Операції і розпорядчі документи для складання прибуткових касових ордерів                                                                                                                               


Додаток А .2

Документи, що є підставою для оформлення касових ордерів


Додаток А .3

Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

 

 
Додаток Б

Види рахунків


Додаток Б.1

Форми безготівкових розрахунків


Додаток Б.2

Класифікація дебіторської заборгованості


Додаток В

Види поточної дебіторської заборгованості


Додаток В

Склад іншої поточної дебіторської заборгованості


Додаток В

Документальне оформлення іншої поточної дебіторської заборгованості


Тести до теми 2.3: Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 

1. Хто затверджує ліміт залишу готівки в касі підприємства:

1. Обслуговуючий банк

2. Директор і головний бухгалтер

3. Податкова інспекція

4. Казначейство

5. Касир

Що означає бухгалтерська проводка «Дебет 301 Кредит 375»?

1. Оприбуткування готівки в касу від покупців

2. Оприбуткування готівки в касу від МВО як відшкодування завданих збитків

3. Видача готівки з каси МВО

4. Оприбуткування готівки в касу від підзвітної особи

5. Немає правильної відповіді

3. Якою бухгалтерською проводкою відображають витрати на відрядження головного бухгалтера:

1. Дебет 23 Кредит 372

2. Дебет 372 Кредит 301

3. Дебет 91 Кредит 372

4. Дебет 92 Кредит 372

5. Дебет 39 Кредит 372

4. Якою бухгалтерською проводкою списують грошові кошти з поточного рахунку за нарахованими відсотками:

1. Дебет 681 Кредит 311

2. Дебет 311 Кредит 377

3. Дебет 373 Кредит 311

4. Дебет 684 Кредит 311

5. Дебет 311 Кредит 373

5. В якому регістрі аналітичного обліку ведеться облік касових операцій:

1. Журнал №1

2. Відомість 1.3

3. Відомість 3.1

4. Журнал № 3

5. Звіт касира

6. Кожне підприємства, яке має касу, веде:

1. Дві касові книги: одна в національній валюті, інша – в іноземній валюті

2. Тільки одну касову книгу

3. Може вести декілька касових книг, що обов’язково пронумеровані, прошнуровані і опечатані мастичною печаткою

4. Немає правильної відповіді

7. Видача готівки з каси підприємства підзвітній особі відображається бухгалтерською проводкою:

1. Дебет 301 Кредит 372

2. Дебет 372 Кредит 301

3. Дебет 372 Кредит 311

4. Дебет 377 Кредит 375

8. Передача готівки з каси в банк для видачі заробітної плати відображається бухгалтерською проводкою:

1. Дебет 301 Кредит 311

2. Дебет 311 Кредит 301

3. Дебет 311 Кредит 501

4. Дебет 661 Кредит 311

9. Кого повідомляє банк при відкритті поточного рахунку юридичною особою:

1. Директора

2. Пенсійний фонд

3. Податкову інспекцію

4. Державний орган, який здійснив реєстрацію підприємства

Який документ видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку?

1. Звіт касира

2. Виписка банку

3. Платіжне доручення

4. Чек

11. Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти відображається проводкою:

1. Дебет 372 Кредит 20

2. Дебет 20 Кредит 631

3. Дебет 20 Кредит 377

4. Дебет 20 Кредит 372

5. Дебет 372 Кредит 20

12. Якою бухгалтерською проводкою відображається дохід у вигляді відсотків за векселем:

1. Дебет 373 Кредит 377

2. Дебет 373 Кредит 732

3. Дебет 371 Кредит 373

4. Дебет 373 Кредит 685

13. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження матеріалів за рахунок погашення пред’явленої претензії:

1. Дебет 374   Кредит 311

2. Дебет 374 Кредит 631

3. Дебет 201 Кредит 374

4. Дебет 311 Кредит 374

14. Наведіть правильний зміст наведеної кореспонденції рахунків – «Д661 К 375»:

1. Нараховано зарплату МВО

2. Утримано із зарплати МВО сума податку з доходів фізичних осіб

3. Утримано податок з доходів фізичних осіб із зарплати

4. Утримано із зарплати МВО суму завданої шкоди відповідно до Порядку №116

15. Сумнівним боргом визнається:

1. Прострочена заборгованість з оплати праці

2. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником

3. Кредиторська заборгованість підприємства, яка не погашена в терміни, встановлені договором і не забезпечена відповідними гарантіями

4. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує впевненість її не погашення боржником

16. Нарахування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку відображається такою проводкою:

1. Дебет 361 Кредит 38

2. Дебет 41 Кредит 38

3. Дебет 944 Кредит 38

4. Дебет 38 Кредит 311

17. Відповідно до якого принципу в балансі відображається дебіторська заборгованість:

1. Автономності

2. Обачності

3. Нарахування

4. Єдиного грошового вимірника

18. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за:

1. Первісною вартістю

2. Сумою резерву сумнівних боргів

3. Чистою реалізаційною вартістю

4. Залишковою вартістю


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 653; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