АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇТЕСТИ

Рівень 1

1. Аналітико-синтетична переробка інформації (та документів) –це:

2. Інформаційний документ  – це:

3. Згортання інформації може бути:

4. Семантичне згортання передбачає:

5. Синтез – це:

6. Бібліографічний документ це:

7. Реферативний документ –це:

8. Оглядовий документ це:

9. За рівнем узагальнення інформації розрізняють:

10. Поділ документів на первинні і вторинні є:

11. Видову структуру вторинних документів сформовано для:

12. До інформаційно-пошукових систем (ІПС) відносяться:

13. З первинного документа беруть потрібні користувачам відомості про його зміст і формальні ознаки й на цій основі складають :

14. Яка обробка являє собою процеси перетворення інформації, що міститься в первинному документі, з метою створення вторинних документів?

15. Бібліографічний опис – це:

16. Бібліографічний опис має бути:

17. Бібліографічний опис є складовою:

18. Бібліографічний опис складається з:

19. Реферат – це:

20.Найдавніша бібліотека була розташована в:

21. Найбільша бібліотека Стародавнього Світу:

22. Перша відома бібліотека на Київській Русі була заснована:

23. Рукописні книги в Середньовіччі:

24. Протягом яких століть тривав розвиток книговидавничої справи:

25. В якій країні в 1809 р. було складено першу друковану інструкцію зі складання книгоописів:

26. Як звали одного з перших німецьких бібліографів:

27. Якою іншою інформаційно-пошуковою мовою можна висловити зміст документа?

28. За призначенням бібліотеки поділяються на:

29. Інформаційна продукція – це:

30. Реферативний виклад – це:

31. Процес реферування – це:

Рівень 2

 

32. В якому році було видано “Правила для складання каталогів імператорської Публічної бібліотеки з азбучного порядку”:

33. Ким було видано у 1859 р. інструкцію для ши­рокого кола громадських бібліотек Росії:

34. Користувачі бібліотек зобов’язані :

35. Які з цих видів належать до видів наукової обробки документів?

36. Визначення класифікаційного індексу документа відповідно до його змісту – це:

37. Найважливіша функція бібліографічного опису:

38. До основних функцій бібліографічного опису належить:

39. Для реалізації функцій бібліографічний опис має задовольняти такі вимоги:

40. Найважливішою вимогою бібліографічного опису є:

41. Одним із головних питань теорії та практики складання бібліографічного опису є питання про його:

42. Потреба складати описи документів виникла:

43. Хто створив першу з відомих бібліографічних праць – “Таблиці тих, що уславилися з усіх галузей знань, і того, що вони написали у 120 книгах”:

44. Методика складання бібліографічного опису поділяється на:

45. Книга може мати або не мати:

46.Основною сферою складання рефератів є:

47.Одними з основних функцій реферату є:

48. За глибиною розкриття змісту реферати поділяють на:

49. За кількістю охоплених джерел реферати можуть бути:

50. Незалежно від виду реферат має три основні частини:

51. За призначенням реферати можна поділити на:

52. За формою реферати розрізняють:

53. У Росії перші спроби організувати реферативну справу зробив:

54. Суть індексування полягає у:

55. Першою спробою створити єдине реферативне видання для відображення літератури з природничих і філософських наук було здійснено у Франції:

56. З 1951 р. починає виходити “International political science abstract” за ініціативою:

57. Екстрагування – це:

58. Методами складання текстів реферата є:

59. Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на:

60. Споживачем інформації може бути:

61. До сфери наукової обробки документів входить:

 

Рівень 3

62. До формату публікацій відносяться:

63. Приватизації не підлягають бібліотеки, що є:

64. Методика складання бібліографічного опису – це:

65. Операції наукової обробки документів:

66. Перші реферативні журнали були створені для:

67. Залежно від чого розрізняють макроаналітичне і мікроаналітичне згортання?

68. Бібліотеки ліквідуються за рішенням:

69. До державного реєстру національного культурного надбання України включаються:

70. Документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного надбання України :

71. Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати документи віднесені до:

72. Референт-аналітик має володіти:

73. Розрізняють три основних види читання, застосовуваних у процесі реферування:

74. Методику позиційного анкетного реферування найчастіше застосовують:

75. Із застосуванням методики адаптивного анкетного реферування складають:

76. Інтелектуальне реферування – це:

77. Інформаційну продукцію широко використовують в таких сферах:

78. Інформаційна продукція як складова маркетингової інформаційної системи сприяє:

79. Інформаційна діяльність як один з видів докумен­тованої інформації підлягає загальній класифікації документів, заведеній у документознавстві:

80. Методика підготовки інфор­маційних (вторинних) документів:

81. Вихідним для створення інформаційного документа є:

82. Реферативні документиподіляють на різновиди за таки­ми ознаками:

83. Предметом аналізу огляду є:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1.ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

2. ГОСТ 7. 82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. .

3. ГОСТ 7.0-84 СИБИД. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.

4.  ГОСТ 7.11-78 (СТ СЭВ 2012-79) СИБИД. Сокращение слов словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании.

5.  ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

6. ГОСТ 7.56-89 СИБИД. Издания. Международная стандартная нумерация серийных изданий.

7.  ГОСТ 7.59-90_ Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации // Стандарты по библиотечно- информационной деятельности [текст]/сост. Т.В.Захарчук, ОМ. Зусман. –СПб., 2003. – С 258-267.

8. ГОСТ 7.61-90 СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.

9.  ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию.

10.  ГОСТ 7.77-98 СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.

11.  ГОСТ 30671-99 (ИСО 5963-85) Информация и документация. Обследование документа, установление его предмета и отбор терминов индексирования. Общая методика.

