Аналіз фінансової стійкості підприємства.Підприємство вважається фінансово стійким, якщо воно спроможне за рахунок власних коштів забезпечити запаси й витрати, не допустити виправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Таблиця 3

Показники фінансової стійкості підприємства

Показник

Формула

Нормативне значення

Коефіцієнт фінансової автономії ф.1 ряд.380/ ряд.640 >0,5
Коефіцієнт фінансової залежності ф.1 ряд.640/ ряд.380 <0,5
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу ф.1(ряд.480+ряд.620+ряд.630)/ряд.640  
Коефіцієнт фінансового ризику ф.1(ряд.480+ряд.620+ряд.630+ряд.43 0)/ ряд.380 ≤ 0,5, критичне значення -1
Коефіцієнт фінансової стабільності ф.1 ряд. 380/(ряд.480+ряд.620+ряд.630+ряд.430) >1
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел ф.1 ряд.380/ ряд.380+ряд.480 0,6
Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф.1 (ряд.380-ряд.080)/ряд.380 >0, збільшення
Коефіцієнт маневрування робочого капіталу ф.1 ряд.(100+110+130+140)/ ряд.(260- 620) >0, збільшення

 

Таблиця 4

Аналіз фінансової стійкості підприємств А, Б та В

Показник

А

Б

В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0,20 0,23 0,48 0,33 0,68 0,63
Коефіцієнт фінансової залежності 5,10 4,31 2,07 2,99 1,48 1,59
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу 0,80 0,77 0,52 0,67 0,32 0,37
Коефіцієнт фінансового ризику 4,10 3,31 1,07 1,99 0,48 0,59
Коефіцієнт фінансової стабільності

0,24

0,30

0,93

0,50

2,10

1,69

Коефіцієнт довгострокової заборгованості

0,18

0,16

0,23

0,38

0,07

0,09

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,82

0,84

0,77

0,62

0,93

0,91

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,71

0,71

0,86

1,45

0,82

0,77

Коефіцієнт фінансування

0,24

0,30

0,93

0,50

2,10

1,69

Коефіцієнт маневрування робочого капіталу 1,12 2,03 0,40 0,85 1,05 0,78

З показників фінансової стійкості, наведених у таблиці 5, можемо зробити наступні висновки. Так, коефіцієнт автономії визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу. Чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. В нашому випадку значення даного показника по підприємствах А і Б не відповідає нормативному, адже є меншим за нормативне значення. Це є негативним фактом і свідчить про великий ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування. По підприємству В значення даного показника є більшим за нормативне (0,68 > 0,5; 0,63 > 0,5 відповідно на початок та кінець періоду). Про дану залежність свідчить також невідповідність нормативному значенню коефіцієнта концентрації залученого капіталу, який характеризує частку залучених коштів у сумарній величині балансу. Відповідно найбільша концентрація залученого капіталу спостерігається у підприємства А і становить 0,77 на кінець періоду і 0,80 на початок періоду. Найменше залучення капіталу бачимо у підприємства В, а саме 0,32 і 0,37 на початок і кінець періоду відповідно.

Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про низький рівень ризику вкладення коштів у підприємство Б (1,99 на кінець періоду, на початку – 1,07) та підприємство В (0,48 і 0,59 на початок і кінець періоду відповідно), натомість для підприємства А притаманний високий рівень ризику (4,10 на початок і 3,31 на кінець періоду). Про це свідчить також коефіцієнт фінансової стабільності.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел є відносно рівним для всіх підприємств і на кінець періоду для підприємства А складав 0,84, Б – 0,62, В – 0,91.

Найбільш високим рівнем маневреності власного капіталу найвищою є на підприємстві Б – 1,45 на кінець періоду, а найбільш низьким – підприємство А (0,71 на кінець періоду). Також на підприємстві А спостерігаємо найбільш високе маневрування робочого капіталу (2,03 на кінець періоду, що на 1,12 більше, ні на початку). На підприємствах Б і В маневреність робочого капіталу є найнижчою порівняно з А і становить 0,85 кінець періоду, і 0,78 відповідно.

Аналіз ділової активності підприємства

Показник ділової активності характеризують ділову активність підприємства, тобто віддачу ресурсів, які застосовуються ним, та ефективність використання джерел фінансування його діяльності.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється перед усім у швидкості обороту його засобів. Її аналіз передбачає дослідження рівнів та динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта. Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників оберненості окремих елементів цих засобів. Основні показники, що характеризують ділову активність, занесені до таблиці 5.

Таблиця 5

Показники ділової активності підприємства

Показники Формула
Коефіцієнт оборотності активів ф.2 ряд.035/ ф.1 (ряд.280 гр.3+гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності оборотних активів ф.2 ряд.035/ ф.1 (ряд.260 гр.3+гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності запасів ф.2 ряд.040/(ряд.100-140 гр.3+гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ф.2 ряд.035/(рр.160+…+210 гр.3+гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф.2 ряд.035/(р.530 гр.3+гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності власного капіталу ф.2 ряд.035/(р.380 гр.3 + гр.4)/2
Коефіцієнт оборотності необоротних активів ф.2 ряд.035/(р.080 гр.3 + гр.4)/2
Період оборотності активів, дні 360 / К об а
Період оборотності оборотних активів, дні 360 / К об об а
Період оборотності запасів, дні 360 / К об з
Період оборотності дебіторської заборгованості, дні 360 / К об дз
Період оборотності кредиторської заборгованості, дні 360 / К об кз
Період оборотності власного капіталу, дні 360 / К об ВлК
Період оборотності необоротних активів, дн 360/ К об на
Тривалість операційного циклу Тоб.з+Тоб.дз
Тривалість оборотності оборотних засобів Тоб.з+Тоб.дз–Тоб.кз
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф.2 ряд.040/(р.030 гр.3+гр.4)/2

 

Результати обрахунків даних показників ділової активності представимо у вигляді таблиці 6.

