На створення (передання) науково-технічної продукції 

м. Київ " ” ________ 20__ р.

 

___________________________________________________________________________

(назва об'єднання, організації, підприємства)

назване у подальшому виконавець, в особі _________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________ з однієї сторони, і ______________________________________

(назва об'єднання, організації, підприємства) ________________, назване у подальшому замовник, в особі_______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________ з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає (приймає), а виконавець бере на себе (передає) ________________________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

1.2. Наукові, технічні, економічні і інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору _____________________________________________________________________ (зміст вимог або назва, номер, дата документа, у якому вони відображені)

1.3. Термін здавання робіт за договором _______20__ р.

1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначають­ся календарним планом, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.5. Приймання і оцінка науково-технічної продукції здійс­нюється згідно з вимогами технічного завдання або іншого документа на проведення робіт.

_______________________________________________________________________________

(назва, номер, число, місяць, рік затвердження)

_______________________________________________________________________________

від ________ 20__ р. № _________ ,що є частиною договору.

1.6. Використання науково-технічної продукції здійсню­ється замовником на _________________________________________________________________________________

(зазначити підприємство, організацію) шляхом _________________________________________________________________________________

(зазначити, яким способом, коли буде використана науково-технічна продукція - освоєння

_______________________________________________________________________________ серійного випуску, застосування як засоби праці і т. ін.)

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. За виконану науково-технічну продукцію згідно з цим договором замовник перераховує виконавцеві у відповідності до протоколу про договірну ціну ___________________________крб.

(сума літерами)

 

2.2. Оплата виконується __________________________________________________________ (одноразово за закінчену роботу, поетапно з авансовим платежем, на основі інших принципів

_________________________________________________

згідно з домовленістю замовника і виконавця)

2.3. Рахунки виконавця оплачуються замовником в уста­новленому порядку.

3. Порядок здавання і приймання робіт

3.1. Перелік наукової, технічної і іншої документації, що підлягає оформленню і здаванню виконавцем замовникові на окремих етапах виконання і по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначено _______________________________________

(назва документа)

від _________________ № ________, що є частиною договору.

(число, місяць, рік)

3.2. Передання оформленої в установленому порядку доку­ментації по окремих етапах договору здійснюється супроводжу вальними документами виконавця.

3.3. При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додат­ком до нього:

комплекту наукової, технічної і іншої документації, перед­баченої технічним завданням і умовами договору;

ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки, виготовлених за договором*;

копії протоколу науково-технічної ради виконавця з вис­новком про відповідність виконаної роботи технічному зав­данню (або іншому документові) на її проведення _________________________________________________________________________________

(назва, число, місяць і рік затвердження)

3.4.* Замовник зобов'язаний у термін до _______________

(число, місяць, рік)

затвердити і повідомити виконавцеві склад комісії з прове­дення приймальних випробувань дослідних зразків, виготов­лених згідно з планом робіт за договором.

3.5.* Виконавець зобов'язаний у термін __________________ повідомити замовника про

(число, місяць, рік)

готовність виготовлених зразків до проведення приймальних випробувань (розглядові результатів закінченої науково-дослідної роботи науково-технічною радою).

3.6. Замовник протягом ________ днів з дня отримання акту здавання-прийняття робіт і звітних документів, зазначених у п.З.З цього договору, зобов'язаний надіслати виконавцеві під­писаний акт здавання-прийняття науково-технічної продук­ції або мотивовану відмову від прийняття робіт.

3.7. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

3.8. У випадку дотермінового виконання робіт замовник вправі дотерміново прийняти і оплатити роботи за договірною ціною.

3.9. При скороченні термінів виконання робіт, поліпшенні техніко-економічних параметрів розробки, підвищенні екс­портних можливостей замовника від впровадження роботи, за проведення виконавцем варіантних досліджень, екс­периментів і робіт по дизайну з метою задоволення спеціальних вимог установлюється доплата до договірної ціни розміром _____________________________________________

(сума літерами)

3.10. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неми­нучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, виконавець зобов'язаний припинити її, довівши це до відома замовника у ______ денний термін після припинення роботи.

