ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

 

Програма державної атестації

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

з напряму підготовки

6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

галузі знань 0201 „Культура”

 

 

Програму державного екзамену

розглянуто та ухвалено

на засіданні вченої

ради університету

 

Протокол від „___” __________ 20__р. №___

 

м. Полтава


Автори: проф., д.е.н. Макарова М.В., проф. Юдін О.М.: доц., к.і.н. Дроздова О.В., доц., д.ф.н. Бобух Н.М.

 

Рецензенти: доц., к.т.н. Енгель П.С., доц., к.і.н. Оніпко Т.В.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра дає можливість одержати базову вищу освіту із напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», термін навчання – 4 роки. За період навчання студент одержує теоретичні знання та практичні навички з гуманітарних та соціально-економічних, професійних та практичних і фундаментальних, природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін. За час навчання він також має оволодіти практичними навичками кваліфікованого користувача комп’ютерних систем і мереж. Основні напрями професійної діяльності – документознавча, кадрова, організаційна, архівна, референтська.

Бакалавр з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовлений займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт: документознавець, менеджер з інформації, адміністративний помічник, інспектор, референт-перекладач, помічник керівника, організатор діловодства, інженер науково-технічної інформації, організаційний секретар, архіваріус та ін.

Для атестації випускника ПУЕТ з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» використовується як об’єктивна тестова методика (тестовий державний іспит), так і методика, орієнтована на суб’єктивну інтерпретацію показників якості вищої освіти (захист кваліфікаційної дипломної бакалаврської роботи).

Тестовий державний екзамен є допоміжною нормативною формою державної атестації і використовується, якщо встановлення рівня сформованості певних умінь під час захисту кваліфікаційної роботи неможливе. У цьому випадку рівень сформованості умінь встановлюється опосередковано за допомогою критеріально-орієнтованих тестів досягнень, які складаються з цілеспрямованих наборів тестових завдань, призначених для оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтувальних основ дій, які є адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній соціальній і виробничій діяльності випускників ВНЗ.

Тести об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки фахівців – це стандартизована методика визначення відповідності досягнутого у результаті реалізації освітньо-професійної програми рівня знань, умінь і навиків випускника вищого навчального закладу вимогам, що визначаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Кількість і форми тестових завдань у такому тесті можуть бути досить різноманітними, хоча методично можливе використання і однієї форми. Порядок розміщення тестових завдань у ситуаційному тесті визначається діями, які той, хто тестується, повинен здійснювати для вирішення проблемної ситуації.

Тестовий кваліфікаційний державний іспит у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» для випускників за напрямом підготовки з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» проводиться на основі дисциплін з циклів соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо-наукової і загальноекономічної; професійної і практичної підготовки у вигляді ситуаційного тесту.

Програма державного екзамену для випускників напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» складається із сімох дисциплін:

· «Діловодство».

· «Документознавство».

·  «Аналітико-синтетична обробка документів». 

· «Архівознавство».

·  «Основи менеджменту».

· «Документальні інформаційні системи».

· «Електронний документообіг».

З кожної з обраних для державної атестації дисциплін подаються ситуаційні тести – тестові завдання для проведення контролю знань, які відповідають затвердженим у ВНЗ навчальним програмам з дисципліни, а також вимогам діючого галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

За вищевикладеною методикою ситуаційний тест використовується як засіб діагностування ступеня засвоєння складної та адекватної діяльності щодо вирішення типових задач діяльності. У цьому випадку ситуаційний тест є аналогом комплексного кваліфікаційного завдання (ККЗ). Разові тестові завдання, із яких складаються ситуаційні тести, складають систему тестів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей ОПП підготовки фахівців.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен проводиться з метою виявлення випускників, які під час навчання досягли відповідного професійного рівня та отримали необхідні знання для подальшого вдосконалення чи професійної діяльності в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

Під час випробування студент повинен

знати:

· поняттєво-термінологічний апарат циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної; фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної; професійної та практичної підготовки;

· об’єкт, предмет, структуру і методи документознавства як наукової дисципліни;

· еволюцію документа як носія інформації;

· характеристики документа як системного об’єкта;

· методи і способи документування;

· форми реалізації документної комунікації;

· системи документних комунікацій;

· класифікацію і типологізацію документів;

· види видань і неопублікованих документів;

· характеристики документів на новітніх носіях інформації;

· законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління;

· правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах України;

· уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання та оформлення документів;

· структуру, завдання, функції і посадовий склад працівників і служб документаційного забезпечення України;

· правила та порядок складання, оформлення службових документів, організацію роботи з ними;

уміти:

· показати володіння раціональними прийоми пошуку, збору, приймання та аналітико-синтетичного опрацювання документної інформації;

· використовувати документи різних типів і видів в документно-комунікаційних структурах;

· показати володіння державними стандартами, іншими нормативними та методичними документами для документаційного забезпечення управління;

· показати володіння прийомами складання та оформлення певних видів службових документів: організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, особових.

