ДОКУМЕНТАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ТЕСТИ

 

1. Залежно від інтересів та потреб користувача розрізняють три основні підходи до поняття «інформація»:

2. Якою властивістю інформації забезпечується процес пізнання нового, невідомого за умови відсутності або недостатності інформації про нього:

3. Яким документом визначено, що: «інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація і документ повинні розглядатися як основний предмет інформаційних відносин»:

4. Яким чином у життєдіяльності людини поняття «інформація» і «документ» пов'язані між собою?:

5. Офіційне визначення поняття "інформаційний ресурс" закріплено Законом України:

6. Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності − це:

7. Одномовний тлумачний або тематичний словник, який прагне максимально охопити лексику даної мови − це:

8. Систематика це:

9. Система − це:

10. Інформаційна система − це:

11. Державна система документаційного забезпечення управління (ДСДЗУ) – це:

12. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (УСОРД) – це:

13. Економічна інформація − це:

14. Класифікація об’єктів номенклатур здійснюється для:

15. Метою кодування в комп’ютерних технологіях є:

16. Основні системи кодування − це:

17. Бібліотечно-інформаційний ресурс − це:

18. Інформаційно-комунікаційна система (ІКС) − це:

19. Номенклатура справ − це:

20. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) − це:

21. Система документування – це:

22. Масив документів – це:

23. Автоматизована інформаційна система – це:

24. Автоматизоване робоче місце працівника докумен­та­цій­ної служби – це:

25. Експертиза документів – це:

26. Єдина державна система діловодства – це:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 І. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Державний класификатор управлінської документації (ДК 010 - 98). – К.: Держстандарт. – 1998.

2. Державна уніфікована система документації. Формуляр- зразок. Вимоги до побудови. ДСТУ 3844-99. – К.:, Держстандарт, 1999.

3. ЕСКД. Справочное пособие. – М.: Гостандарт, 1989. – 350 c.

4. Закон Украины “О системе налогообложения” // Бизнес. – 1998 – № 37.

5.  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Галіцьки контракти. – 1999. – № 36 – С.55-58.

6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”//Вісник податкової служби України. – 2000. – № 17/18. – С. 15-66.

7. Про затвердження Плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 № 29 // Дебет-Кредит. – 2000. – № 4. – С.5-98.

8. Закон України “Про підтвердження відповідальності” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 108.

9. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”//Урядовий кур’єр. – 2001 – 16 травня.

10. Закон України “Про порядок погашення забов’язань платніків податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 лютого.

11. Закон України “Про стандартизацію” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 108. – 20 червня.

 

ІІ. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

12. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс.– Львів: НУ ЛП, 2003. – 150 с.

13. Згуровський М.З. та ін. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2000. – 256 с.

14. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник – К.: Знання, 2000 – 460 с.

15. Ситнік В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Учб. посібник – К.: КНЕУ, 2001. – 328 c.

16. Степанов Е.А., Корнеев И.К. Информационная безопасность и защита информации: Учеб.пособ.–М.: ИНФРА, 2001. – 304 с.

17. Столяров Ю.Н. Документний ресурс: Учеб.пос. – М.: Из-во Либерия, 2001. – 152 с.

 

ІІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

18.  Бизнес-планирование: Учебник/Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика., 2000 – 672 с.

19.  Горицька Н. Типові проводки бухгалтерського обліку за новим планом рахунків.// Дебет-кредит. – 2000. – № 13. – С. 11-43.

20.  Портер Д., Марквист А. Microsoft ® Project 2000. – М.: изд.”Лори”, 2001. – 642 с.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ВНЕСЕНІ У ВИЗНАЧЕНІЙ ФОРМІ В СИТУАЦІЙНИЙ ТЕСТ)

СИТУАЦІЙНІ ТЕСТИ

1. В організації діють 8 структурних підрозділів. При цьому передбачається створення ще 4-х.

Для індексування структурних підрозділів у номенклатурі справ організації необхідно передбачити кількість розрядів для їх кодових позначень:

a) 1.

b) 2.

c) 8.

d) 4.

2. В системі документообігу організації обертається 265 документів 15 видів. За номенклатурою справ документи розподілені між 8 структурними підрозділами організації. Для індексування документів у номенклатурі справ організації необхідно передбачити кількість розрядів для їх кодових позначень:

a) 265.

b) 2.

c) 18.

d) 8.

3. В системі документообігу організації обертається 265 документів 15 видів. За номенклатурою справ документи розподілені між 8 структурними підрозділами організації.

Для індексування документів у номенклатурі справ організації необхідно передбачити кількість розрядів кодового позначення документів за їх належністю до різних структурних підрозділів:

a) 15.

b) 3. 

c) 18.

d) 8.

4. Обрати правильний варіант по ситуації.

У структурному підрозділі організації впроваджується АРМ спеціаліста.

Для розробки техно-робочого проекту створюється група у складі:

a) керівник організації, керівник структурного підрозділу, спеціаліст-розробник.

b) керівник структурного підрозділу, спеціаліст-розробник, спеціаліст робочого місця.

c) керівник структурного підрозділу, спеціаліст-розробник, усі спеціалісти структурного підрозділу.

d) керівник організації, керівник структурного підрозділу, спеціаліст-розробник, усі спеціалісти структурного підрозділ.

