Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обікових регістрах та фінансовій звітності 

Для обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості використо вується Журнал 3 та відомості. Журнал 3 складається з двох розділів.

Розділ І «Облік розрахунків за товари, роботи, послуги інших розрахунків і ре зерву сумнівних боргів» (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68).

Основні операції за прикладом відображаються в обліку таким чином (табл. 2.2).

Таблиця 2.1

Відображення в бухгалтерському обліку операцій за розрахунками з відшкодування недостач

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит
  Виявлено недостачу запасів, яку віднесено на винних осіб 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» 201 «Сировина й матеріали»
  Нараховане ПДВ 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» 641 «Розрахунки за податками»
  Віднесено на винну особу різницю між розрахунковою та обліковою вартістю (800 грн х 103%* + 165 грн) х 2 - 960 грн) у т.ч. ПДВ 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» 69 «Доходи майбутніх періодів» 641 «Розрахунки за податками»
  Утримано з винної осо би суму недостач 30 “ Готівка ” 31 «Рахунки в банках»,661 «Розрахунки за за-робітною платою» 375 «Розрахунки за від шкодування завданих збитків»
  Сплачено ПДВ у бюджет 641 «Розрахунки за по датками» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
  Визнано дохід від від шкодування вартості раніше втрачених акти вів 69 «Доходи майбутніх періодів» 716 «Відшкодування ра ніше списаних активів»

 

Розділ II «Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зо бов'язань» (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69). Записи в Журналі З здійснюються на підставі підсумкових даних відомостей 3.1-3.6 та первинних до кументів.

Для обліку дебіторської заборгованості використовуються такі відомості:

1. Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками (до рахунку 36) за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що ві дображаються на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», крім забор гованості, забезпеченої векселем.

2. Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахун ка № 37) (з підзвітними особами, за авансами виданими, за претензіями, за відшко дуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими опе раціями). У відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним дебітором відводиться необхідна кількість рядків. Сальдо на кінець звітного місяця у відомості визнача ється за кожним дебітором і переноситься на початок наступного місяця.

3. Відомість аналітичного обліку векселів призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпече на отриманими векселями, а також для розрахунків за зобов'язаннями за отримані сировину і матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку під приємством векселі видані (рахунки 16 «Довгострокова дебіторська заборгова ність», 34 «Короткострокові векселі отримані», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані»).

Дані з відомостей у кінці звітного періоду переносяться в Журнал 3.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація про дебіторсь ку заборгованість підприємства:

· перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;

· перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін з ви діленням внутрішьогрупового сальдо дебіторської заборгованості;

· склад і суми статті балансу «Інша дебіторська заборгованість»;

· метод визначення величини резерву сумнівних боргів;

· сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, по слуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

                                         


Наочний матеріал для лекції

 

Н.Е. 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості


Додаток А

Класифікація грошових коштів

                                                                                                                               


Додаток А.1


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 495; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