Розділ І. Теоретико-методологічні основи культурологіїNbsp;   Основи культурології   навчальний посібник    

За редакцією Л. О. Сандюк і  Н. В. Щубелка

 

 


Міністерство  освіти  і  науки  україни

 

Одеський  державний  економічний університет

 

 

Основи  культурології

 

навчальний посібник

 

 

За редакцією Л. О. Сандюк І  Н. В. Щубелка

частина  І

 

Теоретико-методологічні основи культурології

 

 

Одеса   ОДЕУ   2010


УДК 008 (075.8)

 

ББК 71 я 73

 

Рекомендовано Вченою радою Одеського державного економічного університету (протокол №1 від 30 серпня 2010 року)

 

Рецензенти:

 

Г.К. Парієнко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Одеського державного економічного університету

 

І.Д. Романенков, кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії  Одеського державного економічного університету

 

Є.О. Акимович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Одеського державного економічного університету

 

Основи культурології.  Навчальний посібник. У 2-х ч. Ч.1. / За ред.        Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелка. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010. - 119 с.

 

Автори:  Л.О. Сандюк,  С.П. Симоненко,   О.В. Сулим,  М.Ф. Шмиголь,    Н.В. Щубелка,  Ю.С. Юшкевич

 

 

 У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури, як релігія та мистецтво, їх історичним формам та ролі в житті суспільства і людини.

З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ курсу, у посібник до кожної теми включено питання для самоконтролю, плани семінарських занять, фрагменти першоджерел, завдання до самостійної роботи. Для поглибленого засвоєння основних культурологічних понять додається глосарій.

Навчальний посібник розроблено для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей.

 


Зміст

Передмова ………………………………………………………… 5
Розділ І. Теоретико-методологічні основи культурології  …………………………………………………   6  
Тема 1. Культурологія як галузь наукового знання ……………... 6
1.1. Історія становлення культурологічної думки ……………….. 6
1.2. Основні культурологічні категорії …………………………… 11
1.3. Поліфункціональність культури………………………………. 22
1.4. Культурна типологія та її основні варіанти ……………….. 26
Питання для самоконтролю …………………………………… 30
Першоджерела до вивчення теми  
Бердяев Н.А. О культуре ……………………………………………. 31
Фромм Э. Иметь или быть?............................................................... 33
План семінарського заняття ………………………………….. 36
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 37
Тема 2. Проблеми культурогенезу ………………………………… 38
2.1. Трудова концепція походження культури ……………………. 39
2.2.  Психоаналітична     концепція   походження    культури   З. Фрейда ……………………………………………………………...   40
2.3.  Ігрова концепція походження культури Й. Хейзінги ………… 42
2.4. Теорія пасіонарності Л. Гумільова …………………………… 43
Питання для самоконтролю …………………………………… 44
Першоджерела до вивчення теми  
3. Фрейд. Будущее одной иллюзии ………………………………….. 44
3. Фрейд. О сущности культуры …………………………………… 47
Й. Хейзинга. Об игровых элементах культуры ……………………. 49
Карл Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года …... 53
План семінарського заняття ………………………………….. 54
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 55
Тема 3. Теоретичні схеми культурно-історичних змін ………... 55
3.1. Еволюціоністські теорії культурного розвитку …………….. 56
3.2. Циклічні теорії культурних змін ………………………………. 58
3.3. Хвильова модель культурного розвитку ………………………. 58
3.4. Нелінійна схема культурно-історичного процесу ……………. 59
Питання для самоконтролю …………………………………… 60
Першоджерела до вивчення теми  
Сорокин П.А. Кризис нашего времени ……………………………… 61
План семінарського заняття ………………………………….. 71
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 71
Тема 4. Класичні теорії цивілізацій ………………………………. 72
4.1. Концепція культурно-історичних   типів                         М.Я. Данилевського …………………………………………………..   72
4.2. Філософія культури О. Шпенглера ……………………………. 73
4.3. Концепція „круговороту локальних цивілізацій” А. Тойнбі …. 75
Питання для самоконтролю …………………………………… 76
Першоджерела до вивчення теми  
Н.Я. Данилевский. Россия и Европа ………………………………… 76
О. Шпенглер. Закат Европы ………………………………………... 80
Тойнби А. Дж. Постижение истории ……………………………... 84
План семінарського заняття ………………………………….. 92
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 92
Тема 5. Релігія та мистецтво в системі культури ……………. 93
5.1. Релігія в соціокультурній системі суспільства ………………. 93
5.2.Основні структурні елементи релігії ………………………….. 95
5.3. Специфічні риси мистецтва як духовної сфери суспільного життя ………………………………………………………………..   97
5.4.Соціокультурні функції мистецтва …………………………… 99
5.5. Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки в мистецтві ……………………………………………………………. 103
Питання для самоконтролю …………………………………… 107
План семінарського заняття ………………………………….. 108
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 108
Тема 6. Техніка в системі культури ……………………………… 109
6.1. Техніка як феномен культури ………………………………….. 109
6.2. Людина і техносвіт ……………………………………………. 111
Питання для самоконтролю …………………………………… 112
Першоджерела до вивчення теми  
Ясперс К.  Истоки истории и ее цель ……………………………… 113
Бердяев Н. Человек и машина ………………………………………. 115
Завдання до самостійної роботи ………………………………. 118

