ІІІ. Наочність: Таблиці, схеми, графіки, макети, тощо.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ Й АУДИТУ

 

 

Затверджено

Завідувач кафедри

________________

д.е.н.,  проф. Т.М. Ковальчук

"___"_____________2014 року

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

 

Виконав

студент спеціальності "Облік й аудит"

заочної  форми навчання

.

 

Керівник практики

к.е.н., доц. Вергун А.І.

 

Чернівці 2014


ЗМІСТ

 

Щоденник асистентської практики. 3

Графік проведення лекційних, семінарських та практичних занять. 4

ПЛАН-КОНСПЕКТ лекції з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік"    5

Тема 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 15

1. Облік касових операцій. 15

2. Облік грошових коштів на рахунках в банку. 44

3. Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, порядок визнання та оцінки 78

4. Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості 81

5. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками. 87

6. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обікових регістрах та фінансовій звітності 95

Наочний матеріал для лекції . 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 98

Тести до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 109

Глосарій до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 113

Запитання для самоконтролю 117

ПЛАН-КОНСПЕКТ практичного заняття 118

Тести до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 148

Завдання до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 153

Глосарій до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 161

Місце та роль дисципліни у процесі підготовки фахівців з даної спеціальності 166

Індивідуальне завдання на тему «Розкрити сутність наукового дослідження з бухгалтерського обліку». 170

Самостійна робота на тему: «Облік резерву сумнівних боргів». 178

Методична карта підготовки, проведення та самоаналізу лекційного заняття. 183

Методична карта підготовки, проведення та самоаналізу практичного заняття. 184

Календарно-тематичний план проходження практики. 185

Анкета аналізу проведення лекційного заняття. 186

Анкета аналізу проведення семінарського заняття. 187

 

 Щоденник асистентської практики

 

Число, місяць, рік Завдання за планом Фактичне виконання Підпис наукового керівника практики
  Складання графіку проведення лекційних занять і узгодження його з керівником практики Складено графік проведення лекційних занять    
  Відвідування занять керівника практики Відвідане заняття керівника практики  
  Узгодження з керівником плану-проспекту лекційного заняття і підбір необхідної кількості наукових та інформаційних джерел Керівником практики відредаговано план-проспект лекційного заняття, внесено корективи, огляд підібраної літератури  
  Підготовка конспекту лекційного заняття на основі підібраного матеріалу Підготовлено конспект лекції  
  Узгодження конспекту лекції з керівником практики Керівник практики узгодив конспект лекції та вніс відповідні корективи  
  Редагування конспекту лекції, внесення необхідних корективів та пошук додаткової літератури На основі зауважень керівника практики конспект відредаговано, оглянуто додаткову літературу  
  Проведення лекційного заняття Проведено лекційне заняття  
  Підведення підсумків лекційних занять, оцінка роботи Керівником практики зроблено відповідні корективи щодо проведеної лекції  

Графік проведення лекційних, семінарських та практичних занять студента економічного факультету, спеціальності «Облік і аудит»

 

______________________________

 

  № п/п   Число, місяць, рік № пари за розкладом   Корпус,  аудиторія Курс, спеці- альність, факультет   Назва дисципліни   Вид заняття   Тема заняття   Підписи керівників про фактичне виконання
1.         Бухгалтерський облік Лекція «Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості»  

 

 

Узгоджено:

«___»________________2014 р.

 

Керівник практики ___________  

к.е.н., доц. Вергун А.І.


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра «Облік і аудит»

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

лекції з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік"

На тему: "Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості"

 

 

Підготував

Студент 591м групи

.

 

 

Допущено до заняття

Керівник практики ___________  

к.е.н., доц. Вергун А.І

 

 

Чернівці 2014


І. Мета

Навчальна мета передбачає формування у студентів:

• наукових (методологічних знань про облік грошових коштів і дебіторської заборгованості;

• розуміння понять (теорій тощо);

• осмислення закономірностей (теорій, підходів тощо);

• умінь дискусії (діалогу) з проблем обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості;

• ціннісних уявлень про облік грошових коштів і дебіторської заборгованості;

• особистісного ставлення до методології обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості;

• особистісних поглядів стосовно методології обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості;

• критичного ставлення до проблем обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості.

 Навчальна мета може містити декілька завдань як освітнього, так виховного, і розливального напрямів.

II. Методи, прийоми, засоби

Методи, прийоми, засоби навчання, які застосовуються під час лекції для досягнення визначених завдань.

Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:

розповідь;

• бесіда (пошукова, проблемна, автентична - обговорення особистісних поглядів);

• дискусія;

Методи, прийоми переконування:

апеляція до висловлювань відомих людей;

• проведення доказів;

• висловлювання аргументів «за» і «проти»;

• апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів;

Методи, прийоми розвитку мислительних дій:

аналіз;

• синтез;

• порівняння;

• розрізнення;

• аналогія;

• узагальнення;

• екстраполяція;

• міркування (просте, складне, вільне, доказове);

• дедукція;

• індукція.

ІІІ. Наочність: Таблиці, схеми, графіки, макети, тощо.

Використовувалися таблиці, схеми.

IV. Основні питання лекції:

1. Облік касових операцій

2. Облік грошових коштів на рахунках в банку

3. Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, порядок визнання та оцінки

4. Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості

5. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками

6. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обікових регістрах та фінансовій звітності


V. Рекомендована література:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 540;