 

Таблиця 6

Аналіз ділової активності підприємств А, Б і В

Показник

А

Б

В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду
Коефіцієнт оборотності активів

0,41

0,58

0,26

0,07

1,67

1,80

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,46 0,64

0,28

0,33

2,06

2,23

Коефіцієнт оборотності запасів

0,73

1,19

0,16

0,26

1,51

1,44

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,65

0,92

0,94

1,09

6,00

6,49

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,57

2,21

2,06

2,37

21,54

23,31

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

2,26

3,18

0,75

0,86

2,54

2,75

Коефіцієнт оборотності необоротних активів

3,93

5,52

3,67

4,23

8,73

9,45

Період одного обороту активів, дні

1177,00

793,00

1825,00

2607,00

294,00

312,00

Період одного обороту оборотних активів, дні

1014,00

689,00

1738,00

961,00

250,00

264,00

Період одного обороту запасів, дні

716,00

429,00

2147,00

830,00

281,00

292,00

Період одного обороту дебіторської заборгованості, дні

689,00

462,00

961,00

553,00

133,00

140,00

Період одного обороту кредиторської заборгованості, дні

358,00

243,00

272,00

155,00

16,00

17,00

Період одного обороту власного капіталу, дні

259,00

175,00

640,00

361,00

193,00

204,00

Період одного обороту необоротних активів, дні

153,00

103,00

112,00

64,00

46,00

48,00

Тривалість операційного циклу

1405,00

891,00

3108,00

1383,00

414,00

432,00

Тривалість оборотності оборотних засобів

1047,00

648,00

2836,00

1228,00

398,00

415,00

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

5,26

8,60

4,56

7,33

8,74

8,34

Таким чином, коефіцієнт оборотності активів показує ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. Отже, оборотність капіталу, вкладеного підприємством А в оборотні активи складає 0,41 оберт на початок та 0,58 обери на кінець, для підприємства Б знизився на 0,19 обертів і склав 0,07 оберти, а для підприємства В збільшився на 0,13 обертів і складав 1,80 обертів на кінець порівняно з початком. При цьому період обороту активів на підприємстві А знизився з 1177 до 793 дні, на підприємствах  Б і В зріс з 1825 до 2607 днів  та з 294 до 312 днів відповідно. Тобто бачимо, що на підприємстві В період оборотності активів є найкоротшим.

Швидкість обороту коштів у виробничих запасах на підприємстві А на кінець періоду становить 429 дні, на підприємстві Б спостерігається значне скорочення періоду з 2147 до 830 днів, а на підприємстві В період оборотності запасів є найшвидшим і на кінець періоду складає 292 дні. Це можна пояснити скороченням середньої величини запасів і збільшенням обсягів продажу.

Швидкість обороту дебіторської заборгованості найвищою є на підприємстві В на кінець періоду і складає 6,49 оберти. На підприємствах А і Б даний показник становить 0,92 і 1,09 обертів відповідно. Оборотність у днях  для підприємств А, Б та В становить 462, 533 та 140 днів відповідно. Оборотність кредиторської заборгованості для усіх підприємств має зростаючий характер. Так на підприємстві А даний показник склав 2,21 оберти; на підприємстві Б становив 2,37 обертів, а на підприємстві В даний коефіцієнт є досить високим порівняно з іншими підприємствами і складає 23,31 обертів на кінець періоду. Це відбувається за рахунок високого доходу та низької кредиторської заборгованості на даному підприємстві.

Власний капітал підприємства А має досить високу оборотність на кінець періоду 3,18 обороти; на підприємстві Б даний показник зріс на 0,11 обороти і становив 0,86 обороти, а на підприємстві В даний показник збільшився на 0,21 обороти і складає на кінець періоду 2,75 обороти. Оборотність підприємств характеризується високою тривалістю одного обороту (відповідно 175, 361 та  204 дні у А, Б та В). Як видно з наведених показників, прослідковується чітка тенденція до зниження оборотності власного капіталу підприємств А, Б та В у досліджуваний період. Капітал, вкладений в необоротні активи на підприємстві А здійснив 5,52 оберти, Б – 4,23 оберти і на підприємстві В – 9,45 обертів, що свідчить про ефективність їх використання, зокрема основних засобів.

Тривалість операційного циклу підприємства, тобто період часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації продукції становив на підприємстві А 891 день, Б–1383 дні, а на підприємстві склав 432 дні.

 На підприємствах А, Б та В на 1 грн. вартості основних засобів припадало відповідно 8,60, 7,33 та 8,34 грн. реалізованої продукції. Зниження даного показники характеризує зменшення ефективності використання основних засобів підприємства.

В цілому, проведений аналіз ділової активності показує її зростання на підприємстві В, що означає підвищення ефективності діяльності підприємства, а найменш активним є А.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 667; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!