ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ(ВНЕСЕНІ У ВИЗНАЧЕНІЙ ФОРМІ В СИТУАЦІЙНИЙ ТЕСТ)

 

1. Обрати вірний варіант усунутих недоліків в оформленні нижченаведеного списку літературних джерел, використовуючи такі дані:

1. Анодина Н. Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н. Н. Анодина. — 2-е изд., испр. — Москва : Омега-Л, 2007. — 104 с.

2. Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства // Iсторичний журнал. - 2008. - N5. - С.62-72.

3. Беспянська Г. Експертиза цiнностi документiв: науково-практичнi засади // Довiдник кадровика. - 2008. - N5. - С.79-81.

4. Гончарова Н.I. Документацiйне забезпечення менеджменту: Навч. посiбник / Гончарова Н.I.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 260.

5.  Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi [Текст] + [Електрон. ресурс] // Збiрник систематизованого законодавства. - 2008. - вип.2. - С.27-28. - Спосiб доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ.

6. Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) - базовий документ економiчної безпеки фiрми + [Електрон. ресурс] // Iнтелектуальна власнiсть. - 2006. - N3. - С.33-35. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

7. Палеха Ю.I. Органiзацiя загального дiловодства [Текст] : зi зразками сучасних дiлових паперiв : навч. посiбник / Ю.I. Палеха . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : Лiра-К , 2009. - 458 с. - (Культура дiловодства

8. Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N3. - С.36-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ .

2. Вибрати вірну систематизацію наведених у попередньому завданні джерел за такими основними видами: монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, нормативні джерела інформації, Інтернет-ресурси або ресурси внутрішньої локальної мережі університету.

3. Обрати вірний варіант усунутих недоліків в оформленні нижченаведеного списку літературних джерел, використовуючи такі дані:

1. Асєєв Г. Управлiння сучасним документообiгом: теорiя, структура, методи / Асєєв Г. // Вiсник книжкової палати. - 2004. - N5. - с.32-36

2. Дiденко А.Н. Сучасне дiловодство: Навч. посiбник + [Електрон. ресурс]. – 2-е вид., перероб. i доп. - К.: Либiдь, 2000. - 384 с. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зала ПУЕТ.

3. Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi [Текст] + [Електрон. ресурс] // Збiрник систематизованого законодавства. - 2008. - вип.2. - С.27-28. - Спосiб доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ.

4. Комова М.В. Діловодство. Друге видання / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, "Алерта", "Тріада плюс", - 2007. - 220 с

5. Кадрова практика та дiловодство на пiдприємствi // Кадровик. - 2008. - N5. - С.78-84

6. Пахчанян А. Технології електронного документообігу + [Електрон. ресурс] / Пахчанян А. // Комп'ютерний огляд. - 2009. - N2. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

7.  Рожелюк Органiзацiйнi основи документування операцiй та дiловодства в пiдприємствах / Рожелюк В.М. // Економiка АПК. - 2005. - N9. - С.87-93.

8. Романюха О. Кадрове дiловодство у приватного пiдприємця // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N50. - С.72-74

4. Вибрати вірну систематизацію наведених у попередньому завданні джерел за такими основними видами: монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, нормативні джерела інформації, Інтернет-ресурси або ресурси внутрішньої локальної мережі університету.

5. Обрати вірний варіант усунутих недоліків в оформленні нижченаведеного списку літературних джерел, використовуючи такі дані:

1. Анодина Н. Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н. Н. Анодина. — 2-е изд., испр. — Москва : Омега-Л, 2007. — 104 с.

2. Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства // Iсторичний журнал. - 2008. - N5. - С.62-72.

3. Беспянська Г. Експертиза цiнностi документiв: науково-практичнi засади // Довiдник кадровика. - 2008. - N5. - С.79-81.

4. Гончарова Н.I. Документацiйне забезпечення менеджменту: Навч. посiбник / Гончарова Н.I.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 260.

5. Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi [Текст] + [Електрон. ресурс] // Збiрник систематизованого законодавства. - 2008. - вип.2. - С.27-28. - Спосiб доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ.

6. Іванова Т.В. Дiловодство в органах державного управлiння та мiсцевого самоврядування. Навч. посiбник / Т.В. Iванова; Л.П. Пiддубна. - К.: Центр навчальної лiтератури, 2007. - 360 с.

7. Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) - базовий документ економiчної безпеки фiрми + [Електрон. ресурс] // Iнтелектуальна власнiсть. - 2006. - N3. - С.33-35. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

8.   Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N3. - С.36-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ .

6. Вибрати вірну систематизацію наведених у попередньому завданні джерел за такими основними видами: монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, нормативні джерела інформації, Інтернет-ресурси або ресурси внутрішньої локальної мережі університету.

7. Обрати вірний варіант усунутих недоліків в оформленні списку літературних джерел, використовуючи такі дані:

1. Анодина Н. Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н. Н. Анодина. — 2-е изд., испр. — Москва : Омега-Л, 2007. — 104 с.

2. Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства // Iсторичний журнал. - 2008. - N5. - С.62-72.

3. Блощинська В.А. Сучасне дiловодство: Навч. посiбник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 320 с.

4. Дiденко А.Н. Сучасне дiловодство: Навч. посiбник + [Електрон. ресурс]. – 2-е вид., перероб. i доп. - К.: Либiдь, 2000. - 384 с. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зала ПУЕТ.

5. Заболотна С. Загорецька О. Кадрова практика та дiловодство на пiдприємствi // Кадровик. - 2008. - N4. - С.73-74

6. Комова М.В. Діловодство. Друге видання / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, "Алерта", "Тріада плюс", - 2007. - 220 с

7. Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) - базовий документ економiчної безпеки фiрми + [Електрон. ресурс] // Iнтелектуальна власнiсть. - 2006. - N3. - С.33-35. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

8. Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N3. - С.36-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ .

8. Вибрати вірну систематизацію наведених у попередньому завданні джерел за такими основними видами: монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, нормативні джерела інформації, Інтернет-ресурси або ресурси внутрішньої локальної мережі університету.

 

 

АРХІВОЗНАВСТВО

ТЕСТИ

Рівень 1

1. Що таке архів?

2. Що таке архівознавство?

3. Що означає термін «реєстр»?:

4. Сукупність основоположних принципів організації архівної справи, способів і технологій її ведення, що забезпечують цілісність та координацію функціонування архівних установ, це:

5. На які дві головні групи поділяються архівні установи за принципом побудови і характером управління:

6. Сукупність архівних установ, розташованих на певній території, має назву:

7. Архів, створений на певному підприємстві, наприклад, на Полтавському тепловозоремонтному заводі, відноситься до:

8. Найдавніші писемні документи Київської Русі називалися:

9. Перші архіви в Україні з’явилися:

10.  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (м. Київ) скорочено називається:

11.  Хто з нижче вказаних відомих українських діячів займався збиранням старовинних документів?:

12.  Державний обласний архів підпорядковується:

13.  Біля витоків української архівістики стояли такі вчені:

14.  Охоронця архівних матеріалів, працівника архіву називають:

15.  Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи є :

16.  Для документів на паперових носіях одиницею зберігання в архіві є:

17.  Яка установа дає дозвіл на тимчасове вивезення архівних документів за межі України?

18.  На який термін видається дозвіл відвідувачам для роботи у читальному залі архіву?

 

Рівень 2

 

19.  Як називається спеціальна історична дисципліна про шляхи і засоби пошуку архівної інформації ?

20.  Спеціальна соціологічно-консалтингова служба, яка займається  забезпеченням зв’язків архівних установ та споживачів архівної інформації, створенням ринку архівних послуг і визначенням вартості інформаційної роботи називається:

21.  З яких двох комплексів складається архівна україніка?