У цьому випадку сторони зобов'язані у ________ денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продов­ження робіт.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову від­повідальність у відповідності до діючого законодавства.

4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Інші умови

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (що пере­дається) науково-технічну продукцію

5.2. Інші умови на розсуд сторін.

6. Термін дії договору і юридичні адреси сторін.

6.1. Термін дії договору початок ________ 20__ р. закінчення ________ 20__ р.

6.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін виконавця (поштовий і телеграфний індекс і адреса виконавця і банку)

(звіт)

замовника __________________________________________ (поштовий, телеграфний індекс,

адреса замовника і банку )

(звіт)

6.3. До цього договору додається:

 

Виконавець                                       Замовник

Печатка                                                                Печатка

               

Список використаної літератури:

1. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;

2. Український інститут науково-технічної і економічної інформації

3. Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 302 с.

 

ІІ. Дати відповіді на тестові питання:

1. Довготермінові вкладення капіталу у різні сфери діяльності з метою отримання прибутку - це:

1) інвестиції;

2) інтенції;

3) субвенції;

4) інновації.

2. Інвестиційні інструменти, за якими провадиться фіксована виплата відсотків протягом встановленого терміну дії, по завершенні якого вони погашаються - це:

1) звичайні акції;

2) привілейовані акції;

3) облігації;

4) банківські кредити.

3. Лізинг з повною окупністю, за якого витрати лізингодавця, пов’язані з придбанням майна, що здається у лізинг, окуповуються повністю за рахунок першого терміну оренди і сума орендної плати достатня для повної амортизації майна і забезпечує фіксований прибуток лізингодавцеві - це:

1) оперативний лізинг;

2) фінансовий лізинг;

3) повний лізинг;

4) фіксований лізинг.

4. Юридичне поняття, що охоплює сукупність авторських та інших прав на продукти інтелектуальної діяльності, що охороняється законодавчими актами держави, в бухобліку трактується як:

1) інтелектуальний продукт;

2) інтелектуальна власність;

3) нематеріальні активи підприємства;

4) патенти.

5. Відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат - це:

1) індекс доходності;

2) внутрішня норма доходності;

3) чиста дисконтова вартість;

4) чиста теперішня вартість.

6. Амортизація протягом періоду з дати придбання боргових цінних паперів до моменту їх погашення здійснюється за методом ...

1) ефективності ставки відсотка;

2) фіксованої ставки відсотка;

3) номінального розміру дисконту (премії);

4) номінальної ставки відсотка.

7. Синтетичних облік інвестицій ведеться в журналі:

1) 3;

2) 4;

3) 5;

4) 7.

8. Інформація про рух коштів інвестиційної діяльності висвітлюється у формі №:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

9. Результати інвестиційної діяльності подаються у:

1) Балансі;

2) Звіті про фінансові результати;

3) Звіті про рух грошових коштів;

4) Звіті про власний капітал.

10. Доходи інвестиційної діяльності відображаються на рахунках синтетичного обліку №:

1) 72,74;

2) 70, 71;

3) 73;

4) 75.

ІІІ. Задача

 

15 липня 2009 року підприємство "Прогрес" купило 4 000 акцій підприємства "Інвест". Ціна придбання, включаючи брокерські гонорари та інші витрати, склала 120000 грн. Номінальна вартість акції - 25 грн.

15 грудня 2009 року отримані дивіденди у розмірі 30 % від номінальної вартості акції.

30 грудня 2010 року продано 2 000 акцій підприємства "Інвест" по 30 грн. за акцію.

Необхідно:

- скласти записи в бухгалтерському обліку підприємства "Прогрес", пов'язані з обліком короткострокових інвестицій за 2009 рік;

- визначити балансову вартість інвестицій на 30 грудня 2009 року.

Розв’язання:

1. 15 липня 2009р. придбані акції за номінальною вартістю:

Дт 35 – Кт 685                4000*25 грн = 100000 грн.

2. Різниця між номінальною вартістю та вартістю придбання:

Дт 952 – Кт 35                        120000-100000 = 20000 грн.

