Сутність поняття «кон’юнктура ринку» та основні аспекти її дослідження. Показники кон’юнктури ринку.Кон’юнктура ринку — це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на певний момент часу під впливом комплексу сил або чинників.

Можна виділити три етапи кон'юнктурних досліджень:

- поточне спостереження - збір, оброблення необхідної інформації;

- аналіз кон'юнктури;

- прогнозування кон'юнктури для прийняття відповідних управлінських рішень.

Ринкову кон’юнктуру загалом можна визначити як сукупність певних сил або чинників, які на певний проміжок часу формують конкретну ситуацію на ринку. Така ситуація характеризується певним співвідношенням базових економічних показників, серед яких передусім виокремлюють попит та пропозицію. Характер співвідношення попиту та пропозиції як на мак - ро-, так і на мікрорівні свідчить про міру збалансованості ринку загалом.

Групи показників кон'юнктури:

 1. Сталості, циклічності, коливання і динаміки розвитку ринку: середні показники, показники варіації, форми кон'юнктурної хвилі, темпи і вектори зростання (спаду), параметри і функції тренду.

 2. Ринкової пропозиції: обсяги, структура і динаміка пропозиції, ціни, еластичність, функціональні можливості пропозиції (максимально можливі обсяги).

 3. Ринкового попиту: обсяги, структура, диференціація і динаміка попиту, ціни, еластичність, функціональні можливості попиту (місткість ринку).

 4. Пропорційності ринку: співвідношення попиту і пропозиції; структура ринку (види продукції, основні товаровиробники, споживання, товарообіг, обіг капіталів тощо), у т. ч. частки ринку основних товаровиробників, посередників, споживачів, постачальників; територіальна структура ринку; масштаби ринку, рівень монополізації і конкуренції.

 5. Ділової активності і комерційного ризику: обсяг, кількість, частота і динаміка угод; індекси ділової активності, макроекономічні показники, виробничі (торгові) можливості пропозиції, збутові можливості пропозиції (портфель замовлень, його склад і динаміка), рівень комерційного ризику (за видами ризику).

Прогноз товарного ринку: сутність та алгоритм. Вимоги до прогнозу товарного ринку. 

Прогноз товарного ринку — це об’єктивне ймовірнісне судження про динаміку найважливіших його характеристик та їх альтернативні варіанти за умов виконання сформульованих гіпотез. Алгоритм такого прогнозу наведено далі (див. рис. 7.3). Він грунтується на науковому передбаченні кола найважливіших показників і характеристик товарного ринку, які вже було розглянуто вище. Запорукою розроблення успішного прогнозу розвитку ринкової ситуації виступає необхідність використання в цьому процесі достовірної інформації, а також оцінки можливих похибок.

Прогнози ринку базуються на визначенні закономірностей і тенденцій його розвитку, рівня стабільності цих параметрів, а також основних чинників, що визначають такий розвиток. Серед інших вимог до прогнозу товарного ринку виокремлюють такі:

> надійність, наукова обґрунтованість, системність з урахуванням чинників, які можуть справляти вплив у майбутньому;

^ аргументованість, об’єктивність;

> наявність альтернативних варіантів, чітке формулювання всіх гіпотез та передумов, покладених в їх основу;

^ верифікованість, тобто наявність надійної методики оцінювання достовірності й точності прогнозу для його можливого коригування;

> чітка і зрозуміла мова формулювань;

> плановий характер, своєчасність.

У загальному вигляді розроблення прогнозу ринку передбачає чотири основні етапи :

1) визначення об’єкта прогнозування;

2) вибір методу прогнозування;

3) розроблення прогнозу;

4) оцінювання точності прогнозу.

Вибір методу прогнозування також залежить від характеру використовуваних при цьому параметрів і показників товарного ринку, рівня деталізації прогнозованих показників, а також від періоду, на який його розробляють. Однак практика свідчить, що чим довшими є ряди динаміки досліджуваних показників, тим точнішими й надійнішими будуть методи прогнозування. Тож зрозуміло, якщо така інформація недостатньо достовірна або її динамічний ряд досить короткий, методи прогнозування також будуть менш надійними. Питання основних методик розроблення дослідницьких прогнозів детальніше буде розглянуто далі.

Процес розроблення прогнозу полягає у проведенні відповідних розрахунків, як правило, із використанням комп’ютерної техніки й відповідного програмного забезпечення. І чим більшими є масиви аналізованої інформації, тим потужнішими мають бути ці засоби.

Оцінювання точності прогнозу виконують шляхом розрахунку його можливих помилок. Цей процес потрібно передбачити вже на етапі вибору дослідницької методики, покладеної в основу розроблення відповідного прогнозу.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1094;