Аналіз рентабельності діяльності підприємстваПоказник рентабельності є відносними характеристиками ефективності діяльності підприємства.

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тому числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливими показниками. Однак вони не можуть характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, більше виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг). Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємств, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. Рентабельність – це рівень прибутковості, який вимірюється у відсотках. Підприємство вважається рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечують прибуток, достатній для нормального його функціонування.

Основні показники рентабельності підприємств наведені у таблиці 7.

Таблиця 7

Показники рентабельності підприємства

Показники Формула
Валова рентабельність, % (ф.2 ряд.050/ ф.2 ряд.035)*100%
Операційна рентабельність, % (ф.2 ряд.100/ ф.2 ряд.035)*100%
Чиста рентабельність реалізації (продажу), % (ф.2 ряд.220/ ф.2 ряд.035)*100%
Рентабельність активів, % (ф.2 ряд.170/ ф.1 (ряд.640 гр.3+гр..4)/2)*100%
Рентабельність чистих активів, % (ф.2 ряд.170/ (ф.1 ряд. 380+430+480гр.3+гр.4)/2)*100%
Рентабельність оборотних активів, % (ф.2 ряд.100/ (ф.1 ряд.260 гр.1+гр.2)/ 2)*100%
Рентабельність необоротних активів, % (ф.2 ряд.100/ (ф.1 ряд.080 гр.1+гр.2)/ 2)*100%
Рентабельність власного капіталу, % (ф.2 ряд.220/ ф.1 ряд.380)*100%

Детальний аналіз підприємств наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

Аналіз рентабельності підприємств А, Б та В

Показник, %

А

Б

В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду
Валова рентабельність продажу, %

42,49

33,17

60,14

44,41

27,54

36,04

Операційна рентабельність продажу, %

17,05

5,31

43,25

19,35

12,31

22,30

Чиста рентабельність продажу, %

14,63

2,52

41,91

22,53

8,43

18,74

Рентабельність активів, %

7,21

3,06 11,45 7,48 21,08 39,95
Рентабельність чистих активів, % 28,09 11,92 20,81 13,60 29,58 56,05
Рентабельність оборотних активів, % 7,80 3,42 12,28 6,33 25,33 49,65
Рентабельність необоротних активів, %

67,02

29,36

158,77

81,87

107,54

210,77

Рентабельність власного капіталу, %

33,13

8,00 31,45 19,49 21,43 51,55

Так, валова рентабельність підприємства А на кінець періоду є найвищою і становила 33,17 %, тобто на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції припадало 0,33 грн. валового прибутку. При цьому за досліджуваний період цей показник зменшився на 9,32 грн. На підприємстві Б валова рентабельність є найнищою і складає 44,41  % на кінець періоду, що на 15,73 грн менше ніж на початку. Це означає, що на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції припадало 0,44 грн. валового прибутку. Підприємство В має валову рентабельністю продажу – 36,04 %, тобто на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції припадало 0,36 грн. валового прибутку.

Операційна рентабельність на підприємствах А, Б та В на кінець періоду даний показник складав 0,05, 0,19 та 0,22 грн. відповідно (або 5,31, 19,35 та 22,30%). Це означає, що на досліджуваних об’єктах мало місце завищення непрямих витрат, котрі пов’язані з обслуговуванням і управлінням процесом виробництва в порівнянні з прямим витратами.

Чиста рентабельність реалізації характеризує співвідношення чистого прибутку підприємства та його чистого доходу. Зростання даного показника свідчить про відносне зниження фінансових витрат. На підприємстві А цей показник складав 2,52 %, тобто на 1 грн. вартості оборотних активів підприємства припадало 0,02 грн. прибутку від операційної діяльності. У підприємства Б рентабельність оборотного капіталу становила 22,53 % (на 1 грн. середньої вартості оборотних активів припадало 0,22 грн. операційного прибутку. Слід відмітити, що на підприємстві В чиста рентабельність становила 18,74 %.

Рівень рентабельності активів відображає, на скільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку. Цей показник на підприємствах А, Б та В на кінець періоду відповідно становив 3,06, 7,48 та 39,95 % і мав тенденцію до зростання.

На досліджуваних підприємствах рентабельність чистих активів підприємства знизилася порівняно з початком періоду, окрім підприємства В. А саме, на підприємстві А з 28,09 % до 11,92 %, на підприємстві Б – з 20,81 % до 13,60%, а на підприємстві В з 29,58 % до 56,05 %.

Показник рентабельності оборотних активів відображає здатність підприємства отримувати прибуток від операційної діяльності. На підприємстві А цей показник складав 3,42 %, тобто на 1 грн. вартості оборотних активів підприємства припадало 0,03 грн. прибутку від операційної діяльності. На підприємстві Б рентабельність оборотних активів становила 6,33 % (на 1 грн. середньої вартості оборотних активів припадало 0,06 грн. операційного прибутку). На підприємстві В показник, що аналізується і складає 49,65 %, тобто на 1 грн. вартості оборотних активів підприємства припадало 0,49 грн. прибутку від операційної діяльності.

Рентабельність необоротних активів відображає здатність підприємства отримувати прибуток від операційної діяльності. На підприємствах А, Б та В на кінець періоду даний показник складав 0,29, 0,81 та 2,10 грн. відповідно (або 29,36, 81,87 та 210,77 %). За даними таблиці бачимо, що найбільше зростання спостерігається на підприємстві В.

Ефективність використання власного капіталу підприємства характеризує показник рентабельності власного капіталу, який визначається співвідношенням чистого прибутку підприємства до середньої величини його власного капіталу. Даний показник  різко знизився на підприємстві А на початку періоду становив 33,13%, а  на кінець 8,00 %. Низький показник використання власного капіталу на підприємстві Б (31,45 % на початок та 19,49 % на кінець періоду). На підприємстві В рентабельність власного капіталу (на початок 21,43 % і на кінець періоду становила 51,55 %. Така динаміка спричинена розходженням у темпах зростання власного капіталу та чистого прибутку підприємств.

Таким чином, можемо зробити висновок, що всі підприємства є прибутковим із не дуже високим рівнем рентабельності. за всіма проаналізованими показниками найбільший рівень рентабельності мало підприємство В, а найменший – А і Б який пов’язані із зовнішніми факторами впливу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1090; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!