22.  Реституція української архівної спадщини це :

23.  Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті міністрів, що опікується питаннями реституції, була створена:

24.  Виберіть правильну відповідь: НАФУ – це:

25.  Автоматизація інформаційної системи архівної справи в Україні почалася:

26.  До відомих українських архівістів належав:

27.  Архівні документи, пов’язані з Україною, що зберігаються за її межами, називаються:

28.  Зібрання документів, здійснене однією особою, називається:

29.  Спілка архівістів України була заснована:

30.  Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» датується:

31.  День працівників архівних установ України святкується з :

32.  Відомим полтавським архівістом наприкніці ХІХ – на початку ХХ ст. був:

Рівень 3

 

33.  Автором «Записок про Полтаву та її пам’ятники» є відомий полтавський збирач старовинних документів:

34.  За наказом кого архів Запорізького Коша після ліквідації Січі був     вивезений до Петербурга?:

35.  Централізація державного управління архівною справою почалася:

36.  Архівні збірки найвпливовіших у Гетьманщині родин, зокрема  Кочубеїв, Милорадовичів, Полуботків, мали назву:

37.  Восени 1917 р. Бібліографічно-архівний відділ при Генеральному Секретаріаті було створено за ініціативою:

38.  Архіви України з початком гітлерівської агресії вивозили:

39.  Система партійних архівів з’явилася в Україні:

40.  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України має назву:

41.  Що вважається єдиною підставою для включення документів до НАФ України?

42. Державний архів за правління Б. Хмельницького знаходився у гетьманській столиці:

43. Після ліквідації Запорізької Січі архів Коша Запорізького за наказом імператриці Катерини ІІ вивезли до:

44. Хто опікувався козацьким архівом у період Гетьманщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.)?:

45. У якому столітті був започаткований архів Коша Запорізької Січі?

46. Полтавська Вчена архівна комісія (ПВАК) була створена у:

47. Широке коло дослідників минувшини (І. Павловський, Л. Падалка,    П. Пархоменко, В. Василенко, В. Щепотьєв, М. Астряб та ін.) входили до складу:

48. Акти, видані від імені литовського князя в 14–16 ст., зосереджувалися в архіві, відомому під назвою:

49. Відомий козацький літописець та збирач козацьких документів Самійло Величко народився:

50.    Відомим полтавським архівістом наприкніці ХІХ – на початку ХХ ст. був:

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 I.ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. ГСТУ 55.001-98 Галузевий стандарт України, документи х паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.

2. Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду / Постанова Кабінету Міністрів України від. 16.11.2002 р. №1739.

3. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.

4. ДСТУ 4331:2004. правила описування архівних документів.

5. Закон України “Про державну таємницю” // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К.: 1996. – С 83-97.

6.  Закон України «Про інформацію» // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С.650.

7. Закон України “ Про наукову та науково-техничну експертизу”// Питання архівного будівництва в будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К.: 1996. – С. 110-123.

8. Закон України “Про Національній архівний фонд та архівні установи” [зі змінами]// Відомості ВР України. – 2002.–№11.– С.81.

9.  Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів. – К.: 1997.

10.Перелік типових документів, що утворюються в діяльності Національного банку України, установ и організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням термінів зберігання. – К.: 1996.

11.Положення про Державний комітет архівів України: Затв. Указом Президента України від 22 березня 2000 року № 486/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – C. 454.

12.Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Затв. наказом Державного комітету архівів України від 25.04.2005 р.№49.

13. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадян: Затв. наказом Державного комітету архівів України від 24.11.2005 р. №139.

14. Порядок проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду/ Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 р. №1649.

15. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: Затв. наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. №407/5598.

10. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего союза ССР // Архіви України. – 1992. – № 1-3. – С.4-5.

11. Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організацій: затв.наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 р. №58.

 

ІІ. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

16.Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів України // За заг.ред.: Я.С. Калагура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002.

17.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 2-е вид. – К.: А.С.К.: 2000. – 173 с.

18.Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: 2000.