Передмова

Підготовка сучасного економіста передбачає не тільки засвоєння спеціальних знань, але і наявність у нього широкого кругозору, гуманістичних переконань, уявлення про світ людського буття в його цілісності і про відповідальність за збереження цього світу.  У суспільстві дедалі виразнішою стає тенденція до панування утилітарно-раці­она­ліс­тич­ного, технократичного мислення. Величезні успіхи науки і техніки приз­вели до тотального проникнення в усі сфери соціального життя науково-інструментального підходу, характерними рисами якого є пріоритет засобів над метою, локальних цілей – над загальнолюдськими інтересами, техніки і технології – по відношенню до людини та її цінностей. Усе це сприяє зниженню культурного рівня людей, занепаду духовних цінностей, що може призвести до культурної катастрофи.

Тому на нинішньому етапі суспільного розвитку технократична компонента освіти має врівноважуватися гуманітарною освітою. Саме тому вивчення курсу культурології є важливим для формування гуманістичних орієнтирів майбутніх фахівців, розвитку їх інтелектуального та світоглядного потенціалу, залучення кожного до духовного досвіду людства. Ознайомлення зі світом людської культури, механізмами та історією її розвитку, сприятиме адаптації до життя в цілісному і динамічному багатокультурному світі, зокрема, через формування поваги та терпимості по відношенню до носіїв інших культур.

Структура посібника “Основи культурології” включає три розділи. У першому - “Теоретико-методологічні основи культурології” - розглядаються питання природи і сутності культури, розмаїття культурних форм, проблеми її типології та динаміки. Другий розділ - «Історичні типи культурних світів» - присвячений історичним етапам становлення та розвитку культури від первісної епохи до сьогодення, котрі розглядаються крізь призму базових ціннісно-світоглядних орієнтирів людини. Третій розділ присвячений одному з найважливіших феноменів культури – релігіїв її історичному розвитку, що дає можливість ознайомитись із різними духовними обличчями людини та суспільства відповідних епох.

Перша частина Посібника включає найбільш складні питання теоретико-методологічних основ культурології: сутність культури та механізми її розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, класичні теорії цивілізації, схеми культурно-історичної динаміки. Дана також загальна характеристика таким феноменам культури, як мистецтво, релігія, техніка. Для більш глибокого ознайомлення з основними культурологічними ідеями в посібник включено фрагменти першоджерел, вивчення яких сприятиме інтерпретаційному досвіду студентів.  

 

 


Розділ І. Теоретико-методологічні основи культурології

 

Тема 1. Культурологія як галузь наукового знання

 

Зміст теми

1.1. Історія становлення культурологічної думки.             

1.2. Основні культурологічні категорії.

1.3. Поліфункціональність культури.

1.4.  Культурна типологія  та її основні варіанти.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 665; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!