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен передбачає перевірку знань, умінь та навичок з сімох дисциплін шляхом виконання ситуаційних тестів.

Оцінка виставляється за стобальною шкалою оцінювання за комплексний кваліфікаційний державний екзамен, з яких:

68 балів – з дисциплін «Документознавство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Архівознавство», «Діловодство».

10 балів –  “Основи менеджменту».

     22 балів – “Документальні інформаційні системи”, “Електронний документообіг”.

 

 

Таблиця 1

Критерії оцінювання знань студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) «бакалавр» за напрямом підготовки

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Рівні навчальних досягнень Критерії оцінювання навчальних досягнень

1.Початковий

до 59 балів

 

Студент не володіє основними знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного матеріалу.
Студент виявляє дуже слабке володіння основними знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного матеріалу. Не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних професійно-орієнтованих дисциплін
Студент виявляє слабке володіння основними знаннями з екзаменаційних дисциплін, не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст дисципліни не засвоєний.

2. Середній

60-70 балів

Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях класифікації документів різних типів та видів. Має деякі знання та практичні навички роботи з документами.
Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях класифікації документів різних типів та видів. Має деякі знання та практичні навички роботи з документами та середні професійні дані. Відповідь на запитання недостатньо обґрунтована.
 Студент виявляє недостатні знання з теоретичного та практичного матеріалу, допускає неточності у виконанні практичних завдань. Має посередні професійні навички щодо створення службових документів, деяку схильність до професійного спілкування. Відповідь неповна. Відсутній логічний зв'язок між деякими положеннями.

3. Достатній

71-90 балів

Студент володіє практичними навичками, але допускає неточності в теоретичних знаннях та виконанні практичних завдань. Має професійні дані для складання та оформлення службових документів. Застосовує раціональні прийоми .
Студент володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, але допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані ведення діловодних процесів. Виявляє методичність, застосовує раціональні прийоми .
Рівні навчальних досягнень Критерії оцінювання навчальних досягнень
  Студент добре володіє практичними навичками, але допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для складання та оформлення службових документів. Виявляє методичність, в достатній мірі застосовує раціональні прийоми. Відповідь повна, але логічне обґрунтування непослідовне.

4. Високий

90-100 балів

Студент володіє основними теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичність, достатньо вміло застосовує раціональні прийоми документообігу.
Студент володіє основними теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації.
Студент блискуче володіє теоретичними знаннями та практичними навичками складання та оформлення службових документів, має професійні дані для ведення діловодних процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації. Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані наукові терміни.

 

Студенти, які отримали на комплексному державному фаховому іспиті менше ніж 60 балів, не вважаються такими, як ті, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з документознавства та інформаційної діяльності.

Таблиця 2

Критерії оцінювання завдань

державного іспиту з дисциплін з циклів соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо-наукової і загальноекономічної; професійної і практичної підготовки напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”

Дисципліна Види завдань Рівень Кількість завдань Бали за одне завдання Кількість балів за рівнями Кількість балів за дисципліну

Діловодство

Тест 1 4 0,5 2

 24

Тест 2 6 1 6
Тест 3 8 1,5 12
Практичне завдання у ситуаційному тесті   4 1 4

Документознав-ство

Тест 1 4 0,5 2

 20

Тест 2 6 1 6
Тест 3 8 1,5 12

Аналітико-синтетична переробка інформації

Тест 1 4 0,25 1

 14

Тест 2 6 0,5 3
Тест 3 8 0,75 6
Практичне завдання у ситуаційному тесті   2 2 4

Архівознавство

Тест 1 4 0,25 1

 10

Тест 2 6 0,5 3
Тест 3 8 0,75 6

Основи менеджменту

Тест 1 4 1 4

 10

Тест 2 1 2 2
Тест 2 1 4 4

Документальні інформаційні системи

Тест 1 7 1 7

 12

Теоретико-практичне завдання у ситуаційному тесті   1 5 5

Електронний документообіг

Тест 1 4 1 4

 10

Тест 2 4 1,5 6
Загальна кількість балів

100

 

 

ІІ.Зміст

ДІЛОВОДСТВО

ТЕСТИ

Рівень 1

1. Що таке інформація?