 

5. Обрати правильний варіант по ситуації.

Важливою складовою інформаційного забезпечення автоматизованих систем є ма­шин­на інформаційна база, за складом якої можна розрізняти АІС та АДІС.

Варіант обрати за рисунком:

 

 


a) 1.

b) 2.

6. В автоматизованих документальних інформаційних системах, які є системами специфічного виду і компонентами функціональної частини яких є сукупності документів та їх обіг, крім типових для автоматизованих інформаційних систем, мають місце специфічні тех­нологічні операції, обумовлені нормативними документами та стан­дар­тами з діловодства.

Варіант обрати за рисунком:

 


Рисунок 1

.

Рисунок 2

a) 1.

b) 2.

7. Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає від­повідний державний стандарт (ГОСТ 34.601 - 90).

Цей стандарт розрізняє стадії створення інфор­маційних систем у кількості:

a)    1) формування вимог до АІС. 2)  розробка концепції АІС. 3)технічне завдання. 4) ескізний проект. 5) технічний проект. 6) робочий проект. 7) введення в експлуатацію. 8) супроводження АІС.

b)   1) розробка концепції АІС. 2) технічне завдання. 3) ескізний проект. 4)  технічний проект. 5)  робочий проект. 6) введення в експлуатацію. 7) супроводження АІС.

8. Інформаційні пошукові системи (ІПС) діляться на:

a)документальні. b) факто­графічні. c)логічні.d)комплексні.

Обрати вірну відповідність визначень типам ІПС, якщо відомі такі визначення: 

1) ІПС, які на інформаційні запити видають адреси зберігання пошукових образів, оригінали і копії документів з необхідною інформацією.

2) ІПС які у відповідь на введені в них інфор­маційні запити безпосередньо видають відповідні фактичні дані (структурний склад, формули, характеристики матеріалів тощо).

3) ІПС, які видають на запит не лише введену раніше інформацію, але, якщо необхідно, виконують логічну переробку цієї інформації для одержання нової, що у систему не вводилась.

4) ІПС, які містять сукупність елементів документаль­них, фактографічних і логічних ІПС:

a)   a-2, b-4, c- 3, d-1.

b) a-3, b-2, c- 1, d-4.

c) a-1, b-3, c- 2, d-4.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

ТЕСТИ

Рівень 1

1.   Електронний документообіг– це:

2. Дайте коректне визначення поняття «система електронного документообігу» – це:

3. Інформатизація органів державної влади визначається як:

4. Метою інформатизації органів державної влади є:

5. Знайти правильне визначення терміну документаційне забезпечення управління»:

6. Юридична сила електронного документа забезпечується

7. Електронний цифровий підпис – це:

Рівень 2

8. Інформаційна модель організації – це:

9. В організації обсяг документообігу складає 30-40 тис. документів на рік. Яку організаційну форму служби документаційного забезпечення в ній потрібно застосувати?

10. В організації документообіг здійснюється з допомогою програмного продукту «1С:Документообіг ПРОФ». В певний термін потрібно виконати доручення, в якому перевірити зауваження по договору з юридичної точки зору. В цьому випадку учасниками бізнес-процесу є:

11. В організації документообіг здійснюється з допомогою програмного продукту «1С:Документообіг ПРОФ». Потрібно підготувати список видів документів в організації за структурними підрозділами. Який бізнес-процес потрібно застосувати?:

12. В організації документообіг здійснюється з допомогою програмного продукту «1С:Документообіг ПРОФ». З метою конфіденційності потрібно обмежити доступ до внутрішніх документів виду «Кадрові документи». Для цього потрібно виконати наступні дії:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гречко А.В. Основи електронного документообігу: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: 2006. – 156 с.

2. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання, 2004. – 459 с.

4. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001.

5. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута, 2004. – 184 с.

6. Смирнова Г.Н. Руководство по изучению дисциплины «Электронные системы управления документооборотом» – М.. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. 2003. – 24 с.

7. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.

ІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

8. Гречко А.В. Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу: Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова – К.: 2006. – 19 с.

9. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2001.– 184 с.

10. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф., 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.). – М.: 2000. – 238 с.

11. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2004. – 212 с.

12. Комышев А.П. Основы документационного обеспечения управления: Учебное пособие для экономистов, бухгалтеров, аудиторов и менеджеров. – М.: «Дело и Сервис», 2000. – 223 с.

13. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи/Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: 2000. – 162 с.

14. Прохоров А., Куциняк Д. Документооборот и его программное обеспечение// Компьютер пресс. –2005. – №1.

15. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: Практическое пособие.– М.: Издательство РДЛ, 2000. – 400 с.

16. Система электронного документооборота для среднего и малого бизнеса// Компьютер пресс. –2006. – №1.

17. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні

кафедри інформаційної діяльності в економічних системах

Протокол від 21 жовтня 2009 р. №3

 

Завідувач кафедри 

д.е.н., проф.                                                                                М.В. Макарова

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 426; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