Миколаївський базовий медичний коледж. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 23

Завдання2.1. Виправте помилки, запишіть правильну назву часу.

 

На годиннику було без п’яти хвилин на 12.

Заняття в коледжі починають у 8.30.

О 4 годині пробив дзвін у настінному годиннику.

Операція розпочинається в 9 годин.

Процедури триватимуть менше годинки.

Повертаємось додому в 20 годин вечора.

Стерилізувати інструментарій треба в 21 годину вечора.

 

Завдання2.2. Поставте розділові знаки.

Перша аптека в Україні з'явилася в 1728 році її власником був німець ЙоганГейтер Після його смерті аптеку успадкував його зять Георг-Фрідріх Бунге 1722-1792 провізор військової аптеки при госпіталі Аптекою цей заклад був 111 років до 1839 року Родина Бунге була знана не тільки в Києві але і в Росії XIX століття Онук Георга-Фрідріха Микола ХристияновичБунге 1823-1895 політичний діяч ректор Університету Св. Володимира міністр-реформатор прем'єр-міністр Російської імперії

У 1988 році після реставрації тут відкрився музей Колекція музею становить понад 50000 експонатів серед яких аптечний посуд меблі знаряддя для виготовлення ліків аптечна упаковка фармакопеї XIX та ХХ століть російські польські намецькі та інші матеріали з аптечної справи Експозиція музею відтворює аптеку XVIII — XIXстоліттьМає 12 залів зокрема Хата знахарки лабораторія алхіміка та інші.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 24

 

Завдання2.1.Перекладіть поширенімовнізвороти, дотримуючись лексичної точності перекладу.

    Быть на хорошем счету, в его пользу, держаться в стороне, за отсуствием сведений,

заслуживать внимания, наверстать упущенное, записать взыскание,на общественных

началах, общественное мнение, оценить по достоинству, поставить в пример, прилагать

усилия, вводить в заблуждение, добрый по характер, не по плечу, дисциплинарное

взыскание, по поручению, по собственной инициативе.

 

Завдання2.2.Відредагуйтеречення:

1. Справку потрібнозарегіструвати.

2. Слідуючазупинка«Студентська».

3. Аптека працюєкруглодобово.

4. Студентиприймають участь у науковихконференціях.

5. Важкопораненіз нетерпіннямчекалидопомоги.

6. Прошу надативідпусткупохворобі.

7. Про неприємнузвісткудоведетьсяповідомити потелефону.

8. НайбільшзмістовнішоюбуладоповідьКондакової.

9. Призначилизробитикардіограмусерця.

10. На протязідвохнедільтриватимутьканікули.

11. Напишіть, будь - ласка,своюавтобіографію.

12. Пацієнт впав у обморок.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 25

Завдання2.1.Переписуючивислови та афоризми, розкрийте дужки,

вибираючи з них потрібнібуквизгідноз правилами зміни приголосних.

1. Поділяй (і, й) володарюй.

2. Якийпіп, така (у, в) ньогомолитва.

3. Любов (і, й) кашель не можнавтаїти.

4. Мистецтвом(і, й) людяністю, працею (і, й) знанням повинен керуватися

медик (у, в) своїйдіяльності.

5. Хай буде вислухана (і, й) іншасторона.

6. Зусуненням причини зникає (і, й) наслідок.

7. Про життя (і, й) смерть.

8. Є міра (у, в) речах.

9. (У, В) потрібний момент, без підготовки.

10. (І, Й) (у, в) мухи є селезінка.

11. (У, В) повномускладі.

12. (У, В) крайньомуразі.

13. (У, В) станізародження.

14. (У, В) болючомумісці.

15. Здоровий дух (у, в) здоровомутілі.

 

Завдання2.2.Перекладіть текстукраїнськоюмовою і підкресліть слова, в яких відбувається

              зміна приголосних при словотворенні.

 

Хронический бронхит — воспаление стенки бронхов, длящееся более 2–5 месяцев, со

склонностью к рецидивам. Частота — хронический бронхит составляет почти 10–15 % среди

всехзаболеваний органов дыхания.

Этиология и патогенез.Хронический бронхит — полиэтиологическое иполипатогенетическое заболевание и обычно является следствием неблагоприятного течения острого, затянувшегося бронхита, бронхиолита. В его возникновении немаловажную роль играют инфекционные, климатические, физические и химические, а также аллергические и травматическиефакторы. Длительному течению хронического бронхита и егообострению способствует курение.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 152;