Розслідування й облік нещасних випадківРозслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання і отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом і блискавкою, а також ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетрусу, зсувів, паводків, ураганів тощо), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, чи сам потерпілий повинен повідомити керівнику робіт або іншій посадовій особі. При цьому вживаються заходи з надання потерпілому долікарської допомоги, організовується доставка його в лікувально-профілактичний заклад (медпункт, поліклініку, лікарню). Про випадок повідомляють керівнику структурного підрозділу і керівнику підприємства.

Керівник (власник) підприємства, отримавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію для його розслідування у складі:

· керівника (спеціаліста) з охорони праці підприємства – голова комісії;

· керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадку гострих професійних отруєнь (захворювань) – спеціаліста санепідемстанції;

· якщо потерпілий не член профспілки, у склад комісії входить уповноважений трудового колективу.

Комісія зобов’язана упродовж трьох діб з моменту події розслідувати обставини і причини нещасного випадку, визначити відповідальних за цей випадок осіб, розробити заходи з попередження подібних випадків, скласти акт за формою Н-1 в п’яти примірниках.

Акт за формою Н-1 складається про кожний нещасний випадок, внаслідок якого працівник згідно медичного висновку втратив працездатність на один день і більше або виникла необхідність переводу його на іншу, легку роботу терміном не менше, ніж на один день.

Керівник підприємства затверджує всі примірники акта за формою Н-1 упродовж доби після закінчення розслідування. Затверджені примірники акта направляються потерпілому (особі, яка представляє його інтереси), керівнику структурного підрозділу, державному інспектору з нагляду за охороною праці, профспілковій організації підприємства, керівнику (спеціалісту) з охорони праці підприємства. У випадку гострого професійного отруєння (захворювання) копія акта за формою Н-1 надсилається в санепідемстанцію.

Акт разом з матеріалами розслідування належить зберігати впродовж 45 років. Нещасні випадки, оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі.

За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки, які відбулися на робочому місці, на території підприємства, на інших місцях роботи, а також за таких обставин:

· виконання трудових обов’язків (у тому числі відрядження);

· дії в інтересах підприємства без доручення власника;

· аварії і ліквідації їх наслідків на виробничих об’єктах;

· проїзді на роботу чи з роботи на транспорті підприємства, транспорті сторонньої організації за договором (заявкою) або на використовуваному в інтересах виробництва особистому транспорті;

· переміщення між об’єктами обслуговування пішки, на громадському, особистому транспортному засобі, а також транспортному засобі, який належить підприємству чи сторонній організації;

· пересування пішки або на транспортному засобі до місця роботи чи з місця роботи за одноразовим завданням власника (уповноваженої ним особи) без оформлення посвідчення про відрядження;

· надання підприємству шефської допомоги.

Розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки, які трапилися як упродовж робочого часу (включаючи встановлені перерви), так і впродовж часу, необхідного для впорядкування виробничого обладнання, засобів захисту і одягу перед початком чи закінченням роботи, а також для особистої гігієни.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які пов’язані із завданням працівникові тілесних ушкоджень іншою особою або убивством працівника під час перебування його на роботі.

Нещасні випадки з учнями та студентами навчальних закладів, які сталися на підприємстві під час проходження ними виробничої практики чи виконання робіт під керівництвом посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні таких нещасних випадків повинен брати участь представник навчального закладу.

Акт за формою Н-1 не складається і нещасний випадок не береться на облік у випадках:

· встановлення факту самогубства, природної смерті працівника чи отримання травм під час скоєння ним злочину;

· отруєння алкоголем і наркотичними речовинами чи їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), якщо це не викликано застосуванням вказаних речовин у виробничих процесах або неправильним їх зберіганням і транспортуванням;

· спортивних та інших розважальних ігор (теніс, волейбол та ін.) на території підприємства чи в іншому місці роботи під час встановлених перерв;

· пересуванні на роботу чи з роботи пішки, у громадському і особистому транспортному засобі.

Груповінещасні випадки (одночасно з двома або більше працівниками) і зі смертельними наслідками підлягають спеціальному розслідуванню. Про кожний такий нещасний випадок власник підприємства зобов’язаний негайно повідомити: відповідному місцевому органу державного нагляду за охороною праці, місцевому органу державної виконавчої влади, профспілковій організації самого підприємства, вищестоящому профспілковому органу, прокуратурі за місцезнаходженням підприємства, санепідемстанції – у випадку гострих професійних отруєнь (захворювань) і, якщо підприємство загальнодержавної власності, також міністерству, іншому органу, у сфері керівництва якого воно знаходиться.

У випадку загибелі двох чи більше людей повідомлення направляється в Комітет Держгірпромнагляд і, якщо причиною загибелі людей стало гостре професійне отруєння (захворювання), – в Міністерство охорони здоров’я.

Спеціальне розслідування проводиться комісією у складі:

· працівника відповідного органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії);

· власника підприємства;

· представників інстанції, у сферу керівництва якої входить підприємство;

· профспілкової організації підприємства, членом якої є потерпілий, вищестоящого профспілкового органу, а у випадку гострого професійного отруєння (захворювання) також спеціаліста санепідемстанції;

· якщо потерпілий не є членом профспілки, у склад комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, у якому загинули 2…4 людини, проводить комісія у складі :

· керівника відповідного територіального органу державного нагляду за охороною праці чи його підрозділу (голова комісії);

· представника міністерства або іншого центрального органу державної виконавчої влади;

· власника підприємства;

· представників виконавчої влади;

· профспілкової організації підприємства і відповідного профспілкового органу.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, у якому загинули п’ять і більше людей, якщо не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України, проводиться комісією, призначеною наказом центрального органу державного контролю за охороною праці.

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться впродовж не більше 10 днів. При цьому складається акт спеціального розслідування, акт за формою Н-1 та оформляються інші матеріали, передбачені Положенням.

Власник підприємства зобов’язаний в п’ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про здійснення запропонованих комісією заходів щодо усунення причин подібних випадків, притягнути до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і врахуванням нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення причин, які спричинили ці випадки, здійснюють органи державного управління і нагляду в області охорони праці. Громадський контроль за цим здійснюється трудовим колективом і профспілковою організацією.

Суперечності і конфлікти, пов’язані з розслідуванням нещасних випадків і складанням акту за формою Н-1, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

На підставі акту за формою Н-1 на підприємстві складаються звіти про нещасні випадки за формами, затвердженими Міністерством.

Санепідемстанції у випадку гострого професійного отруєння (захворювання) на підставі акту Н-1 заповнюють «Карту обліку професійних отруєнь (захворювань)».

Підприємство, місцеві органи державної виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці ведуть облік виробничих травм, гострих професійних отруєнь (захворювань), на які складаються акти за формою Н-1.

Облік виробничого травматизму в цілому ведеться за формами державної статистичної звітності за підсумками року, а гострих професійних отруєнь (захворювань) – за підсумками першого півріччя і року.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!