Аналіз майнового стану підприємстваПоказники майнового стану характеризують структуру ресурсів підприємства та джерел, за рахунок яких вони сформовані.

1.1  Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос ОЗ/ПВОЗ = ф. 1 ряд. 032/ф. 1 ряд. 031

1.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів = ОЗ оновлені/ПВ на кінець зв. періоду = ф. 5 ряд. 260( гр.5 )/ф. 1ряд. 031( гр.4 )

1.3 Коефіцієн вибуття основних засобів = ОЗ вибули/ПВ на початок зв. періоду = ф. 5 ряд. 260( гр.8 )/ф.1ряд. 031( гр.3 )

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства.

Показники ліквідності характеризують спроможність майна підприємства швидко перетворюватись у грошові кошти для негайного погашення його поточної заборгованості.

2.1  Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) = ОА/ПЗ = ф.1 (ряд. 280 - ряд. 080)/ (ряд. 620+630+430). Нормативне значення 1-2,0.

2.2  Коефіцієнт швидкої ліквідності = ОЗ-ВЗ/ПЗ = ф.1 (ряд. 260-(рядки 100+110+120+130+140)+ряд.270)/ (ряд. 620+630+430). Норм. Значення 0,7-0,8

2.3.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності = ГК+ЦП/ПЗ = ф.1 (ряд. 220+ряд.230+ряд.240)/ (ряд. 620+630+430). Норм. значення 0,2-0,35

 

Таблиця 1

Аналіз показників ліквідності підприємств А, Б та В

Показник

А

Б

В

на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,12 1,19 2,11

2,06

3,05

2,58

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності 0,93 0,74 1,67 1,16 0,91 1,35
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,03 0,49 0,68 0,44 0,35

Аналіз даних у таблиці 1 свідчить, що поточна ліквідність підприємства А на початок становить 1,12, а на кінець періоду–1,19 і попадає в нормативне значення. Поточна ліквідність підприємства Б на початок періоду була 2,11 на кінець періоду 2,06. Найвище значення даного коефіцієнта у підприємства В – на початку періоду 3,05, а на кінець періоду 2,58. Таким чином, у досліджуваних підприємств достатньо оборотних активів для погашення поточних зобов’язань.

Значення показника швидкої ліквідності (тобто можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у випадку його критичного стану) по всіх підприємствах знаходиться в межах нормативного значення. Найбільше значення даного коефіцієнта у підприємств В на кінець періоду (1,35).

Абсолютна ліквідність підприємства А є значно меншою за нормативне значення (0,01), тобто підприємству не вистачало коштів для миттєвого погашення зобов’язань. У підприємства Б показник на кінець періоду становив 0,68, а у  В даний показник на початок періоду склав 0,44.

Таким чином, можна відзначити, що загалом ліквідність підприємств знаходиться на досить високому рівні. Найбільш ліквідними є підприємства Б і В, оскільки показник абсолютної ліквідності є вищим від нормативного та інші коефіцієнти мають прийнятне значення та позитивну динаміку.

Проведемо групування статей активу та пасиву балансу за ознакою зменшення ліквідності та відповідно терміновості зобов’язань. Результати такого групування відобразимо у таблиці 2.

Таблиця 2

Групування статей активу і пасиву балансу підприємств А, Б, В за ознакою ліквідності

Актив

  Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Надлишок (+) або нестача (-), тис. грн.

А

Б

В

А Б В А Б В
1. Найбільш ліквідні активи

7770

103450

50410

1. Найбільш термінові зобов'язання 195593 52036 44510 -187823 51414 5900
2. Активи, які швидко реалізуються

260062

103846

152600

2.Короткострокові пасиви 169700 108200 111100 90362 -4354 41500
3. Активи, які повільно реалізуються

83051

106300

171800

3.Довгострокові пасиви 17000 68300 30000 66051 38000 141800
4.Важкореалізовувані активи

43100

17960

97800

4. Постійні пасиви 81690 110920 297100 -38590 -92960 -199300

Як видно з таблиці 1, що ліквідність балансу порушена у підприємства А. Найбільш строкові зобов’язання значно перевищують суму найбільш ліквідних активів. Тобто, підприємство не є абсолютно ліквідним. Швидко реалізовані активи  всіх підприємств перевищують суму короткострокових пасивів, окрім підприємства Б. Підприємство дозволяє здійснювати розрахунки за найбільш строковими зобов’язаннями, тобто по даній позиції баланс підприємства є ліквідним. Також повільно реалізовані активи перевищують суму довгострокових пасивів по кожному підприємству, тобто за цим показником баланси А, Б та В є ліквідними. Крім того, постійні пасиви значно перевищують активи, що важко реалізуються по всіх підприємствах.

Таким чином, структура балансу підприємств не є оптимальною з точки зору ліквідності та може спричинювати порушення у розрахунках підприємства за своїми зобов’язаннями.

Важливим при аналізі ліквідності та платоспроможності підприємства є розрахунок ряду відносних показників, результати таких розрахунків наведені у таблиці 1.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 343; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!