12.  ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования.

13.  ГОСТ 7.23-80 СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление.

14.   Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України, 2000.

15.  ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

16.  ДСТУ 5034:2008 Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.

17.  ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.

18.  ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

19.  ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг.

20.  ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серійних видань (ISO 3297:1998, NEQ).

21.  ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ, ISO 7275:1985, NEQ).

22.  ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 ССІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT).

23.  ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94.

24.  ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

25.  ДСТУ ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85) (ГОСТ 7.59-2003) ССІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації.

26.  ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

27.  ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ).

28.  Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”//Відомості Верховної Ради України. –1995. – 14 лютого. – С.121-131.

29. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С.650.

30. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 33. – С. 843-851.

31.   Межгосударственный стандарт. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1-2003 //Б-ка и закон. – М.: 2005. –Вып. 18. – С. 322-381.

 

ІІ. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

32.  Алешин Л. И. Методы аналитической обработки данных: учебно-практическое пособие / Л. И. Алешин, Ю. С. Гузев – М.: Литера, 2008. – 144 с.

33.  Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації: методичний посібник для працівників мережі освітянських бібліотек України Уклад. В.І. Лутовинова. – Харків:, 2003. – 44 с.

34.  Блюменау Д.И. Информационный анализ / синтез для формирования вторичногго потока документов: учеб.пособие/Д.И.Блюменау. – СПб., 2002. – 235 с.

35.  Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення / Національна академія держ. управління при Президентові України Харківський регіональний ін-т. – Х.: Видавництво «Магістр». – 2004.

36.  Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации: учеб. /Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева. – М.: Гранд-Фаир, 2007. – 400с.        

37.  Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа: учеб.-метод. пособие/Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова. Под науч. ред. Ю. Н. Столярова. – М.: Либерея, 2003. – 208 с.

38.  Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 240с.

39.  Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник. 4-е изд., испр. – К.: О-во „Знання”, КОО, 2003. – 460 с.

40.  Кушнаренко Н.М., Удалов В.К.. Наукова обробка документів: підручник. 4- вид. – К.: «Знання», 2006.–331с.

41. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания / А.Э. Мильчин Л.К. Чельцова – 2-е изд. ипр. и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 2003.

42.  Морозов А.О. Косолапов В.Л. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу. – К.: Наукова думка. – 2002.

43.  Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту. – 2001.

44.  Редакторская подготовка изданий: Учебник / Под ред. С.Г. Антоновой. – М.: МГУП. – 2002.

45.  Свердан М.М.: Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Чернівці.: «Рута», 2006.– 352с.

46.   Соляник А.А.Документні потоки та масиви: навч. посіб. / А.А.Соляник. – Харк.держ.акад.культури. – Х.:ХДАК, 2000. – 112с.

47.  Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учеб. пособие для студ. вые. учеб. зав. – М.: Либерия, 2001. – 152 с.

48.  Сукиасян Э. Р. Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации: организация и технология использования: методические рекомендации / Э. Р. Сукиасян. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. – 96 с.

 

ІІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

49.  Алешин Л. И. Поиск документов: анализ и новые возможности // Библиография. – 2002. – № 4. – С. 14-22.

50.  Блюменау Д. И. Индикаторный метод компьютерного свертывания в процессе обучения аналитико-синтетической переработке информации // Науч. и технич. б-ки. – 2001. – № 12. – С. 29-42.

51.   Брежнева В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий: учебно-практическое пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина; Санкт- Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – 2-е изд. – СПб.: Профессия, 2006. – 303 с.

52.  Воройский Ф. С. Аналитическая обработка документов для обеспечения научных исследований и разработок // Науч. и технич. б-ки. – 2006. – № 2. – С. 23-32.

53.  Голоднова Н. Средние таблицы ББК. Организация, методика, технология использования // Б-ка. – 2006. – № 11. – С. 63-66.

54.  Голубева Е. И. Как работать с печатными изданиями. Памятка-консультация для старшеклассников // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 24-28. 

55.  Зевайкин А. Н. Об одном подходе к кластеризации текстовых сообщений с разбиением на абзацы // Информ. технологии. – 2005. – № 5. – С. 16-20. Коршевер Ф. А. Опыт работы со средними таблицами ББК в научной библиотеке Новосибирского государственного университета // Библ. ресурсы региона. – Новосибирск, 2005. – С. 66-70.

56.  Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. 2003. – Вип. 11. – С. 110-115.

57.   Ларин М. Управление документацией: теория и практика // Делопроизводитель. – 2001. – №1. – С. 33-37.

58.  Мамыкин И. П. Дайджест как вид текста (опыт философского анализа) // Вестн. Белорус, гос. эконом, у-та. – 2004. – № 3. – С. 77-81.

59.  Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна». – 2003.

60.   Полякова Л.П. Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою): Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2004.

61.   Румянцева С. А. Информационное обеспечение деятельности руководителя. Реферирование // Справ, секретаря и офис-менеджера. – 2007. – № 1. – С. 20-25.

62.  Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К.: 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К.: 2004. – С. 12-15.

63.  Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы // Информационные ресурсы России. – 2001. – №2. – С. 14-21.

64.  Справочник библиографа / Науч.ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – С-Пб: Профессия, 2002. – 528с.

65.  Сукиасян Э. Р. Всероссийское совещание по вопросам ББК : (подготовка, проведение, результаты) // Науч. и технич. б-ки. – 2007. – № 4. – С. 100-114.

66.  Сукиасян Э. Р. Средние таблицы в библиотеках образовательных учреждений // Б-ки учеб. заведений. – 2007. – № 3. – С. 32-38.

67.  Сукиасян Э. Р. Статус классификационной системы // Мир библиогр. – 2004. – № 4. – С. 36-39.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 214; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