Сутність і особливості методу інтерв’ю.Метод інтерв'ю - психологічний вербально-комунікативний метод, який полягає у проведенні розмови між психологом і суб'єктом по заздалегідь розробленому плану.

Суть методу інтерв'ю

 Метод інтерв'ю відрізняється суворою організованістю і нерівноцінністю функцій співрозмовників: психолог-інтерв'юер ставить запитання суб'єкту-респонденту, при цьому він не веде з ним активного діалогу, не висловлює своєї думки і відкрито не виявляє своєї особистої оцінки відповідей випробуваного або заданих питань.

У завдання психолога входить зведення свого впливу на зміст відповідей респондента до мінімуму і забезпечення сприятливої ​​атмосфери спілкування. Мета інтерв'ю з точки зору психолога - одержати від респондента відповіді на питання, сформульовані відповідно до завдань всього дослідження.

Види інтерв'ю

За ступенем формалізації

 · Стандартизоване, або формалізоване, інтерв'ю. У такому інтерв'ю заздалегідь визначені формулювання питань та послідовність, в якій вони задаються.

 · Нестандартизоване, або вільне, інтерв'ю. При такому інтерв'ю психолог слід лише загальному плану, сформульованому відповідно завданням дослідження, задаючи питання по ситуації. Завдяки своїй гнучкості розташовує до хорошого в порівнянні зі стандартизованим інтерв'ю контакту між психологом і респондентом.

 · Полустандартізірованное, або сфокусоване, інтерв'ю. При проведенні даного виду інтерв'ю психолог керується переліком як строго необхідних, так і можливих питань.

 За стадії дослідження

 · Попереднє інтерв'ю. Використовується на стадії пілотажного дослідження.

 · Основна інтерв'ю. Використовується на стадії збору основних відомостей.

 · Контрольне інтерв'ю. Використовується для перевірки спірних результатів і для поповнення банку даних.

 За кількістю учасників

 · Індивідуальне інтерв'ю - інтерв'ю, в якому бере участь тільки кореспондент (психолог) і респондент (випробуваний).

 · Групове інтерв'ю - інтерв'ю, в якому бере участь більше двох осіб.

 · Масове інтерв'ю - інтерв'ю, в якому беруть участь від сотні до тисяч респондентів. В основному використовується в соціології

Головною фігурою інтерв'ю, його найактивнішим суб'єктом завжди є інтерв'юер. Достовірність і надійність одержаної інформації багато в чому залежать від Його особистості. Він повинен бути ерудованим, товариським, спостережливим, дисциплінованим, морально і фізично витривалим, добре знати тему і техніку ведення інтерв'ю.

 Однією з основних умов, які впливають на достовірність і надійність інформації, є наявність якісного питальника і дотримання правил його застосування.

 Питальник—документ, у якому сформульовані й згруповані питання за темою, передбачено місце для записів відповідей на них

 Нині додають до питальників так звані протоколи інтерв'юера, які містять основні відомості про процес інтерв'ю.

 На інтерв'ю впливають місце, конкретні обставини, тривалість його проведення. Практика свідчить, що респондент охоче згоджується на коротке інтерв'ю.

Інтерв'ювання має свої переваги і недоліки, які слід враховувати при виборі методів збирання соціологічної інформації. До переваг можна віднести те, що тут підвищуються можливості надійності зібраних даних, додатково з'ясовуються нові дані з досліджуваного процесу, поглиблюється розуміння між дослідником і людьми, які дають інтерв'ю. Все це у цілому підвищує ефективність і достовірність опрацьованих підсумкових результатів, практичність рекомендацій, проектів та реальність їх використання.

Щодо недоліків, то дослідженням за допомогою інтерв'ю охоплюється передусім обмежений контингент, потрібно мати добре підготовлених та досвідчених інтерв'юерів, сильний вплив інтерв'юера на опитуваного тощо. Тому інтерв'ю добре себе зарекомендували в експертному опитуванні.

Сутність експертного методу. Способи організації експертного опитування.

Він являється більш формалізованим варіантомметоду колективного погляду. Метод експертних оцінок являє собою процедуру, яка дозволяє групі експертів дійти до згоди. Експерти, якізаповнюють докладний опитувальний лист з приводу проблеми, що розглядається.Вони записують також свої погляди на неї. Кожний експерт потім отримуєрезультати відповідей інших експертів, і його просять знову розглянути свійпрогноз, і якщо він не співпадає з прогнозами інших, просять пояснити, чому цетак. Процедура повторюється три або чотири рази, доки експерти не дійдуть до єдиного рішення.

Суть методу складається в проведенні експертами аналізу проблеми з якісною чи кількісною оцінкою суджень і формальною обробкою результатів індивідуальних думок.

Експертні методи застосовуються для обґрунтування цін напродукцію годинникової, радіотехнічної, оптико-механічної про-мисловості, на парфюмерно-косметичні вироби, вина, тваринніолії, сири та ін.

Експертне опитування - це опитування компетентних осіб, висококваліфікованих спеціалістів у певній галузі, які мають глибокі знання про предмет дослідження. В основу експертної оцінки покладена думка та інтуїція спеціалістів, добре знайомих з проблемою.

 Експертні опитування — це опитування компетентних, тобто висококваліфікованих у певній галузі фахівців (експертів). Експертними оцінками називають результати експертного опитування, а під експертизою розуміють дослідження будь-якого об’єкта, ситуації, питання, що потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.

Експертні опитування становлять окремий різновид і мають свою специфіку у доборі респондентів, організації проведення та інструментарії опитування, методах аналізу отриманої інформації. Респондентами в експертному опитуванні є експерти, які володіють необхідними для оцінки поставлених в дослідженні питань знаннями та досвідом; та професійною інтуїцією.

Експертні методи опитування давно і широко застосовуються у вирішенні складних технічних, гуманітарних та соціально-економічних проблем [1, с. 16; 2, с. 3–4]. Коло ситуацій для розв’язання яких звертаються до експертів, становлять переважно малоормалізовані та неформалізовні проблеми. В практиці управління результати

експертних опитувань враховуються при прогнозуванні, розробці управлінських рішень та проектів, груповій оцінці особистості. Експертні опитування виконують такі прикладні функції: діагностичну, оцінювальну, прогностичну.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 545;