19.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов.– К.: Либідь, 2000.– 284 с.

20.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів. – Х.: Торсінг, 2001.– 384 с.

21.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Х.: 2004.

22. Елизаветина Т.М.: Денисова М.В. Делопроизводство на компьютере. – М.: Кудиц-образ, 2001. – 251 с.

23. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Львів, 2003. – 167 с.

24. Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002): Бібліограф. покажчик. – Львів, 2003. – 110 с.

25. Кушнаренко Н.Н.Докуметоведение: Учеб.– 2-е изд., перераб. и доп.– К.: Знання, 2000.– 459 с.

26. Организация работы с документами. Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Документоведение и информационное обеспечение управления" и "Менеджмент". – М.: 1998.

27.Палеха Ю.I. Органiзацiя загального дiловодства: зi зразками сучасних дiлових паперiв: навч. Посібник. – К.: Лiра-К, 2009.

28.Палеха Ю.І. Управлінське документування. В 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Європ. ун-т, 2001–2002.

29. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П.Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К.: Либідь, 2002.– 240 с.

30. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001.– 131 с.

31. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. – 4-те вид., випр. – К.: МАУП, 2001.– 256 с.

32.Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. – К.: А.С.К.: 2000.– 416 с.

33. Суд. Зразки документів ( Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посіб. Упоряд. І.А. Куян. – К.: Оріяни, 2000.–172 с.

34. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408с.

35. Чикалова С.Ф., Яковенко В.Я. Архівознавство: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 170 с.

 

ІІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

36. Боряк Г.В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Архіографічна україніка" Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. – К.: 2005. – 347 с.

37. Городенська К.Г. Функціональні зони сполучників в українській науковій мові // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. Праць. Вип. 4. – К.: 2005. – С. 7-13.

38.Делеган М. Проблемі реституції документів в умовах Закарпаття // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.1. – К.: 2006. – С 28-29.

39. Калакура Я.С. Сучасна концепція архівознавчої освіти// Українське архівознавство: історія, сучасний стан і перспективи. Ч.1. – К.: 2007. – С. 42-47.

40.Ляхоцький В.П, Основні напрями діяльності УДНДІАСД// Студії з архівної справи та документознавства. – 2005. – Т. 1. – С. 4-12.

41.Метальникова Н.Проблеми комплектування архівів фондами грамадьских об'єднань у сучасній Україні// Студії з архівної справи та документознавства. – Т.2.–К.: 2005. – С. 25-29.

42. Московченко Н.З історії створення центральних та місцевих архівів України // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.10.–К.: 2007.–C.7-11.

43. Кисельов І.М. Про автоматизировану інформаційну систему архіву// Студії з архівної справи та документознавтва: – Т. 2 – К.: 2005. – С. 29-33.

44. Методика грошової оцінки документів Національного архівного фонду: Затв.наказом Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28.03.2005 р. №34/683.

45.Методичні рекомендації щодо порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та укладання списків / Державний комітет архівів України. Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства . – К.: 2005.

46.Пилипенко О. Делопроизводство сквозь призму ИТ // CHIP. – 2004. – № 1. – С.66-71.

47.Селіверстова К. До проблеми впровадження у практику ISAD/G - 1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем // Студії з архівної справи та документознавства: Т. 2–К.: 2004. – С 123-127.

48.Сельченкова С. Особливості укладання відомих переліків документів зі строками зберігання // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.9.–К.: 2007. – C.50-73.

