Нормативно-правове забезпечення1. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

2. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року № 436.

3. «Про регулювання обігу готівки», затверджений Указом Президента України від червня 1995 р. № 496.

4. «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій», затверджений Наказом Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51.

5. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку від 24.06.1995 р. № 88.

6. «Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

7. «Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. No 237, зі змінами і доповненнями. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.rada.gov.ua/.

9. П(С)БО № 16 «Витрати», затверджений Наказом міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. зі змінами і доповненнями. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.rada.gov.ua/.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. No 193, зі змінами і доповненнями. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.rada.gov.ua/.

11. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організа цій», затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. зі змінами і доповненнями. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.rada.gov.ua/.

12. «Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій», затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. зі змінами і доповненнями. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.rada.gov.ua/.

13. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755–VI.

14. Цивільний кодекс України. – WEB-сайт [Електрон. Ресурс]. – Режим досту-пу:URL:http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini /statja-1077.htm.

15. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №98.

16.  «Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон», затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від 17.03.2011 р. № 362.

16.

Основна література:

1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник [для студентів «Облік і аудит» вищих навчальних  закладів]. / Ф. Ф. Бутинець, Б. Ф. Усач., Н. Г. Виговська, Н. І. Петренко; За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 726 с.

Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.

4. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

Додаткова література:

1. Бабіч В.В., Сагова С.Ф. Фінансовий облік: навч. посіб. – к.: КНЕУ, 2006. – 282с.

2. Бєлокоз О. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств / О. Бєлокоз // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 197 – 201.

3. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці / О. С. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 18. – С. 36 – 39.

4. Гарасим П. М. Курс фінансового обліку:навч. пос. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. :Знання, 2007.–566 с.

5. Скорба О.А. Облік дебіторської заборгованості в Україні та за кордоном / О. А. Скорба // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Honoris High School – 2009». – 2009. – Т.2. – С. 22 – 25.

6. Скоробогата В.В. Бухгалтерський облік грошових коштів як складової монетарних активів підприємства / В.В. Скоробогата / Вісник ЖДТУ 2012 № 1(59). – С . 36-43.

 

 

Електронні ресурси

1 www.nbuv.gov.ua/ - національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, м. Київ (підручники, автореферати…)
2 www.ukrstat.gov.ua/ - Державний комітет статистики України (статистична інформація за різними галузями економіки)
3 www.balance.ua/ - Журнал «Баланс» (статті…) Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
4 www.nibu.factor.ua/ukr/about/ - інформаційно-аналітична газета «Податки і бухгалтерський облік» (статті…)
5 www.vobu.com.ua/ - «Все про бухгалтерський облік» - газета. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
6 www.liga.net/ - законодавчі акти, закони, бланки, облік різних операцій, звітність
7 www.dtkt.com.ua/ - «Дебет Кредит» - журнал. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
8 www.smida.gov.ua/ - річна звітність акціонерних компаній.
9 www.buhgalteria.com.ua/ - газета «Бухгалтерія». База аналітичних матеріалів і нормативних документів
10 www.business.kiev.ua/ - Газета «Бізнес». Інформація про фінансові ринки, товарні ринки, новини економіки країни

 

VI. Основні питання, що розглядаються під час лекції:

1. Облік касових операцій

2. Облік грошових коштів на рахунках в банку

3. Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, порядок визнання та оцінки

4. Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості

5. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками

6. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обікових регістрах та фінансовій звітності

Хід лекції:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 341; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