиму праці і відпочинку. Всебічний аналіз дає можливість не тільки встановити причини нещасних випадків, але й виявити існуючі потенціальні небезпеки.

Топографічний методполягає у вивченні нещасних випадків за місцем, де вони сталися. Місця нещасних випадків позначають умовними знаками на планах цехів, дільниць чи підприємства в цілому. Завдяки цьому створюється наочне уявлення про потенціально небезпечні зони на виробництві.

Економічний метод полягає в порівнянні затрат на профілактику травматизму з їх ефективністю у зв’язку з усуненням можливих втрат.

Статистичний метод дає можливість оцінювати кількісний рівень травматизму з використанням загальноприйнятих показників коефіцієнта частоти КЧ, коефіцієнта важкості КВ ікоефіцієнта виробничих втрат КВВ.

Вихідним матеріалом для розрахунку служать дані звіту підприємств про нещасні випадки.

Коефіцієнт частоти травматизму– кількість нещасних випадків, які припадають на 1000 працівників за звітний період. Визначають його за формулою

де n – число нещасних випадків за звітний період,

 N – середньоспискова кількість працівників.

Коефіцієнт важкості травматизму– число днів непрацездатності, які припадають на один нещасний випадок. Цей коефіцієнт визначають, використовуючи вираз

де Д – число днів непрацездатності за закритими лікарняними листками (врахованих нещасних випадках за звітний період).

Коефіцієнт виробничих втрат являє собою добуток коефіцієнтів частоти і важкості нещасних випадків :

.

Порівнюючи значення коефіцієнтів за різні періоди часу, роблять висновки про ефективність заходів з покращення умов праці і зниження виробничого травматизму.

Для аналізу професійної захворюваності необхідно знати контингенти осіб, які піддаються дії тих чи інших шкідливих виробничих чинників, і мати дані про випадки хронічного професійного захворювання і отруєння. На підставі цих відомостей визначають коефіцієнт професійної захворюваності на 1000 працівників як для окремих чинників, так і для всієї суми професійних захворювань і отруєнь. Зіставлення коефіцієнтів за роками дає можливість правильно планувати і оцінювати оздоровчі заходи на виробництві.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 158; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!