Теоретичні основи дисципліни «Менеджмент професійної діяльності». Функції менеджментуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

                  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ДУДНЄВА Ю.Е.

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний посібник

Для студентів всіх форм навчання спеціальностей

Напряму підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта»

 

 

Харків

Р

                                                   


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ДУДНЄВА Ю.Е.

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний посібник  

для студентів всіх форм навчання,

спеціальностей напряму підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта»

 

Рекомендовано Науково-методичною Радою

Української інженерно -

педагогічної академії

Протокол № 6

від 22 березня 2011 р.

 

 

Харків 2011 р.

 

 


УДК 65.012.32 (075.5)  

Дуднєва Ю.Е.

Менеджмент професійної діяльності: навчально-методичний посібник  /Ю.Е.Дуднєва. – Х., 2011. – 82 с.

 

Анотація. В методичній розробці міститься начально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент професійної діяльності», згідно з робочою навчальною програмою курсу. Наведено перелік та зміст основних тем курсу, питання для самоконтролю знань студентів, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Після кожного модуля наведені тести одиночного вибору відповіді для самоперевірки засвоєного матеріалу.

Навчально-методичний посібник призначено для студентів спеціальностей напряму підготовки 8.0101 «Професійна освіта» всіх форм навчання.

 

 

Рецензент: :   О.І.Кір'ян,

                      к.е.н., доцент

 

© Автор Дуднєва Ю.Е., 2011

© УІПА, 2011


ВСТУП

 

 

Головною метою вивчення дисципліни «Менеджмент професійної діяльності» є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління сучасною організацією; прийняття адекватних управлінських рішень; сприяння розвитку їх організаторських здібностей, набуття і закріплення у них умінь використання принципів, методів, способів та інструментів раціональної організації діяльності у професійній галузі. 

Предметом вивчення цієї дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Вивчення дисципліни «Менеджмент професійної діяльності» базується на знаннях з таких нормативних дисциплін, як «Основи економічної теорії» (ця дисципліна забезпечує розуміння мотивації поведінки учасників ринкових взаємовідносин в економіці, механізм їх взаємодії у межах різноманітних ринкових структур, а також дає уяву про агреговану поведінку в економіці), а також «Економіка підприємства та маркетинг», що вивчає теорію і практику господарювання на рівні окремої організації і формує у майбутніх спеціалістів сучасну систему поглядів та спеціальних знань щодо оптимального розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, з урахуванням задоволення потреб споживачів та підвищення ефективності діяльності організації в сучасних ринкових умовах.                 

Поширення корпоративних форм управління, зміна психології керівника, стилю господарської поведінки, переоцінка керівниками своєї ролі й місця в системі господарювання викликали величезний інтерес до менеджменту – теорії і практики управління сучасною організацією. Новий підхід до управління полягає в тому, що будь-яка організація розглядається як відкрита соціально-економічна система, котра діє в межах ситуаційного підходу. Тому форми, методи, системи, стилі керівництва мають істотно змінюватися залежно від об’єктивних умов первісних перемінних організації (зовнішнього середовища, цілей, стратегії, технології тощо).

Сучасний менеджмент – гнучка організаційна система управління й водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об’єкту управління.

Методична розробка має сприяти формуванню у студентів системи спеціальних знань у галузі менеджменту професійної діяльності, розумінню концептуальних основ системного управління організаціями; набуттю умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. Цьому сприятиме вивчення теоретичного матеріалу за програмою курсу, підготовка до практичних занять, виконання індивідуальних завдань, підготовка та розгляд практичних ситуацій, здійснення самоконтролю знань, умінь і навичок.

 

Модуль 1.

Теоретичні основи дисципліни «Менеджмент професійної діяльності». Функції менеджменту

Після вивчення 1 Модулю студенти повинні вміти:

- аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища освітньої організації;

- визначати та аналізувати основні функції менеджменту;

- формулювати місію та розробляти систему цілей організації – об’єкту управління;

- аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацією;

- делегувати повноваження підлеглим;

- визначати основні фактори мотиваційного впливу;

- здійснювати контроль за діяльністю підлеглих та самоконтроль.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 852; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!