Що означає бухгалтерська проводка «Д 375 К 716»?1. Визначено збитки МВО

2. Визначена сума нестачі матеріалів

3. Визнано дохід від МВО

4. Списано суму збитків

20. Довгострокова дебіторської заборгованості виникає в ході нормального операційного циклу та:

1. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу

2. Буде погашена протягом 5-ти років з дати балансу

3. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу

4. Дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її непогашення боржником

21. Відвантаження продукції (товарів) вітчизняним покупцям оформлюється такими первинними документами:

1. Виписи банку, векселі

2. Накладні, рахунки

3. Прибуткові касові ордери

4. Податкові накладні, товарно-транспортні накладні

 


Глосарій до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 

 

Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти

України - банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні

монети, які є дійсними платіжними засобами

Готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових

коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні

надходження.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців)

та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані

послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією

продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

- документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових

касових ордерів та інших касових документів.

Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків,

а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей,

касових документів.

Касова книга - документ установленої форми, що застосовується для

здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий

касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі)

готівки з каси.

Касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату

грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних

комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської

продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою

яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції,

звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої

форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та з

фізичними особами, шо пов'язані з прийманням і видачею готівки під час

проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у

відповідних книгах обліку.

Книга обліку - касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга

обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку

розрахункових операцій.

Ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір

суми готівки, шо може залишатися в касі в позаробочий час.

Оприбуткування готівки - проведення підприємствами і

підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень

у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових

операцій.

Переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством

(підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки

відповідного підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі

одержувачу в готівковій формі.

Реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або

програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і

який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу

товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Розрахунковий документ - документ встановлених форми та змісту

(касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ

тошо), шо підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг,

отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти.

Акредитив - договір, шо містить зобов'язання банку-емітента, за яким

цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені

проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний

виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому)

банку здійснити цей платіж.

Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів.

Банк платника / отримувача / стягувача - банк, що обслуговує

платника /отримувача/ стягувача.

Банк-емітент - банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних

паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (розрахункову

чекову книжку).

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з

рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також

перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів,

унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на

паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар - особа, якій призначений платіж або на користь якої

відкрито акредитив.

Заявник акредитива - платник, який подав обслуговуючому банку

заяву про відкриття акредитива.

Інкасове доручення (розпорядження) - розрахунковий документ, що

містить вимогу стягувача (органу державної податкової служби) до банку, що

обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ

визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок.

Обслуговуючий банк (банк, що обслуговує) - банк, у якому

відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює

для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг.

Операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи

- члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на

переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості

здійснюється їх оброблення, передавання і виконання. Тривалість

операційного дня встановлюється банком.

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу

стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує

платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми

коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який

складається з двох частин:

верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату

визначеної суми коштів;

нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі

свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок

отримувача.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить

письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого

рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Чекодавець - підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж

за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство або фізична особа, яка є

отримувачем коштів за чеком.

 

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка відповідає одній з наведених нижче ознак:

• заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

• заборгованість, яку не погашено через недостатність майна дебітора, якого було оголошено банкрутом;

• заборгованість, яка не погашена через брак коштів, отриманих на відкритих аукціонах під час продажу заставленого майна, за умови, що інші юридичні заходи кредитора не привели до стягнення іншого майна;

• стягнення заборгованості стало неможливим у зв'язку з надзвичайними подіями;

• прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які пропали безвісти, прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 378; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