 

3. Нараховані 15 грудня 2009р дивіденди:

Дт 373 – Кт 732                100000*0,3 = 30000 грн.

4. Отримані 15 грудня 2009р дивіденди:

Дт 311 – Кт 373                30000 грн.

5. Продано 30 грудня 2010р 2000 акцій:

Дт 377 – Кт 741                2000*30 = 60000 грн.

6. Балансова вартість на 30 грудня 2009р.:

100000 – 20000 = 80000 грн.

 

 

      Завдання ІV. На основі балансу і звіту про фінансові результати визначити та проаналізувати інвестиційну привабливість підприємств з позиції оборотності їх активів, прибутковості, фінансової стійкості та ліквідності.

Баланси підприємств

Актив

код ряд.

Підпр. А

Підпр. Б

Підпр. В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість                

10

400

300

200

200

0

0

первісна вартість*

11

600

600

200

200

 

 

знос*

12

200

300

 

 

 

 

Незавершене будівництво                  

20

16316

17500

2100

4100

26300

28100

 Основні засоби:

залишкова вартість                

30

17600

17900

4100

4500

73400

69700

первісна вартість*

31

26800

28300

11300

12400

213700

190800

знос *

32

9200

10400

7200

7900

140300

121100

Довгострокові фінансові інвестиції

40

5240

7400

2430

9160

 

 

Усього по розділу I   

80

39556

43100

8830

17960

99700

97800

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси:

виробничі запаси

100

13200

29000

6070

8300

62300

41700

незавершене виробництво

110

 

53591

 

98000

251000

130100

готова продукція

130

47600

48600

500

31000

 

 

товари

140

1420

1200

320

320

12500

6900

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

284600

113200

12180

63610

24000

72700

первісна вартість

161

285800

113960

12300

64000

24960

74600

резерв сумнівних боргів

162

1200

760

120

390

960

1900

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

 

24

76

900

 

8320

за виданими авансами

180

3800

18400

821

 

7600

18300

з внутрішніх розрахунків

200

 

78600

2800

7800

39000

46000

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

29

38

76

216

286

380

Поточні фінансові інвестиції

220

390

470

7200

9410

1240

3670

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

4090

7300

420

340

38840

17840

в іноземній валюті

240

 

 

 

93700

26800

28900

Інші оборотні активи

250

4240

460

2400

 

 

 

Усього за розділом II       

260

359369

350883

32863

313596

463566

374810

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

БАЛАНС

280

398925

393983

41693

331556

563266

472610

 

Пасив

код ряд.

Підпр. А

Підпр. Б

Підпр. В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капiтал      

300

28000

28000

13900

92410

200000

200000

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

23700

31200

2930

17830

38400

39300

Резервний капітал

340

13800

6000

8280

 

70000

30000

Нерозподілений прибуток (збиток)

350

-680

19490

 

680

72900

27800

Неоплачений капітал

360

3000

3000

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

5000

 

 

 

Усього за розділом I

380

61820

81690

20110

110920

381300

297100

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

3200

2400

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

13216

7300

 

 

 

 

Усього за розділом II

430

16416

9700

0

0

0

0

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

17000

17000

 

 

30000

30000

Інші довгострокові зобов'язання

450

 

 

6000

68300

 

 

Усього за розділом III

480

17000

17000

6000

68300

30000

30000

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

3100

5200

5000

65000

10000

50000

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

510

80789

125593

3683

44136

45666

34410

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

117000

66000

2100

4100

5300

4100

з бюджетом

550

64000

76000

1600

6300

18000

23000

з позабюджетних платежів

560

200

300

 

 

 

 

зі страхування

570

1700

800

800

6000

25000

7000

з оплати праці

580

2500

1700

1800

23000

44000

21000

з учасниками

590

 

 

 

 

 

 

з внутрішніх розрахунків

600

32400

6000

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

2000

4000

600

3800

4000

6000

Усього за розділом IV

620

303689

285593

15583

152336

151966

145510

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

398925

393983

41693

331556

563266

472610

 

Аналіз фінансового стану та фінансового забезпечення діяльності

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 492; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!