2. Що таке документ?

3. Що таке дiловодство?

4. Що таке кореспонденцiя?

5. Що таке документування?

6. Хто є автором особистих документiв?

7. Що таке документацiйне забезпечення?

8. Що являє собою виписка (витяг) з документа?

9. Що називається документообiгом?

10. Витяг з протоколу підписують:

11. У довідці печатка ставиться:

12. До усного ділового мовлення відносимо:

13. Назвати види документів за найменуванням:

14. Назву виду документа друкують:

15. Довідка – це…

16. До листів, що не потребують відповіді, належать:

17. До довідково- інформаційних документів належать:

18. До документів з кадрово-контрактних питань належать:

19. Автобіографія – це:

20. Протокол – це документ…

21. Постанова – це:

22. Резюме – це документ групи:

23. Документ, у якому оцінюються ділові та моральні якості особи:

 

Рівень 2

24. Передача змісту за допомогою письмових знаків природної мови здійснюється у виданнях…

25. Видання, що має прикладний, практичний характер, має довідкову систематизовану структуру або побудовані за алфавітом заголовки статей, це..

26. Путівник відноситься до довідників…

27. Розмовники, словники імен, топонімічні словники відносяться до словників…

28. За функціональним призначенням розрізняють такі різновиди термінологічних словників, як :

29. Неперіодичне серійне видання, вихід якого обмежений певним часом і числом видань називають:

30. Газета, що систематично освітлює питання внутрішньої та зовнішньої політики країни, а також міжнародне життя, називається:

31. Можлива відсутність постійних, повторюваних розділів, наявність випусків з приватними заголовками, що відображають їх тематичну спрямованість є специфікою …

32. Оперативні статистичні дані, що характеризують певну область життя та діяльності суспільства, відображаються в бюлетенях:

33. Календар-щорічник у вигляді аркушевого чи карткового видання, що містить перелік днів року, розташованих по місяцях у формі таблиці є:

34. Видання, що містить детальні реферати, які входять у склад бібліографічного запису, називається:

35. Вкладка без трудової книжки:

36. Якi iснують форми реєстрацiї документiв?

37. Якi iснують строки виконання документiв?

38. Право здійснювати певні дії за іншу особу надає:

39. Документ, який містить перелік систематизованих даних:

40. За призначенням розрізняють накази:

Рівень 3

 

41. За яким принципом здiйснюється сортування кореспонденції у пiдприємствi?

42. Неправильно оформлені, пошкоджені або надіслані не за адресою документи:

43. Фіксування факту створення або одержання документів через присвоєння їм порядкових номерів і запису потрібних відомостей, що містяться в них називають:

44. Документ установленого зразка в якому записано відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення кожного працівника називають:

45. Який із організаційно-стабілізуючих методів управління полягає у встановленні нормативів, які служать орієнтиром в діяльності.

46. Який з організаційно-правових документів включає в себе розділ організації та оплати праці працівників?

47. Який документ визначає організаційно-правниче положення співробітника і забезпечує умови для його ефективної роботи?

48. В якому документі зафіксована згода сторін про встановлення будь-яких відносин і який регулює ці відносини.

49. Архів організації забезпечує:

50. Чий підпис потрібно засвідчити в особистому дорученні?

51. Знайдіть правильне визначення. Наказ – це …

52. Доповідні і пояснювальні записки, службові листи належать до:

53. В яких випадках складається комерційний акт?

54. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться:

55. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається:

56. Визначити документи розпорядчої діяльності:

57. Визначити види документів за напрямом:

58. Визначити види документів за терміном виконання:

59. Довідково-інформаційні документи це:

60. Визначити документи, що підлягають затвердженню:

61. Заява про прийом на роботу, характеристика, наказ про надання відпустка це - …

62. Циркулярним називається лист, який надсилають:

63. Знайдіть правильно написаний текст довідки:

64. Статути, положення, інструкції – це…

65. Спеціальне доручення – це документ…

66. В яких документах текст викладається від першої особи?

67. Назвіть основні способи засвідчення характеристики:

68. Постанови і накази є документами:

69. Автобіографії і характеристики є документами:

70. Сукупність документів, що містить докладні відомості про працівника це:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 196; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