49.Філіпова Л. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 4. – С. 15-18.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕСТИ

Рівень 1

1. Менеджмент як система включає:

2. Структура управління це:

3. На підприємстві можливо виділити наступні рівні менеджменту:

4. Яка школа розробила основні принципи менеджменту:

5. Основні функції, які виконує менеджер в організації:

6. Залежно від ієрархічних рівнів управління менеджерів поділяють на:

7. Менеджер низового рівня менеджменту забезпечує:

8. Менеджер вищої ланки менеджменту забезпечує:

9. Види управлінських працівників:

10. Це – взаємостосунки не між окремими посадами, а між окремими індивідами. Про який тип взаємозв’язків в організації йде мова:

11. Розміщення частин цілого від вищого до низового. Про який елемент проектування організації йде мова:

12. Працівник після закінчення вищого навчального закладу влаштувався на роботу в організацію. Трудову книжку йому повинні оформити впродовж:

13. Яким категоріям працівників за чинним законодавством встановлена скорочена норма робочого часу:

14. За місцем у менеджменті управлінську документацію поділяють на:

15. Стиль керівництва, що характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільного прийняття рішень і виконання завдань, називається:

16. За допомогою інформаційної системи здійснюється процес обміну інформацією між суб’єктами та об’єктами управління. Яку назву в управлінській термінології має цей процес:

17. Це – такий стиль керівництва, при якому нав’язується своя воля підлеглим, виявляється висока ступінь централізації повноважень, і підлеглі позбавляються свободи у прийнятті рішень. Про який стиль керівництва йде мова:

18. Це – процес обміну ідеями, інформацією, що веде до взаєморозуміння. Про який елемент процесу менеджменту йде мова:

Рівень 2

19. Це – впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Про який елемент внутрішнього середовища організації йде мова?

20. Лідерство — це категорія менеджменту, яка визначається як:

21. Які існують підстави для припинення трудового договору:

22. Засіб передавання інформації - це складовий елемент комунікаційного процесу, який має назву:

23. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника і отримувача інформації?

24. Слоган певного стилю управління такий: “Намагатися не афішувати і уникати конфлікту”. Про який стиль управління конфліктом йде мова:

25. Це – спосіб, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль всіх членів організації для досягнення загальної цілі. Про яку функцію менеджменту йде мова:

Рівень 3

26.  Визначте послідовність і складіть схему процесу мотивації діяльності людей (1 – усунення потреб; 2 – визначення напрямку дій; 3 – виникнення потреб; 4 – здійснення дій; 5 – одержання винагородження за здійснення дій; 6 – пошук шляхів усунення потреб):

27.  Визначте послідовність процесу контролю: 1 – встановлення причин відхилення від стандартів; 2 – визначення стандартів; 3 – перегляд стандартів; 4 – коригуючі дії; 5 – нічого не робити; 6 – усунення відхилень; 7 – порівняння результатів зі стандартами:

28. Визначте основні етапи і послідовність процесу комунікації: 1 – кодування ідеї; 2 – бар’єри на шляху руху інформації; 3 – подання скарги; 4 – нагляд; 5 – передача інформації; 6 – інтерв’ювання; 7 – декодування; 8 – зародження ідеї; 9 – отримання кінцевої ідеї; 10 – опитування.

29. Визначте послідовність і складіть схему процесу стратегічного планування: 1 – вибір стратегії; 2 – управлінське обстеження сильних і слабких сторін; 3 – оцінка стратегії; 4 – цілі організації; 5 – місія організації; 6 – реалізація стратегії; 7 – оцінка та аналіз зовнішнього середовища; 8 – аналіз стратегічних альтернатив:

30. Сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що забезпечують її відповідність вимогам ринку у певний період часу, має назву:

31. Оберіть правильне визначення: концепція, що описує стратегію та тактику організації від появи її до припинення існування або відродження називається:

32. Виділіть зовнішні чинники організаційних змін:

33.  Виділіть внутрішні чинники організаційних змін:

34. Яке з наведених визначень найбільше відповідає поняттю "організація" з точки зору менеджменту?

35. Вибрати найповніший перелік документів, які подаються до державних органів для реєстрації підприємства:

36. До факторів внутрішнього середовища організації належать:

37. Підхід до керівництва організацією з позицій особистих якостей ґрунтується на:

38.  Назвіть основні міжособистісні способи розв'язання конфлікту:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Виноградський М.Д. Менеджмент в органiзацiї: Навч. посiбник / М.Д. Виноградський; А.М. Виноградська; О.М. Шканова. – К.: Кон­дор, 2002. – 654 с.

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Герчикова . – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 511 с.

3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiд­приємства: Навч. посiбник / Г.М. Дроздова. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2004. – 247 с.

4. Завадський Й.С. Менеджмент: У 3 т. Т. 1 = Management: Пiдруч­ник / Й.С. Завадський. – 3-е вид . – К.: Вид–во Європ. ун-ту , 2002. – 542 с.

5. Менеджмент организаций: Учеб. пособие / Л.А. Киржнер ; Л.П. Киен­ко; Т.И. Лепейко; А.М. Тимонин. – К.: КНТ, 2006. – 688 с.

6. Осовська Г.В. Менеджмент органiзацiй: Навч. посiбник / Г.В. Осов­ська; О.А. Осовський. – К.: Кондор , 2005. – 860 с.

7. Робiнс Стефан П. Основи менеджменту: Пер. с англ / Стефан П. Ро­бiнс; Девiд А. Деченцо. – К.: Вид-во Соломiї Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

8. Скрипко Т.О. Менеджмент: Навч. посiбник / Т.О. Скрипко; О.О. Лан­да . – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 176 с.

9. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посіб­ник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 416 с.

10. Соболь С.М. Менеджмент: Навч.-метод. Посiбник / С.М. Соболь; В.В. Багацький. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

11. Стадник В.В. Менеджмент: Посiбник / В.В. Стадник ; М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

12. Сухарський В.В. Менеджмент: Навч. посiбник / В.В. Сухарський. – Тернопiль: Астон, 2004. – 352 с.

13. Хмiль Ф.I. Основи менеджменту: Пiдручник / Ф.I. Хмiль. – К.: Ака­демвидав, 2005. – 608 с.

14. Хомяков В.I. Менеджмент пiдприємства: Навч. посiбник / В.I. Хо­мяков. – 2-ге вид., перероб. I доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.

15. Черваньов Д.М. Менеджмент: Термiни, тести, вправи, завдання, нав­чальнi конкретнi ситуацiї (кейси), проблематика курсових, ви­пускних, дисертацiйних робiт: Пiдручник / Д.М. Черваньов. – Харьків: Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверси­тет», 2001. – 234 с.

16. Шегда А.В. Менеджмент: Учебник / А.В. Шегда. – 3-е изд., испр. и доп. – К.: Знання, 2006. – 645 с.

ІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

17. Андрєєва Т.Є. Менеджмент: Переддипломна практика та дипломне проектування: Навч. посiбник / Т.Є. Андрєєва; О.П. Бутенко. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 128 с.

18. Василенко В.О. Виробничий (операцiйний) менеджмент: Навч. Посiбник / В.О. Василенко; Т.I. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. I доп. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 532 с.

19. Мазур И.И. Эффективный менеджмент: Учеб. пособие / И.И. Ма­зур; В.Д. Шапиро; Н.Г. Ольдерогге. – М.: Высш. шк., 2003. – 555 с.

20. Цигилик I.I. Менеджмент i функцiї управлiння + [Електрон. Ре­сурс] // Економiка. Фiнанси. Право. – 5/2004. – № 5. – С.22–24. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

21. Черваньов Д.М. Менеджмент: Термiни, тести, вправи, завдання, навчальнi конкретнi ситуацiї (кейси), проблематика курсових, ви­пускних, дисертацiйних робiт: Пiдручник / Д.М. Черваньов.– Хар­ків: Видавничо–полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 2001. – 853 с.

22. Петрова Г.В. Органiзацiйна культура i менеджмент:концепцiя та змiст // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.Серiя. Економiчнi науки. – 12/2001. – № 4. – С. 128–133.

23. Грiфiн Рикi В. Основи менеджменту: Пiдручник / Рикi В. Грiфiн ; В. Яцура. – Львiв: 2001. – 624 с.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 203; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